Evaluatie Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA 2017

2 februari 2018

In opdracht van NWO evalueerde een externe, onafhankelijke commissie de ingezette koers van Regieorgaan SIA. Deze evaluatie is bedoeld als eerste toetsing van de koers die het regieorgaan heeft ingezet. De commissie constateert dat het regieorgaan zich in de afgelopen jaren met relatief bescheiden middelen een zeer belangrijke positie heeft verworven bij de bevordering van het praktijkgerichte onderzoek van de hogescholen.

Cover Zonder wrijving geen glans Evaluatie Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA 2017 Rapport evaluatiecommissie Regieorgaan SIA

Speler in de kennisinfrastructuur

Regieorgaan SIA is een niet weg te denken speler geworden in een breed netwerk van maatschappelijke en publieke partners, kennisinstellingen en bedrijfsleven, en vormt daarmee een nieuw en belangrijk onderdeel van de Nederlandse kennisinfrastructuur. De commissie doet een aantal aanbevelingen die betrekking hebben op onder meer de taken, de structuur en de geboekte resultaten van het regieorgaan. Het bestuur van Regieorgaan SIA heeft deze aanbevelingen ter hand genomen. Verbeteringen zijn reeds in gang gezet.

Differentiatie

De raad van bestuur onderschrijft de conclusie van de commissie en acht het van belang dat de verankering bij NWO in de komende jaren verder wordt versterkt. Regieorgaan SIA kan in de context van NWO bijdragen aan verdere profilering en differentiatie van het praktijkgerichte onderzoek, en aan voldoende focus en kritische massa daarvan. Het regieorgaan en NWO kunnen wederzijds hun kennis delen, ook om de samenwerking tussen hogescholen en universiteiten te bevorderen.

De volgende evaluaties staan gepland voor 2020 en 2022.

Over SIA

Het regieorgaan SIA werd in 2013 opgericht door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), NWO en de partners in de sinds 2003 bestaande Stichting Innovatie Alliantie (SIA): VNO-NCW, MKB-Nederland, Syntens, TNO, Novay. De geoormerkte middelen van regieorgaan SIA zijn bedoeld voor praktijkgericht onderzoek aan de hogescholen en maken vanaf 2014 onderdeel uit van de NWO-begroting.

Download


Bron: NWO