NWO neemt maatregelen om hoge aanvraagdruk te verminderen

3 oktober 2017

De competitie voor financiering van onderzoeksvoorstellen blijft toenemen. Tegelijk daalt het percentage voorstellen dat daadwerkelijk gefinancierd wordt. Dit is een probleem voor zowel onderzoekers als onderzoeksfinanciers, in binnen- en buitenland. Bij gebrek aan voldoende middelen zijn wetenschapsfinanciers genoodzaakt om onderzoeksvoorstellen van hoge kwaliteit af te wijzen. NWO consulteerde de afgelopen maanden Nederlandse wetenschappers, kennisinstellingen en zusterinstellingen in het buitenland over hun ervaringen en mogelijke oplossingen. Dit traject leidde tot een aantal breed gedragen maatregelen die NWO gaat invoeren om de aanvraagdruk voor wetenschappers te verminderen.

‘De hoge aanvraagdruk is een complex probleem dat uiteenlopende oorzaken kent. Tijdens de consultatie heeft NWO veel steun gekregen van haar partners. Deze steun is onontbeerlijk, omdat de maatregelen betrekking hebben op het hele onderzoeksveld. Iedereen zal een steentje moeten bijdragen,’ aldus NWO-voorzitter Stan Gielen.

Nauwere samenwerking met universiteiten

Tijdens de Nationale werkconferentie over aanvraagdruk in april 2017 bleek dat veel betrokkenen vinden dat universiteiten het personeelsbeleid meer in eigen hand moeten nemen. Honorering door NWO is te bepalend geworden voor een wetenschappelijke carrière. Op dit punt moet er meer samenwerking komen tussen de universiteiten en NWO. Universiteiten dienen actiever een beleid te voeren waarbij ze stimuleren dat alleen kansrijke onderzoekers met een onderzoek dat past bij de prioriteiten van de instelling een aanvraag bij NWO indienen. NWO zal de instellingen meer gedetailleerde informatie geven over de beoordeling van de ingediende voorstellen. Dit geeft de universiteiten de mogelijkheid om selectiever te werk gaan om de beste onderzoekers en consortia aanvragen te laten indienen bij NWO.

Uitstellen calls

Een andere maatregel die NWO gaat nemen is het uitstellen van calls waarvan NWO verwacht dat het honoreringspercentage onder 25% zal komen, totdat er voldoende middelen beschikbaar zijn. Voor welke calls deze maatregel precies zal gelden wordt nog uitgewerkt. Uitgesloten is de Vernieuwingsimpuls (VI): daarvoor treft NWO specifieke maatregelen.

Maatregelen Vernieuwingsimpuls (VI)

Tijdens het consultatietraject bleek dat sommige wetenschappers en Colleges van Bestuur van de Nederlandse universiteiten voorstander zijn om de call for proposals van de Europese ERC en de VI op elkaar af te stemmen. NWO gaat een deel van de VI-middelen reserveren om onderzoekers die excellent scoren bij ERC Starting Grant en ERC Consolidator Grant - maar desondanks geen honorering krijgen – alsnog te honoreren. Voorwaarde is dat ze niet voor beide programma’s tegelijk een voorstel indienen. Als ze in dat jaar ook een VI-aanvraag hebben ingediend geldt echter wel de VI-beoordeling. Deze maatregel heeft als voordeel dat onderzoekers slechts één aanvraag hoeven te schrijven.

Een andere maatregel is dat NWO een nieuw toetsingscriterium gaat invoeren. Naast kwaliteit en past performance zal er een inbeddingsgarantie afgegeven moeten worden vanuit de universiteit. Daarmee tonen de instellingen hun commitment voor inbedding en uitvoering van het project in hun organisatie. Hiermee wil NWO bereiken dat onderzoekers eerst aansluiting zoeken bij een universiteit en daarna een voorstel indienen bij NWO.

Experiment opstarten met het ‘Sand pit-model’

In juni 2016 heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen die NWO oproept om te experimenteren met een alternatieve vorm van onderzoeksbeoordeling. NWO geeft gehoor aan deze motie en zal een experiment opstarten met het ‘sand pit’-model voor een beperkt aantal financieringsinstrumenten dat zich daarvoor leent. Bij dit model gaat een commissie in gesprek met een aantal consortia om de beste ideeën, expertise en faciliteiten bij elkaar te brengen.

Andere experimenten, zoals het Self Organized Fund Allocation model (SOFA) waarbij wetenschappers onderling zelf geld verdelen, sluit NWO niet uit. Een dergelijk experiment vereist wel een substantiële inzet van middelen en wordt vooralsnog als prematuur gezien omdat er nog belangrijke vragen openstaan. NWO zal daarom nader onderzoek laten doen door een aantal promovendi om deze vragen te beantwoorden en om te onderzoeken of dit model bruikbaar is voor specifieke doeleinden binnen NWO.

Lees ook


Bron: NWO

Contact

Dhr. O.R. (Olivier) Morot (voor mediavragen) Dhr. O.R. (Olivier) Morot (voor mediavragen) t: +31 (0)6 53175 377 o.morot@nwo.nl