Raad van bestuur NWO installeert een adviesraad

16 maart 2018

De raad van bestuur van NWO heeft tien leden van de adviesraad benoemd voor een periode van vier jaar. Dit nieuwe orgaan kan gevraagd en ongevraagd de raad van bestuur adviseren over voor NWO relevante ontwikkelingen in samenleving en wetenschap.

De instelling van een adviesraad is een uitvloeisel van de transitie naar een nieuw NWO en vastgelegd in het bestuursreglement.

Taken

De adviesraad adviseert de raad van bestuur gevraagd en ongevraagd over voor NWO relevante ontwikkelingen in samenleving en wetenschap. De adviesraad kan verder geconsulteerd worden bij de totstandkoming van het instellingsplan en organiseert jaarlijks in opdracht van de raad van bestuur een brede thematische discussie- of strategiebijeenkomst waarbij derden worden uitgenodigd. De adviesraad brengt geen advies uit over specifieke activiteiten van afzonderlijke domeinen, of over taken die zijn belegd bij de raad van toezicht.

Samenstelling

De adviesraad bestaat uit maximaal tien personen en vergadert tenminste tweemaal per jaar. Zij worden niet uitgenodigd zitting te nemen in de adviesraad als vertegenwoordiger van hun organisatie, maar op grond van hun expertise en ervaring. De leden worden voor een termijn van vier jaar benoemd door de raad van bestuur.

Ministeries zijn niet in de adviesraad vertegenwoordigd – zij hebben immers direct invloed via de benoeming van de RvB en RvT-leden en de opdrachtgever-opdrachtnemer relaties.

Leden

In overleg met de raad van toezicht heeft de raad van bestuur de volgende leden benoemd:

  1. Tim de Zeeuw, hoogleraar theoretische sterrenkunde aan de UL
  2. Corien Prins, hoogleraar Recht en Informatisering aan de UT, voorzitter van de WRR
  3. Gerard van der Steenhoven, directeur-generaal KNMI
  4. Marcel Wubbolts, CTO Corbion
  5. Pim van der Feltz, CEO Google Nederland
  6. Kim Putters, directeur SCP
  7. Farah Karimi, dir. OxfamNovib
  8. Els van der Plas, directeur Nationale Opera & Ballet
  9. Wim van der Donk, Commissaris der Koning Noord-Brabant
  10. Aart-Jan de Geus, vz. CvB Bertelsman Stiftung

Onderwerpen

De adviesraad heeft een eerste vergadering gepland op 28 maart 2018. Aan bod komen dan onder meer vraagstukken rondom de (implementatie) van de nieuwe NWO-strategie voor 2019-2022 en de Nationale Wetenschapsagenda, en dan met name de mogelijke betrokkenheid van diverse maatschappelijke partners

Bron: NWO