Indienen voor Regional Energy Systems (ERA-Net RegSys)

1 juni 2018

Het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW), het NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen, en het TKI Urban Energy financieren de Nederlandse deelname aan de call van ERA-Net RegSys. De call, opengesteld voor indiening, is een vervolg op eerdere calls van ERA-Net Smart Grids.

In deze call zullen onderzoekers van Nederlandse kennisinstellingen (universiteiten, TO2-instellingen en HBO’s) samen met kennisinstellingen uit minstens één ander deelnemend land/regio voorstellen kunnen indienen op het gebied van regionale energiesystemen. Er is een bedrag van M€ 1,5 tot M€ 2 gereserveerd voor Nederlands onderzoek.

Relevante onderzoeksdisciplines

De call is relevant voor onderzoekers in zowel technische disciplines (wiskunde, informatica, elektrotechniek) als disciplines in de maatschappij- en gedragswetenschappen.

Tijdlijn

  • 23 mei 2018: call geopend
  • 11 september 2018: deadline voorstel outline (verplicht)
  • 2 november 2018: deadline voorstel

Wie kan aanvragen

Onderzoekers van universiteiten, NWO-erkende kennisinstellingen, HBO’s, en TO2-instellingen (zoals TNO en ECN) kunnen financiering aanvragen en ontvangen. Bedrijven worden uitgenodigd te participeren in voorstellen, maar kunnen geen financiering ontvangen.

Multidisciplinair onderzoek

Voorstellen dienen multidisciplinair opgezet te zijn: technische en sociale innovaties moeten in samenhang onderzocht worden. Zonder sociale innovaties (zoals participatie van energiegebruikers, optimale inrichting van de institutionele omgeving, regelgeving, en business modellen) kunnen de technologische innovaties niet of moeilijk slagen.

Internationale voorwaarden

Het ERA-Net stelt o.a. de volgende voorwaarden gesteld aan alle in te dienen voorstellen:

  • Consortia bestaan uit minstens twee aan het ERA-Net deelnemende landen/regio’s
  • Focus op regionale/lokale energiesystemen
  • Focus op co-creatie van diensten en producten samen met stakeholders

Voor meer informatie zie deze vooraankondiging.

Nederlandse voorwaarden

Voor het Nederlandse deel van consortia gelden de volgende voorwaarden:

  • bevat minstens één Nederlandse universiteit of NWO-erkend onderzoeksinstituut zoals het CWI; TO2-instellingen en HBO kunnen niet zelfstandig aanvragen
  • maximaal budget k€800, waarvan min. 90% voor personeelskosten
  • fundamenteel onderzoek dat praktische toepasbaarheid dichterbij brengt*
  • voorstellen worden voor maximaal 36 maanden gefinancierd; het 4e jaar van een aio dient te worden gefinancierd en gegarandeerd door de aanvragende instellingen

De Nederlandse voorwaarden zullen nader worden toegelicht in de Appendix van de call.

Merk op dat elk deelnemend land/regio eigen voorwaarden kan stellen aan deelname. De mogelijke onderwerpen, te financieren instituten/bedrijven, voorstelomvang, kunnen dus verschillen van de Nederlandse.

Vormen van consortia

Het ERA-Net heeft een website opgezet om het vinden van buitenlandse partners te ondersteunen. Tevens is er een launch event waarop men mogelijke partners kan ontmoeten.

Neem contact op

Partijen die voornemens zijn een voorstel in te dienen worden dringend verzocht al in een vroeg stadium contact op te nemen met het nationale contactpunt van het ERA-Net, dr. Mark van Assem, e-mail: era-net-regsys@nwo.nl.

Informatie over


* dit criterium is formeel gedefinieerd als Technology Readiness Levels  [https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/annexes/h2020-wp1415-annex-g-trl_en.pdf] 3-6 (van “basic principles” t/m “technology demonstrated in relevant environment”). In praktijk betekent dit dat onderzoek enerzijds niet te dicht op implementatie door marktpartijen kan zitten, en anderzijds niet zo fundamenteel kan zijn dat toepassing zeer ver weg is. Indien onderzoek zeer fundamenteel van aard lijkt (TLR 0-2), maar toch toepassingen dichterbij brengt, is dit onderzoek toegestaan.

Bron: NWO