Zesde ronde Take-off open voor aanvragen

26 januari 2017

De zesde ronde van Take-off, een programma voor het stimuleren en ondersteunen van bedrijvigheid en ondernemerschap vanuit de wetenschap, is open voor aanvragen. Aanvragen voor haalbaarheidsstudies of vroegefasetrajecten, binnen de wetenschapsgebieden bèta/techniek, life sciences en alfa/gamma, kunnen tot dinsdag 28 februari 2017, 14:00 uur worden ingediend.

Take-off

Take-off is een wetenschapsbreed financieringsinstrument van ZonMw en NWO (penvoerder: Toegepaste en Technische Wetenschappen). Take-off wordt gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Take-off richt zich op het faciliteren en het stimuleren van bedrijvigheid en ondernemerschap vanuit de Nederlandse universiteiten en door NWO erkende onderzoeksinstituten. Het gaat daarbij om het creëren van innovatieve nieuwe bedrijvigheid die volgt op kennisontwikkeling en -benutting door onderzoekers aan deze kennisinstellingen. Het kan gaan om product-, proces-, zorg- of diensteninnovatie in de breedste zin van het woord, binnen alle wetenschapsgebieden (bèta/techniek, life sciences en alfa/gamma).

Take-off bestaat uit twee instrumenten: haalbaarheidsstudies en vroegefasetrajecten. Met financiering van Take-off haalbaarheidsstudies kunnen onderzoekers een haalbaarheidsstudie uitvoeren voor commerciële toepassing van innovatieve kennis en de start van bedrijvigheid op basis van kennisinnovaties uit de kennisinstellingen. Pas gestarte ondernemingen (startups) van onderzoekers of ondernemers kunnen met Take-off vroegefasetrajecten een geldlening van maximaal € 250.000 aanvragen.

Take-off voor hbo-starters

Naast de bestaande Take-off voor academische starters is er nu ook een Take-off voor hbo-starters.

Take-off hbo fase 1 - haalbaarheidsstudies is een programma dat uitgevoerd wordt door het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA. Take-off fase 2 Vroegefasetrajecten voor hbo starters is samengevoegd met de Take-off fase 2 Vroegefasetrajecten voor academische starters en maakt onderdeel uit van deze call.


Meer informatie

Aanvragen kunnen tot dinsdag 28 februari 2017, 14:00 uur worden ingediend.
Interviews met de aanvragers zullen van 9 mei 2017 tot 2 juni 2017 plaatsvinden.
De resultaten worden rond 26 juni 2017 verwacht (onder voorbehoud).


Bron: NWO