Serious games voor professionalisering

7 maart 2017

Binnen de NWO-financieringsronde Human Capital: Professional Games for Professional Skills zijn vier aanvragen gehonoreerd voor onderzoek naar het leren van professionele vaardigheden door serious gaming. Beoogde opbrengsten zijn een game voor vaardigheidstraining bij artsen, de verrijking van online psychotherapie voor GGZ-professionals, een biofeedback training voor politieagenten, en een serious game die zich automatisch aanpast aan de individuele trainingsbehoeften van brandweerlieden. In het totaal gaat het om investering van 2,6 miljoen euro, waarvan ruim 0,5 miljoen euro door publiek-private organisaties.

Het onderzoeksprogramma Human Capital: Professional Games for Professional Skills is ontwikkeld om onderzoek te stimuleren naar de verwerving van nieuwe professionele vaardigheden die nodig zijn voor de beroepen van de toekomst (21st century skills). Welk onderzoek is hiervoor nodig op het gebied van de sociale- en geesteswetenschappen in het algemeen, en op het gebied van (serious) gaming en de achterliggende neurocognitieve leerprincipes en neurofysiologische effecten in het bijzonder?

Publiek-private samenwerking

Dit programma voor publiek-privaat onderzoek is mogelijk gemaakt door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO), het Nationaal Initiatief Hersenen & Cognitie (NIHC) en het NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen (SGW). Vanuit publieke en/of private partijen werd een matchingsdeel van 20% verwacht.

Bij de beoordeling van de voorstellen werd gelet op de wetenschappelijke kwaliteit, de economische, technologische dan wel sociale relevantie, en de passendheid van het onderzoek bij het onderwerp van het onderzoeksprogramma. Het onderzoek draagt bij aan de topsector Creatieve Industrie (onderdeel CLICKNL | Games and Media & ICT agenda).

Lijst met gehonoreerde voorstellen

Hieronder vindt u een lijst met de vier gehonoreerde voorstellen en een korte beschrijving van hun onderzoeksproject. 

Het gebruik van cognitieve en niet-cognitieve indicatoren bij adaptief en zelfsturend leren van games
Dr. M.E.W. (Mary) Dankbaar, Erasmus Universitair Medisch Centrum Rotterdam
Consortiumpartners: Universiteit Maastricht, VirtualMedschool en IJsfontein

Serious games kunnen complexe vaardigheden op een motiverende wijze ontwikkelen. Vaak is de feedback gebaseerd op cognitieve prestaties in de game. Niet-cognitieve en cognitieve procesindicatoren kunnen belangrijke informatie verschaffen over leerprocessen, ter ondersteuning van adaptief of zelfsturend leren. Doel is te onderzoeken hoe leerprocessen hiermee kunnen worden geoptimaliseerd, ten behoeve van de ontwikkeling van professionele en zelfregulatie vaardigheden. Het onderzoek richt zich op een game voor vaardigheidstraining bij artsen. Deze game wordt uitgebreid en onderzocht wordt hoe deze procesindicatoren het leren door studenten kunnen ondersteunen.

Serious Games voor het ondersteunen van GGZ-Professionals in het verkennen en verrijken van online psychotherapie
Prof. Dr. ir. Y.A.W. (Yvonne) de Kort, Technische Universiteit Eindhoven
Consortiumpartners: Universiteit Tilburg, Geestelijke Gezondsheidszorg Eindhoven (GGzE), Fontys Hogeschool voor ICT en Philips Research

Dit project heeft als doel om de professionals in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ-psychologen, psychiaters, etc.) te helpen bij het exploreren en implementeren van online therapie in hun eigen klinische praktijk. Door gebruik te maken van een simulatieomgeving (serious game) kunnen professionals de mogelijkheden van online therapie exploreren. Daarnaast kunnen ze ook experimenteren met een aantal nieuwe technologieën (virtuele aanraking, psychofysiologie) die ervoor kunnen zorgen dat ook non-verbale communicatie beter ondersteund wordt online. De uitkomsten van dit project worden beschikbaar gesteld aan alle GGZ-professionals in Nederland.

Beslissingen onder druk: de ontwikkeling van een biofeedback training voor politieagenten
Prof. Dr. K. (Karin) Roelofs, Radboud Universiteit Nijmegen
Consortiumpartners: IJsfontein, Engine Co. 4 LLC, De Nederlandse Politieacademie en CbusineZ / CZ

Stress heeft nadelige gevolgen voor het functioneren van politieagenten. Het vermindert het inschattingsvermogen en de besluitvaardigheid, zoals bij schietincidenten. Ons consortium ontwikkelt een biofeedback-game om beslissingen onder stress in een waarheidsgetrouwe ‘virtual reality’ context te trainen. Dankzij geïntegreerde biofeedback leren agenten hun lichaam in een toestand te brengen die optimaal is voor beslisprocessen tijdens stress. Verbeterde stress-regulatie en cognitieve controle dragen bij aan stressreductie bij politieagenten en aan maatschappelijke veiligheid in het algemeen. De training wordt ook toegankelijk gemaakt voor andere doelgroepen die moeten beslissen onder druk.

Data2Game
Dr. M. (Mariët) Theune, Universiteit Twente
Consortiumpartners: Universiteit Tilburg, Thales Nederland BV en Brandweer Twente

Data2Game onderzoekt hoe de inhoud van 'serious games' automatisch kan worden aangepast aan de trainingsbehoeften van de individuele speler. Het project richt zich op narratieve spellen voor beslisvaardigheidstraining, zoals ontwikkeld door projectpartner Thales/T-Xchange. In dergelijke spellen krijgt de speler adviezen van virtuele adviseurs over een dilemma. In Data2Game worden deze adviezen automatisch gegenereerd, waarbij inhoud en moeilijkheidsgraad worden aangepast aan de individuele speler aan de hand van data over diens gedrag binnen en buiten het spel. De leereffecten van deze aanpassingen worden getest met Brandweer Twente, voor wie in het project een spel wordt ontwikkeld.

Bron: NWO