AXIS-call voor transnationaal onderzoek naar de impact van klimaatveranderingen

10 april 2018

Het JPI Climate ERA-NET Cofund consortium AXIS (Assessment of Cross(X)-sectoral climate Impacts and pathways for Sustainable transformation) publiceert op 10 april een gezamenlijke transnationale call. Met de call ‘Climate Impact Research, Economic Assessment and Pathways to Sustainability’ wil AXIS de coherentie en integratie van klimaatonderzoek versterken en verbinden met maatschappelijke vraagstukken. In de call staan samenwerking, multidisciplinair onderzoek en maatschappelijke impact centraal. De deadline voor verplichte vooraanmeldingen is 18 juni 2018.

Ondergelopen spoorweg Foto: ShutterstockFoto: Shutterstock

Doel van de call

Het doel van deze internationale gezamenlijke ERA-NET Cofund AXIS-call van tien nationale onderzoeksfinanciers uit negen Europese landen is om de kennis die samenlevingen kunnen inzetten voor een transitie naar een duurzame samenleving te verbreden en te verdiepen. Het onderzoek zal zich richten op een geïntegreerde visie op de impact die klimaatverandering heeft op sociale, politieke en economische aspecten van samenlevingen. Het onderzoek zal bij moeten dragen aan een betere inschatting van de impact en de risico’s van klimaatveranderingen zodat beleid bijtijds bijgesteld kan worden. Het uiteindelijke doel is om de veerkracht van samenlevingen te vergroten. Nationale en internationale klimaatdiensten zoals het Europese Copernicus Klimaatveranderingsinstituut, spelen een belangrijke rol hierbij.

Samenwerking

Het primaire doel van de call is om de kennis over klimaatveranderingen die er is bij verschillende wetenschappelijke en publieke en private partijen, te integreren en te versterken. Daarom stimuleert AXIS de samenwerking tussen biofysische onderzoeksdisciplines en de sociale en de geesteswetenschappen. Ook het realiseren van langlopende intensieve samenwerking tussen onderzoekers en belanghebbenden is een vereiste voor de onderzoeksprojecten. Belanghebbenden kunnen zijn regionale en nationale organisaties en bedrijven voor crisisbeheersing en rampenbestrijding, transitie, financiën en verzekeringen. De Europese Commissie heeft top-up financiering beschikbaar gesteld voor de AXIS call.

Thema’s

Drie gerelateerde thema’s bepalen de inhoudelijke focus van de AXIS-call:

  1. Cross-sectorale en cross-scale beoordeling van de impact van klimaatverandering
  2. Integratie van biofysische impactgemiddelden van klimaatverandering met economische modellen, en
  3. Ontwikkeling van transitiepaden om de doelen van het klimaatakkoord van Parijs te realiseren, rekening houdend met de Sustainable development Goals.

Wie kunnen aanvragen?

De call staat open voor onderzoekers uit de negen Europese landen die deze call organiseren: België, Duitsland, Frankrijk, Ierland, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje en Zweden. Het consortium moet bestaan uit onderzoekers van minimaal drie van de deelnemende landen en, voor Nederlandse projecten, uit de biofysische en de sociale en geesteswetenschappen. Ook relevante betrokkenheid van belanghebbenden uit publieke en private sectoren is verplicht. Op de NWO-website zijn de aanvullende voorwaarden voor Nederlandse aanvragers en mede-aanvragers te vinden.

Procedure en tijdpad

De call bestaat uit twee fasen: een verplichte vooraanmelding en een uitgewerkte aanvraag. De vooraanmelding zal gebruikt worden om de ontvankelijkheid van de aanvragen te beoordelen en geschikte referenten te vinden voor de uitgewerkte aanvragen in de tweede fase.

Het tijdpad is als volgt:

  • Deadline voor vooraanmeldingen: 18 juni 2018
  • Uitnodiging voor het uitwerken van een aanvraag: begin juli 2018
  • Deadline voor het indienen van uitgewerkte aanvragen: 8 oktober 2018
  • Bekendmaking van de beoordeling en selectie: februari 2019
  • Vroegste startdatum van de projecten: 1 juli 2019
  • Laatste startdatum van de projecten: medio september 2019.

Meer informatie

Informatie over de call zoals indieningsvoorwaarden, inhoudelijk kader en beoordelingsprocedure zijn te vinden op de website van AXIS . Voorwaarden voor Nederlandse aanvragers en mede-aanvragers zijn te lezen op de website van NWO .

AXIS

Het ERA-NET AXIS (Assessment of Cross(X)-sectoral climate Impacts and pathways for Sustainable transformation) is een netwerk van tien nationale onderzoeksfinanciers uit negen Europese landen. Het netwerk is georganiseerd om de internationale integratie, coherentie en robuustheid van onderzoek naar klimaatverandering te stimuleren en te verbinden met maatschappelijke vraagstukken. Om dit te realiseren brengt AXIS internationale expertise op het terrein van klimaatonderzoek- en verandering samen en streeft ernaar om de grenzen tussen onderzoeksdomeinen te slechten door inter- of transdiscplinair onderzoek mogelijk te maken. AXIS is een opvolger van het ERA-NET for Climate Services (ERA4CS). Zowel AXIS als ERA4CS dragen bij aan de doelen van JPI Climate.

 

Bron: NWO