Verslag laatste bijeenkomst Biodiversiteit werkt!

9 februari 2018

Op 8 februari nam Marjolijn Sonnema, directeur-generaal Agro en Natuur van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de publicatie ‘Samen werken aan Biodiversiteit’ in ontvangst. Bas Zwaan, bestuurslid van NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen, overhandigde het rapport dat toepasselijk ‘verpakt’ was in een pot met veldbloemen. De publicatie is het eindverslag van Onderzoeksprogramma Biodiversiteit werkt. Bescherming van biodiversiteit blijkt prima samen te gaan met landbouw en natuurbeheer.

Marjolijn Sonnema, directeur-generaal Agro en Natuur van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit neemt de publicatie ‘Samen werken aan Biodiversiteit’ verpakt in een pot bloemenin ontvangst.Marjolijn Sonnema, directeur-generaal Agro en Natuur van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit neemt de publicatie ‘Samen werken aan Biodiversiteit’ in ontvangst.

Wat hebben roodgatjes en strooiseleters gemeen? Deze bijen en regenwormen zijn essentieel in het Nederlandse ecosysteem, maar staan onder druk.
Tijdens de afsluitende bijeenkomst van het onderzoeksprogramma  ‘Biodiversiteit werkt’ lieten diverse onderzoekers in presentaties zien dat het programma heeft aangetoond dat beter inzicht in interacties tussen flora, fauna en micro-organismen kan bijdragen aan evenwichtig natuurbeleid en weloverwogen investeringen ter bescherming van onmisbare ecosystemen. ‘De tijd is rijp voor natuurinclusief samenleven. Er is steeds meer interactie en begrip tussen de betrokken velden’, zei stuurgroepvoorzitter Rob Wolters ter inleiding van de bijeenkomst.

Directeur-generaal Marjolijn Sonnema feliciteerde de onderzoekers met de prachtige resultaten van het programma: de vooraf gestelde doelen ‘kennis ontwikkelen over biodiversiteit en tegelijkertijd samenwerking stimuleren met stakeholders in de praktijk’ zijn gehaald. Ze zei te vertrouwen op ‘verder bouwen, via koppeling van onderzoek aan beleidsvorming.’ Joop Schaminée, voorzitter van de programmacommissie, riep de aanwezige beleidsmakers op om natuurinclusieve wetenschap tot speerpunt van het landbouwbeleid te maken.

Hoeksche Waard

Vervolgens belichtten onderzoekers in presentaties de goede resultaten van hun projecten. David Kleijn liet zien dat het introduceren van meer bloemen in het landschap een positief effect heeft op het aantal bijen, zowel in de bloemenranden zelf als in de gewassen van boeren. Hij overtuigde Susanne Sütterlin, programmamanager Nationale Bijenstrategie bij Agro en Natuur van LNV, ervan dat op korte termijn winst (meer bijen!) te behalen is met relatief eenvoudige maatregelen. Een vervolg van het onderzoek zoals ‘Biodiversiteit werkt’, dat zowel fundamenteel als toegepast was, is cruciaal, betoogde hij.

Het team van onderzoeker Ron de Goede betrok akkerbouwers in de Hoeksche Waard bij experimenten met andere ploegmethodes, om daarmee de omgeving voor regenwormen te verbeteren. Regenwormen zijn belangrijk voor beluchting en infiltratie van water in de bodem. Bas Volkers, beleidsmedewerker bij DG Agro en Natuur, zei voorstander te zijn van een integrale benadering van natuurinclusieve landbouw. Hij legde de aanwezigen een aantal vervolgvragen voor, zoals: ‘Welke bedrijfseconomische argumenten hebben we om boeren te verleiden aan biodiversiteit bevorderende bodemverbetering mee te gaan werken?’

Goede koers

Bij de afsluiting zei Bas Zwaan dat NWO in de nieuwe strategie omschrijft dat fundamenteel onderzoek gekoppeld moet zijn aan maatschappelijke relevantie. Een onderzoeksprogramma als ‘Biodiversiteit werkt’ laat zien dat dit een goede koers kan zijn.

Onderzoeksprogramma ‘Biodiversiteit werkt’ is in 2010 van start gegaan. Het is gefinancierd door het ministerie van LNV (1.25 M€) en NWO 2.4 M€. Het omvatte veertien projecten, acht aio’s en zes postdocs. Zij deden onderzoek aan drie thema’s: dynamische natuur, ecosysteemdiensten en ruimtelijke schaarste. Bij elk project waren vanaf de aanvraag een of meerdere stakeholders/eindgebruikers betrokken. Na het wetenschappelijk eindsymposium is de eindpublicatie ‘Samen werken aan Biodiversiteit’ gepubliceerd. 

Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Exacte en Natuurwetenschappen

Programma

Onderzoeksprogramma biodiversiteit werkt

Speerpunt

Thematisch onderzoek en publiek-private samenwerking (2015-2018)