Zes toekenningen in Open Programma

18 april 2018

Het NWO domeinbestuur Exacte en Natuurwetenschappen heeft zes voorstellen in het Open Programma goedgekeurd. Het totale budget hiervoor bedraagt ruim 1,6 miljoen euro.

Voor het vergaderpakket van het bestuur waren 17 aanvragen ingediend. Het Open programma ondergaat ingrijpende wijzigingen naar aanleiding van de gewijzigde structuur van NWO.

Sluiting per 1 mei

De vier 'oude NWO-gebieden' die samen het nieuwe domein Exacte en Natuurwetenschappen vormen, hadden ieder een eigen vorm van het open programma. Die zullen opgaan in één nieuw, geharmoniseerd programma. Doorlopende indiening van voorstellen in het Open Programma 'oude stijl' kan nog tot 1 mei 2018. Per 1 augustus 2018 kunnen onderzoekers aanvragen indienen binnen de domeinbrede vrije competitie. Er komen twee varianten. Kleine aanvragen kunnen doorlopend ingediend worden voor projectvoorstellen met één à twee posities (aio, postdoc). Nieuw is dat er eens per twee jaar een ronde voor grootschalige projecten komt, van drie of meer posities. In beide gevallen kan een aanvraag ook een investeringssubsidie bevatten. Jaarlijks zal het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen beschikken over ongeveer € 38 miljoen voor de vrije competitie.

De zes nieuwe projecten zijn:

An Ancient Clock Facing Modern Times; an Investigation in a Diurnal Species
Prof. dr. J.H. Meijer, LUMC
Onze biologische klok in moderne tijden; een onderzoek in dagdieren
De biologische klok produceert ritmen van ongeveer 24 uur in tal van lichaamsprocessen. Bij oudere mensen neemt de werking van de biologische klok af, waardoor zij 's nachts niet goed kunnen slapen en overdag minder alert zijn. Aangezien het meeste onderzoek naar de biologische klok gedaan wordt in nacht-actieve dieren weten we weinig van de klok in dag-actieve dieren, zoals mensen. De centrale stelling van dit project is dat de effecten van licht op de klok fundamenteel verschillen tussen dag- en nacht-actieve dieren. Dit onderzoek wil strategieën ontwikkelen die de klok van de mens versterken.

Autism-relevant transcriptional networks in human neural stem cells
Dr. R. Poot, Erasmus MC
Autisme-gerelateerde gen-regulatie netwerken in humane neurale stamcellen.
Autisme spectrum stoornissen (ASDs) zijn een verzameling van cognitieve aandoeningen gekarakteriseerd door een gebrek aan sociale interactie-capaciteit; ze gaan vaak samen met een verstandelijke handicap. Recent onderzoek suggereert dat ASDs vaak worden veroorzaakt door mutaties in genen die coderen voor eiwitten die toegang tot DNA en de expressie van genen reguleren, zogenaamde chromatine-factoren. De onderzoekers gaan interacterende eiwitten en target-genen identificeren van autisme-geassocieerde chromatine-factoren in humane neurale stamcellen. Ze proberen zo autisme-gerelateerde netwerken en biologische processen te ontdekken als een eerste stap naar een betere diagnose van het type autisme en de ontwikkeling van vroege behandelingsstrategieën voor autisme.

Evolution of supergenes and the genetic basis of snail colour polymorphism
Dr. D.S.J. Groenenberg, Naturalis
Een kleurrijke tuinslak onthult de evolutie van supergenen.
Een 'supergen' is een stukje chromosoom met verschillende genen die zó dicht opeen zitten dat ze als één geheel overgeërfd worden naar de volgende generatie. Supergenen zijn wellicht essentieel voor het ontstaan van nieuwe soorten. Dit project onderzoekt het supergen voor kleurvariatie van huisjes bij tuinslakken. Het genoom van de tuinslak wordt ontrafeld om te bepalen welke genen verantwoordelijk zijn voor het kleurpatroon van het huisje, hoeveel het er zijn en hoe zo'n supergen in elkaar zit. Zo kunnen we beter begrijpen hoe supergenen tot stand komen en functioneren.

Integrative quantitative understanding of a dynamic protein interaction network
Dr. J.W. Borst, WUR
Integraal kwantitatief begrip van een dynamisch eiwit interactie netwerk.
Dit project brengt voor het eerst een eiwitnetwerk kwantitatief in kaart door middel van het 'parapluutjesmos' Marchantia polymorpha. Deze evolutionair oude plant heeft een eenvoudig maar volledig auxine signaleringsysteem. Het aantal eiwitten betrokken bij dit auxinesignalering beperkt zich tot drie eiwit families met vijf eiwitten in totaal. Dit project onderzoekt de eiwitconcentraties en eiwitinteracties en gebruikt deze experimentele data voor een mathematisch model.

Improvement of sub-seasonal probabilistic forecasts of European high-impact weather events using machine learning techniques.
Dr. M.J. Schmeits, KNMI
Betere langetermijn kansverwachtingen voor droogte, hittegolven en grote neerslaghoeveelheden in Europa.
Europa kampt jaarlijks met droogte, hittegolven en grote neerslaghoeveelheden, die kunnen leiden tot overstromingen van o.a. rivieren. Terwijl de verwachting voor enkele dagen vooruit enorm is verbeterd in de afgelopen decennia, is de vooruitgang in de langetermijn verwachting een stuk kleiner. Het doel van dit onderzoeksproject is om kansverwachtingen voor die langere termijn te verbeteren.

A matter of identity: master regulator p63-orchestrated transcription factor circuitry in the epithelial cell fate determination of normal development and disease
Dr. J.H. Zhou, RUN/Radboud UMC
Een kwestie van identiteit: de rol van transcriptiefactoren bij het herstel van beschadigde organen.
Het herstel van beschadigde organen met lichaamseigen materiaal is een veelbelovende vooruitgang. Niet alle hiervoor benodigde cellen en weefsels kunnen op dit moment worden gemaakt door een gebrek aan kennis van onderliggende processen. Transcriptiefactoren (eiwitten met als functie het tot expressie brengen van genen) spelen hierin een belangrijke sturende rol. Dit project bestudeert en identificeert de transcriptiefactoren die een rol spelen bij de vorming epithelium (buitenste laag cellen) van huid en oogvlies. De uitkomst van dit onderzoek is kennis en kunde om deze cellen en weefsels te kunnen genereren voor medisch onderzoek en behandeling.

Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Exacte en Natuurwetenschappen

Programma

Open programma

Speerpunt

Open competitie