Financiering van onderzoek door NWO wordt eenvoudiger

30 januari 2018

Per 1 augustus 2018 voert NWO een grote vereenvoudiging door. Al haar financieringsinstrumenten brengt NWO terug tot een handvol ‘hoofdvormen’. Deze vereenvoudiging is een technische ingreep die verder geen invloed heeft op de invulling van de onderzoeksprogramma’s. Wat met de oude instrumenten kon, zal na 1 augustus nog steeds kunnen. Het verschil zal zijn dat het gehele palet instrumenten veel overzichtelijker wordt.

Voor de onderzoeker zijn er meerdere voordelen. Het indienen van onderzoeksvoorstellen in verschillende programma’s wordt makkelijker. Daarnaast worden de barrières voor het indienen van voorstellen die over discipline- of domeingrenzen heen gaan weggenomen. Met deze vereenvoudiging van de financieringsinstrumenten wil NWO de onderzoeker een overzichtelijk en flexibel palet van onderzoeksfinanciering bieden, waarin onnodige verschillen tussen disciplines zijn weggehaald.

Modulaire opbouw, behoud van maatwerk

De financieringsinstrumenten worden modulair opgebouwd, wat de ruimte biedt voor maatwerk bij behoud van eenheid in vorm. NWO zal recht blijven doen aan de verschillen in behoeften van de wetenschapsgebieden. De modulaire opbouw biedt het stelsel flexibiliteit om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. De beleidsvoornemens en acties die voortvloeien uit het nog te verschijnen nieuwe Strategisch Plan van NWO – zoals financiering van onderzoek in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda – zullen in het nieuwe stelsel worden geïmplementeerd. Daarvoor zijn geen ad hoc nieuwe instrumenten nodig. NWO streeft hiermee naar herkenbaarheid en continuïteit over de jaren.

Nieuw NWO

De onderdelen van NWO die in 2017 zijn samengevoegd tot de NWO-domeinen kenden veel financieringsinstrumenten, die allemaal van elkaar verschilden in vorm en voorwaarden. Veel van die verschillen hadden een historische achtergrond, waren onnodig en stonden samenwerking tussen de wetenschapsgebieden in de weg. Dit vergde bovendien veel aanpassingsvermogen van de indiener. Meer samenwerking over de disciplinaire grenzen heen is een van de doelstellingen van het vernieuwde NWO en een ambitie uit de Wetenschapsvisie [alleen Engels].

Hoofdvormen

NWO brengt de subsidieprogramma’s onder in een klein aantal hoofdvormen. Om de gedachten te bepalen:

  • Persoonsgerichte financiering, waaronder de bekende Rubicon en de Vernieuwingsimpuls (Veni-Vidi-Vici);
  • Nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek, waarbinnen een getrapte financiering van kleinschalige projecten tot grote samenwerkingsprogramma’s, al dan niet met private partners;
  • Thematisch en missiegedreven onderzoek, vaak uitgevoerd in samenwerking met private of maatschappelijke partners, waarbinnen ook een trap van klein naar groot mogelijk is.

Modules met vaste bouwstenen

In iedere call zullen vaste bouwstenen terugkomen met betrekking tot de opbouw van de indieningsvoorwaarden, duur en begroting, en indien van toepassing de samenwerking met private of maatschappelijke partijen of internationalisering.

Eerste aanpassingen in Open Competitie

De vereenvoudiging wordt vanaf augustus 2018 stapsgewijs ingevoerd, waarbij NWO telkens zes maanden aankondigingstermijn in acht neemt. Als eerste zal de Open Competitie binnen de domeinen SGW en ENW volgens het nieuwe model worden ingericht.

Veranderingen per domein


Exacte en Natuurwetenschappen (ENW)

Voor alle hier genoemde 'oude' financieringsinstrumenten geldt dat de laatste toekenningen nog in 2018 plaatsvinden. De teksten van de call for proposals voor deze instrumenten zijn reeds - of komen zo spoedig mogelijk - beschikbaar via de website van NWO.

