Inzicht in de relatie tussen Duurzame Ontwikkelingsdoelen onontbeerlijk

29 mei 2017

Wat doet Nederland om de Duurzame Ontwikkelingsdoelen te bereiken? Voor de allereerste keer schetste de ‘Dutch Diamond’ ieder voor zich én gezamenlijk een beeld van de Nederlandse uitvoering van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Aanleiding voor kabinetsleden om in gesprek te gaan met de samenstellers: de Rijksoverheid, het bedrijfsleven, financiële instellingen, het maatschappelijk middenveld, jongeren én kennisinstellingen.De laatste werden vertegenwoordigd door NWO-WOTRO Science for Global Development.

Foto: VNG

'Een integrale onderzoeksaanpak is nodig om de Duurzame Ontwikkelingsdoelen te bereiken: er is weinig bekend over de relatie tussen de afzonderlijke doelen, de kennissector kan hierin inzicht geven. Bijvoorbeeld door zich te richten op de mogelijke trade-offs en win-wins tussen de verschillende doelen, zodat het behalen van een doel in Nederland bijvoorbeeld niet onbedoeld ten koste gaat van een doel elders.' Dat zei Judith de Kroon van NWO-WOTRO namens de kennisinstellingen in het rondetafelgesprek met de Kamerleden van de Commissie Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking op 29 mei.

Het rondetafelgesprek

Wist u dat? Duurzame Ontwikkelingsdoelen, ofwel Sustainable Development Goals (SDGs)

Het rondetafelgesprek op 29 mei werd gehouden om de belangrijkste conclusies te bespreken van het nationale rapport over de voortgang van de implementatie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen in Nederland. Andere deelnemers aan het rondetafelgesprek waren het CBS, Partos, VNG, kennisinstellingen, jongerenvertegenwoordigers, vakbonden en bedrijfsleven, evenals verschillende NGO’s.

Over het algemeen riepen de deelnemers de Kamerleden op om te zorgen dat er een nationale ambitie voor de Duurzame Ontwikkelingsdoelen  wordt neergelegd. Kamerleden uit bijna alle partijen namen deel aan de ronde tafel.

De Kamerleden vroegen met name over de ambities die Nederland zou moeten neerleggen en waren geïnteresseerd in de behaalde resultaten in Nederland. Ze wilden ook graag weten welke Nederlandse inzet in het buitenland relateert aan de vier speerpunten van het buitenlandbeleid (veiligheid en rechtsorde, water, voedselzekerheid en seksuele en reproductieve gezondheid en rechten).

Inzet vanuit de kennissector

Het hoofdstuk over de kennissector is samengesteld door NWO-WOTRO in samenwerking met Kaleidos Research. Dit hoofdstuk brengt op hoofdlijnen in kaart hoe de taken van de kennissector in Nederland zich verhouden tot de Duurzame Ontwikkelingsdoelen, welke inzet wordt gepleegd en wat er nodig is om verdere stappen te zetten. Het hoofdstuk is opgesteld op bais van 82 vragenlijsten - vanuit een groep die relatief bekend is met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen - en 22 interviews met onder andere leden van het College van Bestuur, directeuren en coordinatoren op het gebied van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen.

Specifieke aandacht voor SDG17

De Nederlandse kennissector is sterk internationaal georiënteerd. Kennisinstellingen werken wereldwijd nauw samen met onderzoekers, bedrijven en maatschappelijke organisaties, ook met lage- en midden inkomenslanden. Ze zijn actief op uiteenlopende terreinen die vrijwel alle SDGs beslaan; van voedselvraagstukken tot mondiale gezondheid en van vrede, recht en instituties tot slimme energietechnieken. Daarbij is er binnen de wetenschap specifieke aandacht voor SDG 17: wat is er (wereldwijd) institutioneel nodig om de doelen te bereiken? Met een internationale mix van staf en studenten, wordt de kwaliteit en reikwijdte van het Nederlandse onderwijs en onderzoek verstevigd. Kennisinstellingen bieden onder andere Massive Online Open Courses (MOOCs) aan die wereldwijd geïnteresseerden kunnen inspireren tot duurzame ontwikkeling.

Internationale rapportage

Op dit moment wordt op basis van de nationale rapportage een Engelstalig ‘Voluntary National Report’ opgesteld waarmee Nederland op vrijwillige basis aan de Verenigde Naties rapporteert over de implementatie van de SDG’s. Dit document wordt tijdens het High Level Political Forum (van 10 tot 19 juli 2017 in New York) aan de VN gepresenteerd.

Foto: Cia Park

Meer informatie


Bron: NWO