NWO honoreert aanvragen Startimpuls Nationale Wetenschapsagenda

7 juli 2017

NWO heeft financiering toegekend aan de aanvragen voor acht routes van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) van maximaal € 2,5 miljoen ieder. De aanvragen zijn ingediend door breed samengestelde consortia die onderzoek gaan doen op drie thema’s die eerder door OCW zijn gekozen: onderwijs en jongeren in een veerkrachtige samenleving, digitalisering als aanjager van vernieuwing en natuurwetenschappelijke kennis als bron van vernieuwend vermogen. Hiermee geeft NWO uitvoering aan de Startimpuls in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Vanuit de Startimpuls richten de gehonoreerde programma’s zich onder meer op de processen en mechanismen in de veranderende omgeving van jongeren die bijdragen aan kansen(on)gelijkheid, het meten en detecteren van gezond gedrag buiten het laboratorium en multidisciplinair onderzoek naar het ontstaan, functioneren en de toekomst van het leven in een veranderende omgeving van moleculaire tot planetaire schaal.

Een succesvolle eerste stap

'Dit is een succesvolle eerste stap in de implementatie van de NWA,’ aldus NWA-voorzitter Louise Gunning. ‘Zoals de NWA beoogt zijn er nieuwe samenwerkingsverbanden gecreëerd tussen wetenschappers van verschillende disciplines, maar ook tussen verschillende kennisinstellingen, ministeries, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Ook is geëxperimenteerd met een andere manier om geld aan partijen toe te delen en de krachten te bundelen. Hopelijk volgt er nu ook snel financiering voor de andere routes.’ 

Over de Startimpuls

In september 2016 maakte het ministerie van OCW bekend 30 miljoen euro te investeren in de NWA. Het grootste deel hiervan, 20 miljoen euro, gaat naar de Startimpuls en is bestemd voor thematisch onderzoek binnen de bovengenoemde thema's. Daaronder vallen acht routes van de Nationale Wetenschapsagenda.  Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker laten weten verheugd te zijn dat de toekenningen rond zijn.  Minister Bussemaker geeft aan dat er nieuwe inzichten ontstaan door samenwerking die disciplines overstijgt, door nieuwe kenniscentra op te richten en broedplaatsen voor talent te ontwikkelen. 'Met het thema veerkrachtige samenleving bijvoorbeeld, investeren we in nieuwe samenwerking tussen wetenschappers, bedrijfsleven én maatschappelijke organisaties. Samenwerking is cruciaal voor gelijke kansen voor iedereen, wat ik heel belangrijk vind,’ aldus minister Bussemaker.  Staatssecretaris Dekker benadrukt de economische kansen:  ‘De onderzoeken moeten leiden tot antwoorden op de maatschappelijke en economische vragen van vandaag en de nabije toekomst, tot nieuwe oplossingen en innovaties die zorgen voor economische groei en meer banen.’

Over de procedure

Het ministerie van OCW gaf NWO in het kader van de NWA-Startimpuls de opdracht om consortia in staat te stellen over de hele keten van fundamenteel tot toegepast onderzoek met een onderzoeksvraag aan de slag te gaan. De call is opengesteld volgens de gebruikelijke NWO-standaarden, waarbij zorgvuldigheid van het proces en toetsing op kwaliteit centraal stond. Wel was er ruimte om te experimenteren met een andere manier om de aanvragen te beoordelen. De zogeheten boegbeelden van de acht door OCW geselecteerde NWA-routes werden uitgenodigd om in nauwe samenspraak met de samenwerkende partijen binnen hun route een onderzoeksvoorstel in te dienen om aanspraak te maken op financiering uit de 20 miljoen voor thematisch onderzoek.

Dit consortium kan bestaan uit publieke, semipublieke en private partners. Het consortium wordt gecoördineerd vanuit de bij de Kenniscoalitie aangesloten publieke kennisinstellingen (Nederlandse universiteiten en NWO-instituten). Bij verschillende consortia zijn KNAW-instituten, hogescholen en/of TO2-instellingen betrokken.

De beoordelingscommissie thematisch onderzoek NWA Startimpuls heeft vervolgens de kwaliteit van de aanvragen beoordeeld en advies uitgebracht aan de raad van bestuur van NWO. De beoordelingscommissie heeft een positief oordeel uitgebracht en adviseert de raad van bestuur alle aanvragen te honoreren.

Meer informatie


Bron: NWO