Beoordeling domeinoverschrijdende aanvragen Vernieuwingsimpuls voortaan binnen de domeinen

27 september 2018

In de Vernieuwingsimpuls verdwijnt het aparte loket voor domeinoverschrijdende aanvragen. Vanaf de eerstvolgende rondes van Vici en Vidi (openstelling 2019) en Veni (openstelling 2020) zal NWO alle aanvragen, inclusief de domeinoverstijgende aanvragen, binnen de wetenschapsdomeinen ENW, SGW en TTW beoordelen. Dat geldt ook voor aanvragen binnen ZonMw.

Door de huidige, breed ingerichte domeinen is inmiddels veel ervaring opgedaan met de beoordeling van multidisciplinaire voorstellen. Daarmee is een apart loket niet langer nodig, zo oordeelt de raad van bestuur van NWO.

Bestuursvoorzitter Stan Gielen: ‘De maatregel maakt de beoordelingsprocedure tevens efficiënter. In de meest recente Vici-ronde bijvoorbeeld waren van de 35 toekenningen er slechts twee domein-overschrijdend. Daarvoor moest NWO tóch een volledige, aparte beoordelingsprocedure uitvoeren. Dat is met de afschaffing van het domeinoverschrijdende loket niet langer nodig.’

Vier brede wetenschapsdomeinen

Vóór de vorming van het nieuwe NWO, in 2017, werden projectvoorstellen in de Vernieuwingsimpuls beoordeeld in negen wetenschapsgebieden. Alle aanvragers die toen een voorstel indienden met een duidelijke achtergrond in tenminste twee van die gebieden konden terecht bij een gebiedsoverschrijdend loket. Een dergelijk loket is destijds ook overgenomen door de domeinen. Als gevolg daarvan hebben alle beoordelingscommissies de afgelopen tijd kennis en ervaring opgedaan met de behandeling van multidisciplinaire onderzoeksvoorstellen.

Een van de doelen van het vernieuwde NWO is om meer over disciplinaire grenzen heen te werken. In het nieuwe NWO vindt beoordeling plaats juist binnen die sterk verbrede organisatieonderdelen: er zijn daarom minder aanvragen die de grenzen van deze NWO-wetenschapsdomeinen overschrijden. Mede daardoor is een domeinoverschrijdend loket overbodig geworden, meent de raad van bestuur.

Maatregelen

NWO acht het wel van belang dat de expertise rond ‘brede’ beoordeling, die in de domeinoverschrijdende commissies is opgebouwd, behouden blijft. ‘NWO en ZonMw vinden domeinoverschrijding bij aanvragen onverminderd belangrijk,’ aldus ZonMw-voorzitter en NWO-raad van bestuurslid Jeroen Geurts. ‘Domeinoverschrijding blíjft dus gewaardeerd worden in de honorering, daar kan men op rekenen.’

NWO zal maatregelen treffen die bijdragen aan een eerlijke, gelijkwaardige en transparante manier van beoordelen van multidisciplinaire en interdisciplinaire aanvragen. Die maatregelen zorgen ervoor dat de kans op honorering even groot blijft als bij de behandeling van de aanvragen in het voormalige domeinoverschrijdende loket.

De maatregelen beslaan het gehele aanvraag- en beoordelingsproces. Zij variëren van het nauwgezet  instrueren van leden van beoordelingscommissies over de beoordeling van domeinoverschrijdende aanvragen tot het inschakelen van externe reviewers uit de domeinen die bij de aanvraag betrokken zijn.

NWO zal waar mogelijk commissieleden uit de op te heffen domeinoverschrijdende commissies betrekken bij de domeincommissies.

Het domeinoverschrijdend loket verdwijnt in de Vici-ronde en Vidi-ronde van 2019 en in de Veni-ronde van 2020.

Bron: NWO

Contact

Mw. drs. R.M. van Kempen-Vonk Mw. drs. R.M. van Kempen-Vonk +31 (0)70 3440707 r.vankempen@nwo.nl

Contact

Dhr. O.R. (Olivier) Morot (voor mediavragen) Dhr. O.R. (Olivier) Morot (voor mediavragen) t: +31 (0)6 53175 377 o.morot@nwo.nl