Reactie NWO op Kamerbrief 'Wetenschap met impact'

23 januari 2017

Het is van groot belang dat wetenschappelijk onderzoek waar mogelijk en op zo kort mogelijke termijn ten goede komt aan de maatschappij. NWO onderschrijft dan ook de voorgestelde stappen in de beleidsbrief van staatssecretaris Dekker over het vergroten van de impact van wetenschap. De waardering van onderzoek op maatschappelijke en economische impact is echter geen gemakkelijke in termen van meetbaarheid en geld. NWO beschouwt valorisatie als criterium dan ook in het geheel van beoordelingscriteria, met ruimte voor onderzoek met maatschappelijke impact dat niet noodzakelijkerwijs tot economische benutting leidt.

NWO geeft op diverse manieren vorm aan valorisatie, opdat kennis uit wetenschappelijke doorbraken leidt tot nieuwe oplossingsrichtingen voor maatschappij en economie. Zo vraagt NWO aanvragers in de zogeheten kennisbenuttingsparagraaf te beschrijven hoe hun onderzoek zou kunnen bijdragen aan de samenleving en economie. Daarnaast maakt 'relevance for society' belangrijk onderdeel uit van het Standaard Evaluatie Protocol (SEP), waarmee de NWO-instituten dit jaar weer worden geëvalueerd. Voortvloeiend uit de beleidsbrief start NWO een pilot waarbij reeds behaalde prestaties van onderzoekers op het terrein van valorisatie onderdeel uitmaken van de financieringsaanvraag.

NWO stimuleert de verbinding tussen onderzoekers, bedrijven en maatschappelijke organisaties, welke tot uiting komt in haar bijdrage aan de Nationale Wetenschapsagenda en het Topsectorenbeleid, het open access-beleid of een succesvol programma als de Industrial Partnership Programmes, waarin uitdagende problemen uit het bedrijfsleven gekoppeld worden aan creatieve wetenschappelijke oplossingen. NWO onderzoekt daarom graag in samenwerking met de VSNU en VNO-NCW de uitwerking  van het door staatssecretaris Dekker voorgestelde programma industrial doctorates, inclusief de mogelijkheid om daar Europese subsidie voor aan te vragen. 

NWO werkt aan een brede beoordeling van academische kwaliteit en doet hiermee recht aan het algemene belang van de wetenschap. NWO volgt de ontwikkelingen in het wetenschappelijk discours nauwgezet en kijkt daarbij kritisch naar de eigen werkwijze. Zo organiseert NWO in april 2017 een nationale conferentie om te onderzoeken welke maatregelen en oplossingen er zijn om de aanvraagdruk te verminderen en hoe de NWO-beoordelingsprocedures in de toekomst verder verbeterd kunnen worden.

NWO kijkt er naar uit het valorisatiebeleid in nauwe samenwerking met wetenschappers, beleidsmakers en het bedrijfsleven verder vorm te geven om wetenschappelijke kennis ten goede te laten komen aan de samenleving.


Bron: NWO