Per 1 augustus 2018 kunnen onderzoekers aanvragen indienen voor nieuwe instrumenten, die de onderstaande instrumenten - na opheffing – zullen vervangen. Een van de instrumenten zal gericht zijn op de middelgrote open projecten, een ander zal gericht zijn op de open programma’s en zal na de eerste ronde eens in de twee jaar plaatsvinden.

Worden opgeheven

Indienen mogelijk tot en met

ALW Open Programma

Doorlopend tot en met 1 mei 2018

Natuurkunde Projectruimte

Doorlopend tot en met 1 mei 2018

CW TOP/ECHO

Doorlopend tot en met 1 mei 2018

EW TOP1&2

Doorlopend tot en met 1 mei 2018

Natuurkunde Vrije Programma's

Vooraanmeldingen voor 1 maart 2018
Uitgewerkte voorstellen tot 28 augustus 2018

PPS-programma’s (FOM IPP en het Innovatiefonds Chemie van CW)

Voortgezet in de eerste helft van 2018 onder de koepel van het nieuw in te stellen ENW PPS-fonds (een nieuwe samenvoeging van Innovatiefonds Chemie en NWO Natuurkunde Industrial Partnership Programmes, IPP)


Sociale en Geesteswetenschappen (SGW)

SGW start per 1 september een nieuw financieringsinstrument, waarin onderstaande instrumenten van de voormalige gebieden Geesteswetenschappen (GW) en Maatschappij- en Gedragswetenschappen (MaGW) zullen opgaan. Dit instrument kent een vaste indieningstermijn (niet doorlopend) en richt zich op kleine en middelgrote projecten. Voor alle onderstaande instrumenten, op Promoties in de geesteswetenschappen na, zal de laatste honorering in 2018 plaatsvinden. Vanwege eerder gemaakte afspraken loopt het instrument Promoties in de geesteswetenschappen door tot en met 2020.

Worden opgeheven

Besluit laatste ronde in 2018

Internationalisering Geesteswetenschappen

Ca. juni 2018

Investeringen NWO-middelgroot

Afgerond

ORA

Ca. september 2018

Onderzoekstalent

Ca. juni 2018

Vrije competitie Geesteswetenschappen

Mei 2018

Promoties in de geesteswetenschappen (t/m 2020)

Ca. juli 2018, en rondes in 2019 en 2020


ZonMw

ZonMw ziet ook het grote belang van het harmoniseren en vereenvoudigen van het subsidie instrumentarium. In deze fase geldt dat ZonMw harmoniseert op instrumentarium dat via NWO gefinancierd wordt. In 2018 worden verdere stappen gezet. ZonMw werkt mee aan de harmoniseringsslag die binnen geheel NWO nog verder uitgewerkt wordt. De komende fase wil ZonMw onder andere aangrijpen om aanvullende modules toe te voegen aan het financieringsmodel. Per januari 2019, wanneer ZonMw en NWO geïntegreerd zijn, zal ZonMw starten met de nieuwe opzet.

Huidige instrumenten

Vanaf 2019

Investeringen NWO-middelgroot

Zal meegaan in Nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek

TOP-subsidies

Zal meegaan in Nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek

Off Road

Zal meegaan in Nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek


Technische en Toegepaste Wetenschappen (TTW)

Het domein TTW gaat naar verwachting in 2018 kleine aanpassingen doorvoeren in de uitvoering van de instrumenten. Vanaf 2019 sluiten de financieringsinstrumenten van TTW aan op het nieuwe model. Grote wijzigingen in procedure, naamswijzigingen en stopzetting van de lopende instrumenten worden in 2018 niet verwacht. TTW kondigt deze majeure wijzingen tenminste zes maanden van tevoren aan via de website van het betreffende programma en via de nieuwsbrief.

Bron: NWO