NWO verheugd over de extra investeringen in wetenschap en onderzoek

9 maart 2018

Minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft namens het kabinet extra geld beschikbaar gesteld voor wetenschap en onderzoek. NWO is blij met de impuls die het kabinet hiermee geeft aan de wetenschappelijke kennisbasis van Nederland om uitdagingen van nu en de toekomst het hoofd te kunnen bieden. Samen met de andere partners in de kenniscoalitie pleitte NWO al eerder voor meer investeringen in het wetenschappelijke onderzoek.

Investeringsagenda leidend

Bij de verdeling van de middelen is in aansluiting op de investeringsagenda van de kenniscoalitie uitgegaan van een balans tussen thematische programmering via de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) en het versterken van de basis van de wetenschap en het praktijkgericht onderzoek. NWO zal uitvoering geven aan de jaarlijkse programmeerronde van de NWA van (op termijn) 130 miljoen euro, voortbouwend op de NWA-Startimpuls. De bekostiging van de versterking van het praktijkgericht onderzoek zal deels verlopen via het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA, dat als onderdeel van NWO praktijkgericht onderzoek door hogescholen financiert en stimuleert.

Wetenschappelijke infrastructuur

Voor de komende jaren wordt het budget voor fundamenteel onderzoek stapsgewijs verhoogd oplopend tot 200 miljoen euro vanaf 2020. Voor toegepast en praktijkgericht onderzoek komt via OCW tot 50 miljoen euro extra beschikbaar, evenals incidentele middelen voor wetenschappelijke infrastructuur. Met dit laatste kan er ruimer geïnvesteerd worden in grootschalige onderzoeksfaciliteiten. Ook komt dit tegemoet aan het advies van NWO om te voorzien in de groeiende behoefte aan digitale infrastructuren voor Nederlandse onderzoekers.

Verlaging aanvraagdruk

De inspanningen van NWO om de aanvraagdruk onder wetenschappelijk talent te verlagen krijgt een extra impuls met de verhoging van 5 miljoen euro per jaar van de Vernieuwingsimpuls, het financieringsinstrument van NWO voor vrij onderzoek en toptalent.

Zie ook


Bron: NWO