Landenworkshop Jordanië over seksuele en reproductieve gezondheid en rechten

6 juli 2018

In februari 2018 is een landenworkshop georganiseerd voor de onderzoekprojecten over seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (Sexual and Reproductive Health and Right, SRHR) in Jordanië. Bij de workshop werd verdere kennisuitwisseling en samenwerking tussen de partijen gestimuleerd door te kijken naar de onderzoeksvoortgang en -integratie.

De deelnemers aan de workshop waren vertegenwoordigers van de lidorganisaties van elk projectconsortium, NWO-WOTRO Science for Global Development, Share-Net Jordan en Share-Net International. De verschillende betrokkenen kregen de gelegenheid om kennis te maken met elkaar en te netwerken. Er konden contacten gelegd worden tussen de projecten onderling, Share-Net Jordan en andere belanghebbenden uit de Jordaanse SRHR-gemeenschap op het gebied van beleid, praktijk en onderzoek. De projectleden wisselden ervaringen en uitdagingen uit op het gebied van theoretische en methodologische benaderingen, de gevoeligheden rond SRHR en de veiligheidssituatie. Wat betreft de onderzoeksintegratie wisselden de projectleden uit hoe het gebruik van resultaten in beleid en praktijk verbeterd zou kunnen worden, onder meer door hun impactpaden uit te werken en (strategieën voor) de betrokkenheid van belanghebbenden te bepalen.

Op de eerste dag onderstreepte dr. Mahmoud Al-Sheyyab, minister van Volksgezondheid van Jordanië, het belang van het SRHR-onderzoek voor Jordanië. Verder was er tijdens de workshop gelegenheid om contact te leggen, konden gemeenschappelijke thema’s en mogelijkheden voor gezamenlijke activiteiten in kaart gebracht worden en konden de deelnemers van elkaar leren. De workshop leverde inzichten voor de projecten om hun communicatie en plannen voor onderzoekintegratie te verbeteren. Ook werden er ideeën opgedaan over hoe Share-Net verder kan helpen bij de projecten om de bredere gemeenschap te bereiken (beleid en praktijk).

> volledig verslag

Een van de activiteiten was nadenken over de Theory of Change (ToC) die in elk project is ontwikkeld en het verder uitwerken van hun strategie voor kennisdeling en onderzoeksintegratie. Hiermee werd onderstreept welke belangrijke rol de ToC voor een project speelt. De onderzoeksteams kregen de kans kritisch na te denken over de gewenste maatschappelijke veranderingen en over de logica van de output, het resultaat en de impact van de projecten. Werken aan de ToC draagt bij aan een beter begrip van het beoogde impactpad van de projecten, en regelmatig herzien van de ToC kan nuttig zijn bij het bijhouden van de voortgang van het onderzoeksproject. Er was aandacht voor de noodzaak om onderliggende veronderstellingen te identificeren tussen de stappen in het impactpad van een project: het is nuttig om je af te vragen ‘wat moet er gebeuren om het oorzakelijke verband tussen de output van een project en het beoogde resultaat te realiseren.’ Er werd een oefening gedaan over het betrekken van belanghebbenden bij het project: inventariseren welke belanghebbenden er zijn, prioriteiten stellen, denken aan directe en indirecte belanghebbenden, in welk stadium ze betrokken moeten worden en hoe te communiceren. De projectdeelnemers vonden deze sessie het nuttigst voor hun eigen projecten.

Het netwerkevenement op de tweede dag van de workshop was bedoeld om de projecten te presenteren aan de bredere Jordaanse SRHR-gemeenschap en om het netwerken tussen de projectteams en belanghebbenden binnen de Jordaanse SRHR-gemeenschap te stimuleren (leden van Share-Net Jordan en andere uitvoerders van ngo’s, onderzoekers en beleidsmakers).

Enkele dingen om mee te nemen over samenwerking:

  • Het zou mooi zijn als er een tussentijdse programmabijeenkomst komt voor het bespreken van de voortgang en de resultaten en voor kennisoverdracht.
  • Het kan goed zijn om een forum of gedeelde site op te zetten om elkaar op de hoogte te houden, resultaten te delen en dubbel werk te voorkomen.
  • Analyse van het datalandschap kan worden gedeeld met andere projecten, zodat we kunnen leren van elkaars landschapsanalyses/evaluaties aan de hand van stukken
  • Capaciteitsontwikkeling op het gebied van communicatievaardigheden zou kunnen worden gedeeld
  • De samenwerking tussen academici en mensen uit de praktijk is geweldig!
  • Share-Net zou een rol kunnen spelen bij de verspreiding van de gecombineerde boodschappen van de vier teams, met de nadruk op de kernboodschappen die moeten zijn opgepikt na twee jaar

Bron: NWO