NWO gestaag aan de slag met uitvoering maatregelen aanvraagdruk

31 mei 2018

In april en in juni 2017 organiseerde NWO respectievelijk een nationale en internationale werkconferentie over peer review en aanvraagdruk. Vervolgens maakte NWO in september bekend welke maatregelen te zullen nemen om de aanvraagdruk voor wetenschappers te verminderen. Met deze maatregelen wil NWO komen tot een honoreringspercentage van minstens 25%.

Inmiddels heeft NWO al een aantal maatregelen ingevoerd. Zo kondigde NWO in februari aan dat onderzoekers om een inbeddingsgarantie zal worden gevraagd voor de rondes Vidi 2018 en Veni 2019. Met de inbeddingsgarantie kunnen universiteiten vooraf scherper kiezen welke onderzoekers wel/geen energie moeten steken in de voorbereiding van een (vaak) tijdrovende aanvraag. Ook zullen de NWO-domeinen  SGW en TTW voor de ronde Veni 2019 een pilot houden met vooraanmeldingen op basis van CV en een beknopt onderzoeksidee.

Voor andere maatregelen voert NWO aanvullend onderzoek uit. Zo werkt NWO samen met een aantal experts om tot een onderzoeksagenda te komen en een gedegen afweging te kunnen maken of het Self-organized fund allocation (SOFA) -model geïmplementeerd kan worden. Daarnaast voert NWO op dit moment een onderzoek uit naar de omvang van het Mattheüs-effect in Nederland.

Overzicht en stand van zaken van de verschillende maatregelen

In september 2017 maakte NWO bekend welke maatregelen ze voornemens is te nemen om de aanvraagdruk voor onderzoekers te verminderen. De maatregelen zijn onderverdeeld in drie categorieën:

  1. Maatregelen die NWO zal uitwerken en implementeren,
  2. Maatregelen waarvoor NWO aanvullend onderzoek nodig acht
  3. Gerelateerde maatregelen: selectiecriteria en overige afspraken

NWO streeft naar een honoreringspercentage van ten minste 25%. De maatregelen moeten dit streven mede helpen realiseren. Een NWO-breed team werkt de verschillende maatregelen uit en doet daarbij onderzoek naar de verwachte effecten van sommige van deze maatregelen. Er vindt regelmatig overleg plaats met de VSNU. De universiteiten worden ook op de hoogte gehouden via het NL Liaison Officers-overleg.

Hieronder is per aangekondigde maatregel te lezen wat de laatste stand van zaken is.

Categorie 1: maatregelen die NWO zal uitwerken en implementeren

1. NWO besluit om te gaan experimenteren met nieuwe modellen voor consortiavorming voor een beperkt aantal financieringsinstrumenten dat zich daarvoor leent.

Stand van zaken

Op dit moment vindt binnen NWO en ZonMw een inventarisatie plaats van lopende initiatieven met als doel om best practices te verzamelen. Deze best practices zullen mede invulling gaan geven aan het nog nader te definiëren experiment.

2. NWO reserveert een deel van de VI-middelen om onderzoekers, die met een excellente beoordeling hoog scoren bij aanvragen voor ERC Starting en ERC Consolidator Grant, maar vanwege beperkte financiële middelen geen honorering krijgen, alsnog te honoreren, tenzij dat jaar ook een VI-aanvraag was ingediend.

Stand van zaken

Op dit moment wordt onderzoek gedaan om inzicht te krijgen in de effecten van deze maatregel op het aantal beschikbare grants in de verschillende VI-rondes.

3. NWO besluit om de wetenschappelijke inbedding van een project mede als criterium mee te nemen in de beoordeling van onderzoeksvoorstellen in de VI.

Stand van zaken

Op 27 februari jl. kondigde NWO aan dat onderzoekers om een inbeddingsgarantie zal worden gevraagd voor de rondes Vidi 2018 en Veni 2019. De templates van de inbeddingsgaranties staan inmiddels op de NWO-website. Er is ook een FAQ beschikbaar.

4. NWO neemt het initiatief tot een gesprek met de VSNU om afspraken te maken over de rol van NWO en universiteiten t.a.v. personeelsbeleid, de beperking van aanvragen door de universiteiten en de rol van projecttoewijzingen daarbij.

Stand van zaken

Er is een aantal keer overleg geweest met de directeur en het bureau van de VSNU. Deze besprekingen hebben zich tot op heden vooral geconcentreerd op de invoering van de inbeddingsgarantie (punt 3).

