VerDuS SURF Pop Up 2018 open: projectvoorstellen gezocht voor kennis en innovatie voor steden

13 juli 2018

Het instrument VerDuS SURF Pop Up is bedoeld voor kleine projecten die een bijdrage leveren aan kennisontwikkeling en innovatie in steden en stedelijke regio’s. NWO publiceerde op 12 juli 2018 de nieuwste ronde VerDuS SURF Pop Up. Onderzoekers kunnen namens een consortium financiering aanvragen voor kleine, kortlopende projecten. De deadline voor indienen is 27 september 2018.

VerDuS SURF Pop Up speelt in op de behoefte aan kennis over nieuwe ontwikkelingen in stedelijke regio’s en ad-hoc vragen binnen de SURF-thematiek. De kennisontwikkeling binnen VerDuS SURF sluit aan op vijf maatschappelijke opgaven op de raakvlakken van ruimte, wonen, bereikbaarheid, economie en bestuur.

Aanvragen op het gebied van de in het programma geformuleerde maatschappelijke opgaven ‘Wonen en bebouwde omgeving’ en ‘Economie’ en de complexe ruimtelijke samenhang in de ontwikkelingen van deze maatschappelijke opgaven worden in het bijzonder op prijs gesteld. Een aanvraag kan zich richten op innovatief wetenschappelijk onderzoek, maar de financiering kan ook worden gebruikt voor kennisoverdracht, het ontwikkelen van een tool of het op een andere manier toepasbaar maken van het onderzoek. Onderzoekers kunnen namens een consortium met tenminste één kennisinstelling en één publieke of private partner financiering aanvragen voor kleine, kortlopende projecten.

Na indiening volgt een beoordelingsprocedure, waarbij de op dat moment ontvangen aanvragen met elkaar in competitie gaan. Er wordt naar gestreefd om aanvragers circa 10-12 weken na de deadline (medio december 2018) te informeren over de besluitvorming. Het gereserveerde budget voor deze ronde is 300.000 euro. Op basis van de ervaringen in 2017 zijn dit jaar zijn enkele wijzigingen doorgevoerd in de procedure. De belangrijkste wijzigingen voor aanvragers vindt u terug op de financieringspagina onder ‘Meer informatie’ en in de callbrochure.

Naar verwachting worden in 2019 weer een of meerdere indienmomenten voor VerDuS SURF Pop Up georganiseerd, onder voorbehoud van wijzigingen aan het instrument op basis van aanbevelingen uit de mid term-evaluatie SURF die in 2018 plaatsvindt.

Achtergrond

VerDuS SURF Pop Up maakt onderdeel uit van het programma Smart Urban Regions of the Future  (SURF), dat deel is van het kennisinitiatief Verbinden van Duurzame Steden (VerDuS). Dit is een initiatief van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), NWO, Platform31 en NRPO SIA op het gebied van slimme stedelijke regio’s. Het programma VerDuS SURF bestaat uit projecten in verschillende ordes van grootte die bijdragen aan de leefbaarheid van stedelijke regio’s en waar veel aandacht is voor kennisbenutting en verbinden van maatschappij, wetenschap en beleid.

Meer informatie

De volledige call-brochure vindt u op de financieringspagina  op de NWO-website. Mocht u vragen hebben naar aanleiding van bovenstaande of anderzijds over VerDuS SURF, neemt u dan contact op met de programmasecretaris, mw. Esther van der Wel (surf@nwo.nl, 070 - 344 05 68).

 

 

Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Sociale en Geesteswetenschappen

Programma

Smart Urban Regions of the Future (SURF)

Speerpunt

Thema: Verbinden van duurzame steden (2011-2014) Thematisch onderzoek en publiek-private samenwerking (2015-2018)