Polderen om de Duurzame Ontwikkelingsdoelen te behalen

24 mei 2017

‘Nederland ontwikkelt Duurzaam’ is één van de eerste landenrapportages die de voortgang van de implementatie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen inzichtelijk maakt. Deze nationale rapportage wordt gepresenteerd tijdens een bijeenkomst van de Verenigde Naties in New York. NWO-WOTRO Science for Global Development heeft hieraan bijgedragen door te inventariseren wat er al is bijgedragen door en waarop in de komende jaren de focus zou moeten liggen binnen de kennissector.

De zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals, ofwel SDGs) door alle lidstaten van de Verenigde Naties aangenomen zijn in september 2015. De Duurzame Ontwikkelingsdoelen zijn sociale, economische en ecologische doelstellingen die wereldwijd, in nauwe samenhang de veiligheid, welvaart, duurzaamheid en rechtvaardigheid moeten bevorderen. In 2030 moeten deze doelen behaald zijn, maar daarvoor worden landen opgeroepen om regelmatig inzicht te geven in de voortgang op het gebied van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Nederland is een van de eerste landen die in juli 2017 tijdens een bijeenkomst van de verenigde Naties zal rapporteren.

Bijzonder in gezamenlijkheid

Wist u dat? Duurzame Ontwikkelingsdoelen ofwel Sustainable Development Goals (SDGs)

De brief over de voortgang van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen in Nederland is op 24 mei  aan de Tweede Kamer gestuurd. Een gemeenschappelijke brief is aangevuld met specifieke bijdragen van sectoren: de rijksoverheid, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en financiële sector,  kennisinstellingen, decentrale overheden en jongerenvertegenwoordigers.  De sectoren hebben - vanuit een brede consultatie onder hun achterban - een beeld gegenereerd  van wat er binnen hun sector wordt gedaan om aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen bij te dragen en wat de prioriteiten zijn voor de toekomst.

Alle sectoren hebben opgemerkt dat op veel van de terreinen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen al initiatieven lopen en dat met diverse partners wordt samengewerkt. Ook wordt de mening gedeeld dat er de afgelopen anderhalf jaar aanzienlijke voortgang is geboekt met het verbeteren van de kennis over de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Alle betrokkenen verwelkomen de nieuwe doelen als een gezamenlijke agenda en hebben de ambitie om  bij te dragen aan het behalen van de doelen in 2030. De verschillende partijen zien zeker kansen om met kennis, innovatie en investeringen de uitvoering van de 2030 agenda te ondersteunen; zowel in eigen land als daarbuiten. Ze zijn zich ervan bewust dat er stappen voorwaarts moet worden gezet om te verduurzamen, zowel binnen de eigen grenzen als daarbuiten.

Het proces waarmee deze gemeenschappelijke rapportage tot stand is gekomen is uniek te noemen en past in de poldertraditie waarom Nederland bekend staat. Dit past bij uitstek bij het karakter van de zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelen, want het sluiten van partnerschappen is één van de belangrijke doelen om optimaal bij te dragen aan de realisatie van alle andere  doelen.

Bevindingen vanuit de kennissector

De agenda is veelomvattend. Landen moeten de Duurzame Ontwikkelingsdoelen in de specifieke context kunnen interpreteren  en kunnen identificeren waar zij hun focus moeten richten.

Die interpretatie is vooral een maatschappelijke en politiek proces maar kennisinstellingen kunnen modellen ontwikkelen, data aanleveren en deze analyseren. Kennisinstellingen kunnen met onderzoek bijdragen aan het identificeren van de onderliggende oorzaken en bijdragen aan oplossingsrichtingen van de uitdagingen in specifieke contexten.

De Nederlandse Kennisinstellingen doen al veel aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Maar ze zijn veelal weinig herleidbaar verankerd in het beleid van kennisinstellingen. Ze worden vooral beschouwd als een waardevolle kapstok om duurzame ontwikkeling breed te positioneren binnen de organisatie. Ondanks veel activiteiten die wellicht niet expliciet onder de noemer ’Duurzame Ontwikkelingsdoelen’ zijn ondergebracht, wordt toch zeker bijgedragen!

Met betrekking tot het behalen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen in Nederland, richten kennisinstellingen zich vaak op de doelen Duurzame energie (doel 7) en het aanpakken van klimaatverandering (doel 13). Voor het behalen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen in ontwikkelingslanden vormen gezondheid (doel 3), onderwijs (doel 4) en de verbetering van schoon drinkwater en sanitatie (doel 6) vaak het focus van de  kennisinstellingen. Binnen het doel einde aan honger (doel 2) worden voedselvraagstukken zoals voedselzekerheid, voedselverspilling en voedselveiligheid tevens veel genoemd.

Enkele voorbeelden van onderzoeksinitiatieven gericht op het behalen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen zijn:

  • Een conferentie over de SDGs, georganiseerd door het Centre for Sustainable Development Studies (CSDS) van de Universiteit van Amsterdam;
  • De verplichte multidisciplinaire modules in het derde studiejaar van de HAS Hogeschool, waar studenten van vijf tot zes opleidingen bij elkaar zitten en aan maatschappelijke, SDG gerelateerde thema’s werken.
  • Een publicatie 'Transforming our world' van Wageningen University & Research (WUR) dat laat zien hoe de activiteiten van de kennisinstelling gekoppeld zijn aan de SDGs.

Foto: Cia Park

Voor verdere informatie kunt u terecht bij:

Achterliggende documenten


Bron: NWO