5. NWO besluit om jaarlijks meer gedetailleerde informatie te geven aan de instellingen over de beoordeling van door hen ingediende voorstellen en over honoreringspercentages van instellingen per financieringsinstrument en per onderzoeksgebied.

Stand van zaken

Op de pagina’s van de NWO-website met de toekenningen wordt op dit moment al een gedetailleerder overzicht gegeven dan voorheen. Daarnaast willen NWO en de VSNU verdere invulling geven aan deze maatregel in samenspraak met het NL Liaison Officers-overleg.

6. NWO besluit dat de universiteit bij toewijzing van een project aan een medewerker met een tenure-track aanstelling, vooraf een promotor en/of begeleider toewijst, die garant staan voor de voorzetting en begeleiding van het project indien de tenure-tracker voortijdig de universiteit verlaat.

Stand van zaken

NWO is voornemens om deze garantstelling in de loop van 2018 in te voeren.

Categorie 2: maatregelen waarvoor NWO aanvullend onderzoek nodig acht

7. NWO zal in overleg met de VSNU onderzoeken hoe het Mattheüs-effect zoveel mogelijk kan worden voorkomen.

Stand van zaken

In het kader van het traject ‘Harmonisatie NWO-instrumentarium’, zijn voorstellen gedaan voor beperkende voorwaarden aan indieners die op dit terrein effect zullen hebben. Daarnaast voert NWO op dit moment een onderzoek uit naar de omvang van het Mattheüs-effect in Nederland.

8. NWO is bereid om beperkte middelen beschikbaar te stellen voor de aanstelling van een paar onderzoekers die een nadere analyse moeten uitvoeren van het SOFA-model op basis van een gerichte onderzoeksagenda om uitspraken te doen of en wanneer het SOFA-model bruikbaar is.

Stand van zaken

NWO organiseert in juni een kleine werkconferentie. In deze werkconferentie zullen enkele experts gezamenlijk een onderzoeksagenda formuleren rond het SOFA-model. Daarbij brengen ze in kaart welke vragen beantwoord moeten worden om een gedegen afweging te maken of het SOFA-model geïmplementeerd kan worden en zo ja hoe.

9. NWO stelt een nader onderzoek in naar mogelijkheden om voorselectie op basis van CV te hanteren voor de Veni-aanvragen en vraagt het SGW-bestuur om de voorstudie hierover verder uit te werken en daarbij ook Veni-aanvragen in andere domeinen te betrekken.

Stand van zaken

De voorstudie, uitgebreid met data uit de andere NWO-domeinen, is eind 2017 afgerond. Het SGW-domein kondigde vervolgens aan als pilot voor de ronde Veni 2019 met vooraanmeldingen op basis van CV en een beknopt onderzoeksidee te gaan werken. Medewerkers van het domein SGW hebben aansluitend de universiteiten bezocht om de maatregel toe te lichten en input op te halen.

In navolging van het SGW-domein kondigde ook het TTW-domein aan in de komende Veni-ronde met vooraanmeldingen op basis van CV en een beknopt onderzoeksidee te gaan werken. Op 19 april organiseerden de domeinen twee gezamenlijke informatiebijeenkomsten om potentiële kandidaten nader te informeren. Ook ZonMw experimenteert op dit moment met deze maatregel, namelijk in het kader van de call Praktijk- en postdocfellowship geestelijke gezondheidszorg.

Categorie 3: gerelateerde maatregelen: selectiecriteria en overige afspraken

10. NWO besluit om middelen beschikbaar te stellen voor onderzoek om de (internationaal geaccepteerde) criteria voor calls en beoordelingsprocedures te evalueren, zodat NWO meer evidence-based te werk kan gaan om haar doelstellingen te bereiken.

Stand van zaken

Deze maatregel wordt later opgepakt.

11. Alle calls i.h.k.v. het topsectorenbeleid waarbij NWO-middelen worden ingezet, dienen via NWO te lopen. Dit wordt vastgelegd in het Kennis- en Innovatiecontract dat NWO in opdracht van EZK en OCW sluit. De NWO-domeinen bekijken kritisch de beoordelingen van projecten in de topsectorcalls en zien er op toe, dat naast de verbinding met de gebruikers binnen een consortium en de kracht van een consortium, wetenschappelijke kwaliteit voorop blijft staan of (nog) nadrukkelijker in de beoordeling wordt meegenomen.

Stand van zaken

Het team dat zich binnen NWO bezighoudt met de implementatie en monitoring van de plannen uit de NWO-bijdrage aan het Kennis- en Innovatiecontract 2018-2019 ziet er op toe dat deze maatregel wordt nageleefd.

Meer informatie


Bron: NWO