Zevende consortium aan de slag binnen Accelerator

15 juni 2017

Binnen de tweede ronde van het onderzoeksprogramma Accelerator is een zevende project gehonoreerd. Binnen deze projecten werken onderzoekers, partners uit bedrijfsleven, overheden en maatschappelijke organisaties samen in consortia. De consortia onderzoeken mogelijkheden die op korte termijn bijdragen aan een betere concurrentiepositie van bestaande bedrijven en nieuwe bedrijfsactiviteiten in de logistieke sector. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu stelt de middelen – bijna 3 miljoen euro - voor deze onderzoeksprojecten beschikbaar.

Accelerator is onderdeel van de uitvoering van het Meerjarenprogramma Topsector Logistiek 2016-2020 en het Jaarplan 2016  van de Topsector Logistiek zoals opgesteld door het Topteam Logistiek. NWO draagt 275 miljoen euro per jaar bij aan de topsectoren waarvan ruim 100 miljoen euro in het kader van publiek-private samenwerking (PPS), waarbij wetenschappers en bedrijven samen onderzoeksprojecten opzetten en financieren. NWO selecteert te financieren onderzoeksprojecten via het systeem van competitie en volgens de bij NWO gebruikelijke kwaliteitsmaatstaven. Juist vanwege de relevantie van onderzoeksthema’s voor de samenleving is kennisbenutting een belangrijk aandachtsgebied binnen de topsectoren.

Gehonoreerde project

Data for Compliance in E-Commerce (DAFOE)
Projectleider: Prof. dr. Albert Veenstra, Technische Universiteit Eindhoven i.s.m. Prof. dr. Rob Zuidwijk, Erasmus Universiteit Rotterdam
Partners: Belastingdienst-Douane, DHL Express, Gaston Schul, Istia.

E-commerce neemt op dit moment een grote vlucht, en dat leidt, naast problemen in de bezorglogistiek, ook tot problemen in het toezicht op grensoverschrijdende stromen. Dit onderzoek beoogt, via de analyse van een aantal internationale e-commerce ketens, een nieuw toezichtmodel te ontwerpen waarin de beheersing van risico’s gedragen wordt door ketenpartijen en Douane samen, en waarin maximaal gebruik wordt gemaakt van de beschikbare data in de keten.


Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Inge van Leeuwen
tel.: +31 (0)70 349 43 12
e-mail: logistiek@nwo.nl

Topsector Logistiek

Binnen de Topsector Logistiek werken overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen samen aan onderzoeksprojecten en toepassingsprojecten. Doel is om in 2020 een internationale toppositie te bereiken in de afwikkeling van goederenstromen, als ketenregisseur van (inter)nationale logistieke activiteiten en als land met een aantrekkelijk innovatie- en vestigingsklimaat voor verladend en logistiek bedrijfsleven.

Het Topconsortium voor Kennis en Innovatie Dinalog (voorheen TKI Logistiek) heeft als doel het op structurele wijze stimuleren en realiseren van de privaat-publieke samenwerking op het vlak van onderzoek in de Topsector Logistiek. Dit betreft innovatie door middel van fundamenteel en toegepast onderzoek en de valorisatie en disseminatie van de kennis, ervaringen en resultaten. Dinalog, NWO en TNO zijn gezamenlijk als Topconsortium Kennis en Innovatie (TKI) een samenwerkingsverband aangegaan om de innovatie in de Topsector Logistiek aan te jagen.

Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Sociale en Geesteswetenschappen

Programma

Accelerator

Speerpunt

Logistiek