Publieke consultatie conceptversie Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit

1 februari 2018

Het is heel belangrijk dat onderzoek uitgevoerd wordt volgens de principes van goede en integere wetenschapsbeoefening. Daarom bestaat er sinds 2004 een Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening. In juni 2016 heeft een commissie geadviseerd om de huidige Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening (2014) te herzien. De besturen van KNAW, NFU, NWO, de TO2-federatie, de Vereniging Hogescholen en de VSNU hebben daarom een commissie gevraagd een nieuwe tekst voor deze code te schrijven.

Wie heeft de consultatieversie van de gedragscode wetenschappelijke integriteit opgesteld?

Het afgelopen jaar heeft de Commissie Herziening Gedragscode Wetenschapsbeoefening gewerkt aan deze nieuwe Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit. Het betreft een ingrijpende herziening van de huidige Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening. In de herfst van 2017 heeft deze commissie een eerste consultatieronde georganiseerd. De code is besproken in een aantal consultatiebijeenkomsten. En de commissie heeft verschillende experts geïnterviewd. Met de opbrengst van deze eerste consultatieronde is de concept gedragscode door de commissie verder aangescherpt.

Het woord is aan de onderzoeker

Het woord is nu aan de onderzoeker. De conceptversie van de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit staat nu open voor publieke consultatie. Onderzoekers en andere geïnteresseerden kunnen reageren op deze consultatieversie van de tekst (red: indieningstermijn is verlopen).

Waarom een gedragscode wetenschappelijke integriteit?

In deze consultatieversie van de code staan de principes van goede en integere wetenschapsbeoefening uitgewerkt: eerlijkheid, zorgvuldigheid, transparantie, onafhankelijkheid, verantwoordelijkheid. Bovendien staan de daaruit voortvloeiende normen voor verantwoorde onderzoekspraktijken in de gedragscode helder geformuleerd. De principes en normen uit de code zullen breed onderwezen en toegepast worden. Deze helderheid is belangrijk voor de kwaliteit en betrouwbaarheid van de wetenschap.

De gedragscode wetenschappelijke integriteit biedt dus een normatief kader voor onderzoekers. Bovendien staat in de consultatieversie van de gedragscode beschreven hoe vermoedens van integriteitsschendingen zouden moeten worden behandeld. Daarnaast bevat de concepttekst zorgplichten waaraan de instellingen moeten voldoen om de wetenschappelijke integriteit te bevorderen.

Publieke consultatie

De conceptversie van de gedragscode wordt van 1 februari tot 1 maart opengesteld voor publieke consultatie. De commissie weegt de reacties en verwerkt ze waar nodig in de tekst van de code. Daarna biedt de commissie de nieuwe gedragscode aan de opdrachtgevers aan. Dit zijn de besturen van KNAW, NFU, NWO, TO2-federatie, Vereniging Hogescholen en VSNU. Deze besturen zullen uiteindelijk besluiten over de tekst van de nieuwe Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit.

Alles op een rijtje 

De commissie stelt de conceptversie van de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit open voor publieke consultatie. Ga daarvoor naar het online consultatieformulier (verlopen).

Start publieke consultatie: 1 februari 2018

Deadline indienen opmerkingen: 1 maart 2018

Downloads


Bron: NWO