Heropende call 'Impuls voor zelf-organiserende logistiek': tot 14 november 2017 indienen

11 oktober 2017

Hoe kunnen logistieke systemen kunnen worden voorbereid op het Physical Internet? Deze vraag staat centraal in de call Impuls voor zelf-organiserende logistiek. Het doel van deze call is een proof-of concept project te financieren dat met deze vraag aan de slag gaat waarin deze vraag wordt beantwoord. In de manier waarop dat proof of concept ontwikkeld wordt dient een praktisch experiment een rol te spelen. Consortia van onderzoekers en private en/of publieke partners kunnen financiering aanvragen voor een project voor toegepast, onafhankelijk onderzoek.

Voor de Europese onderzoeksagenda is door het ETP Alice een lange termijnvisie geformuleerd onder de titel Physical Internet. Deze visie veronderstelt dat alle logistiek op termijn (2050) zelforganiserend zal worden op de manier waarop het internet nu al werkt: alle verzenders en ontvangers zijn op dezelfde manier verbonden, en de routering en behandeling van lading is gestandaardiseerd en geoptimaliseerd. Om dit te bereiken moet een belangrijke slag worden gemaakt in het koppelen van intelligentie aan de ladingeenheid waarin goederen worden vervoerd. Deze ladingeenheid moet modulair zijn, maar ook smart in de zin dat de ladingeenheid met alle relevante partijen kan communiceren over bestemming, vervoerscondities en deadlines. Met de call ‘Impuls voor zelf-organiserende logistiek’ wil het TKI onderzoek op dit terrein stimuleren en mogelijk maken.

Budget

Er is in totaal €475.000 beschikbaar gesteld. Dit is tevens de maximale hoogte van de aan te vragen financiering per project. De totale looptijd van een project is ten minste twee jaar en niet langer dan drie jaar. De einddatum van een project is uiterlijk 1 november 2021. De private en/of publieke partijen in het consortium moeten samen een concrete bijdrage leveren aan het onderzoek. De minimale cofinanciering vanuit het consortium bedraagt 50% van het totale projectbudget. Minimaal de helft moet door private partijen worden ingebracht. 

Meer informatie

De call en richtlijnen voor het indienen van projectvoorstellen zijn te vinden op de financieringspagina.

Topsector Logistiek

De call wordt uitgevoerd namens het Topconsortium Kennis en Innovatie Logistiek (TKI Dinalog). Het TKI Dinalog heeft als doel het op structurele wijze stimuleren en realiseren van de privaat-publieke samenwerking op het vlak van onderzoek in de Topsector Logistiek. Dit betreft innovatie door middel van fundamenteel en toegepast onderzoek en de valorisatie en disseminatie van de kennis, ervaringen en resultaten. Dinalog, NWO en TNO zijn gezamenlijk als Topconsortium Kennis en Innovatie (TKI) een samenwerkingsverband aangegaan om de innovatie in de Topsector Logistiek aan te jagen.

Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Sociale en Geesteswetenschappen

Speerpunt

Thematisch onderzoek en publiek-private samenwerking (2015-2018)