Nationale Roadmap: 138 miljoen voor tien hoogwaardige onderzoeksfaciliteiten

12 april 2018

Het bestuur van NWO heeft tien aanvragen in de Nationale Roadmap voor Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur gehonoreerd, voor een totaalbedrag van 138 miljoen euro. Vandaag reikte minister Van Engelshoven de tien Roadmap-certificaten op het Science Park in Utrecht uit. De middelen voor de Nationale Roadmap Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur maken de bouw of vernieuwing mogelijk van toponderzoeksfaciliteiten met een internationale uitstraling.

Deze faciliteiten hebben de hoogste prioriteit voor de wetenschap en bieden Nederlandse onderzoekers toegang tot hoogwaardige nationale en soms internationale wetenschappelijke infrastructuur.

(beeld: Sascha Schalkwijk)* Meer details onderaan dit nieuwsbericht

De gehonoreerde wetenschappelijke infrastructuur is van groot belang voor het verrichten van vernieuwend wetenschappelijk onderzoek en als aanjager van maatschappelijke en economische innovatie in alle wetenschappelijke disciplines. De toekenningen maken infrastructuur mogelijk binnen de bèta/technische, de alfa/gamma disciplines en in de levenswetenschappen.

Voorbeelden van gehonoreerde aanvragen zijn: een nieuwe faciliteit om tot in detail veranderingen in emissies van broeikasgassen, luchtverontreiniging en fijnstof te meten, de bouw van speciale faciliteiten die voldoen aan de hoogste internationale eisen voor bio-veiligheid om toponderzoek te doen naar infectieziekten, of de ontwikkeling van geavanceerde ICT-middelen voor de analyse van enorme hoeveelheden digitale data in de geesteswetenschappen.

Efficiënte inzet van beschikbare middelen

In deze ronde was een bedrag van 108 miljoen euro voor toekenningen beschikbaar via de OCW-begroting. In het Regeerakkoord is afgesproken om nog steviger in te zetten op wetenschappelijke faciliteiten. Daardoor is het budget met 30 miljoen euro verhoogd naar 138 miljoen euro. Deze extra gelden komen vooral ten goede aan faciliteiten waarbij TO2-instellingen (zoals TNO) en Rijkskennisinstellingen (zoals KNMI en RIVM) betrokken zijn.

Met deze financiële injectie van 138 miljoen euro verankeren we onze internationale wetenschappelijke positie
- Minister Ingrid van Engelshoven

NWO-voorzitter Stan Gielen: ‘De Nationale Roadmap neemt een belangrijke plaats in in de vanochtend bekend gemaakte nieuwe NWO-strategie, omdat de innovatieve infrastructuur aanzet tot samenwerking tussen onderzoekers op onderzoeksgebieden waar Nederland een wereldspeler is. Die samenwerking is cruciaal om de beperkte middelen zo efficiënt mogelijk in te kunnen zetten.’

Minister Ingrid van Engelshoven (OCW): ’Goede onderzoeksfaciliteiten zijn van levensbelang voor onderzoek en werken als een magneet op toptalent. Met deze financiële injectie van 138 miljoen euro verankeren we onze internationale wetenschappelijke positie. De faciliteiten waarin we nu investeren, versterken het vermogen om vernieuwend en baanbrekend onderzoek te doen en leveren een waardevolle bijdrage aan het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken.’

Een permanente commissie voor strategisch advies

In 2015 werd in opdracht van het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap door NWO een Permanente Commissie voor Grootschalige Wetenschappelijke infrastructuur ingesteld om de strategische kaders van investeringen in grootschalige wetenschappelijke infrastructuur voor langere tijd vast te leggen. Onder voorzitterschap van prof.dr.ir. C.J. van Duijn maakte de Permanente Commissie in 2016 eerst een landschapsanalyse van de grote onderzoeksfaciliteiten in Nederland. Het resultaat hiervan is gepresenteerd op een interactieve website: www.onderzoeksfaciliteiten.nl.

Selectieprocedure

Na deze analyse selecteerde de Permanente Commissie 33 onderzoeksfaciliteiten die de komende vier jaar de hoogste prioriteit hebben. Samen vormen deze faciliteiten de Nationale Roadmap. Medio 2017 dienden 21 van de 33 geselecteerde onderzoeksfaciliteiten een financieringsaanvraag in. Voor de beoordeling van de aanvragen stelde NWO een onafhankelijke internationale beoordelingscommissie in. Deze bestond uit 8 mannen en 5 vrouwen met een brede kennis van wetenschappelijke ontwikkelingen en ervaring met grootschalige wetenschappelijke infrastructuur. In het najaar van 2017 werden de aanvragen getoetst via peer review. De beoordelingscommissie selecteerde 14 aanvragen voor interviews, die begin 2018 plaatsvonden. Aan de hand van de interviews stelde de beoordelingscommissie een prioritering op, die ter besluitvorming voorgelegd is aan de raad van bestuur van NWO.

 

* Op de foto staan van boven links naar rechts de volgende personen:

Herman Russchenberg van Ruisdael Observatorium, Aart Heijboer van KM3Net 2.0, Lex Heerma van Voss van CLARIAH-PLUS, Alain van Gool van X-omics Initiative, Mark Aarts van NPEC, Martyn Drury van EPOS, Jan-Willem den Herder van ATHENA, Britta Redlich van HFML-FELIX, Stan Gielen voorzitter NWO, Ingrid van Engelshoven Minister Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Hans van Duijn voorzitter Permanente commissie GWI, Judith Klumperman van NEMI, Martje Fentener van Vlissinger van BSL3 (beeld: Sascha Schalkwijk). 

 

Meer informatie


Bron: NWO