Drie miljoen euro voor onderzoek dat de infrastructuren van Nederland gaat verbeteren

5 september 2017

Het in stand houden en verbeteren van de infrastructuren in Nederland vraagt onder andere om betere afstemming tussen verschillende partijen, innovatief gebruik van datastromen, nieuwe businessmodellen en flexibiliteit. Om aan deze uitdaging tegemoet te komen, hebben NGinfra en NWO in een eerste ronde van het programma ‘Responsive Innovations’ zes onderzoeksprojecten financiering toegekend.

Drukke weg richting stad

Het programma ‘Responsive Innovations’ is de uitkomst van een samenwerking tussen het kennisplatform Next Generation Infrastructures (NGinfra) en NWO. NGinfra is een kenniscentrum waarin Rijkswaterstaat, het Havenbedrijf Rotterdam, Alliander, ProRail, Vitens, de Schiphol Group en KPN zich hebben verenigd om de infrastructuur in Nederland adequaat te laten inspelen op de veranderingen van nu en in de toekomst.

Het doel van de eerste ronde van het vraaggestuurde onderzoeksprogramma ‘Responsive Innovations’ is het ontwikkelen van nieuwe kennis over responsieve infrastructuur, het stimuleren van multidisciplinaire samenwerking tussen infrastructuren en het overbruggen van de kloof tussen onderzoek en praktijk. Een internationale beoordelingscommissie heeft de voorstellen beoordeeld en advies uitgebracht aan het NWO Domeinbestuur Sociale en Geesteswetenschappen en het NGinfra bestuur. Zij namen hebben besloten om de zes onderstaande aanvragen financiering toe te kennen. In de projecten werken de onderzoekers en de infrabeheerders van NGinfra nauw samen zodat onderzoek en praktijk nauw op elkaar aangesloten zijn en kennisdeling al tijdens de uitvoering van het onderzoek kan plaatsvinden.

Projecten

Responsive Infrastructure Through Responsive Institutions (RITRI)
Hoofdaanvrager: Dr. ir. A. Hartmann (Universiteit Twente)
Het slim combineren van investeringen van infrastructuurmanagers biedt kansen om de responsiviteit van infrastructuurnetwerken te vergroten. Dit vereist afstemming tussen infrastructuurmanagers. In dit onderzoek wordt door gezamenlijke scenario ontwikkeling, institutionele analyse, stress tests en ‘serious gaming’ inzichtelijk gemaakt welke institutionele veranderingen doorgevoerd moeten worden om deze kansen te benutten.

Using data streams to support the integrated design, construction and management of interconnecting infrastructures
Hoofdaanvrager: Prof. dr. H.L.M. Bakker (Technische Universiteit Delft)
Het instand- en bijhouden van infrastructurele netwerken vraagt veerkracht en flexibiliteit voor de toekomst. Naast het vergroten van toegevoegde waarde moeten de beheerders ook open staan voor nieuwe uitdagingen en onconventionele oplossingen van buiten hun eigen netwerk. Dit voorstel beoogt gebruikmaking van datastromen voor verdere ontwikkeling van elkaar kruisende netwerken.

Inter-organizational collaboration in the governance of subsurface infrastructure networks
Hoofdaanvrager: Prof. dr. ing. A.H. van Marrewijk (Vrije Universiteit Amsterdam)
Kritische infrastructuren in stedelijke gebieden bevinden zich in toenemende mate onder de grond. De beperkte ruimte in de ondergrond dwingt infra-beheerders tot onderlinge samenwerking bij de besluitvorming rond aanleg en vervanging. Deze studie onderzoekt verschillende vormen van succesvolle samenwerking en afspraken en arrangementen tussen organisaties om zo weerbare netwerken te creëren.

Legal & Organizational Network & Governance Aspects of Data-Driven Innovations in Infrastructure Management (LONGA VIA).
Hoofdaanvrager: Prof. dr. S.A.C.M. Lavrijssen (Universiteit Tilburg)
Nieuwe data-gedreven innovaties voor kritieke infrastructuursectoren, zoals energie, water en transport, dragen bij aan het goed functioneren van deze sectoren. Dit onderzoek ontwikkelt nieuwe businessmodellen en regels die optimale toepassing van deze nieuwe innovaties door de beheerders van de infrastructuren mogelijk maken.

Building cooperation capabilities for improving resilience and optimizing joint maintenance in future infrastructures
Hoofdaanvrager: Prof. dr. D.P. van Donk (Rijksuniversiteit Groningen)
Gemeenschappelijk uitgevoerde onderhouds- en vernieuwingsprojecten kunnen, tegen lagere kosten, voordelen opleveren voor de bereikbaarheid. Maar er is weinig bekend over hoe dit te realiseren. Dit project stelt zich ten doel optimaliseringsmodellen en organisatiestructuren en -processen te ontwikkelen waarmee de verschillende belanghebbende partners kunnen afstemmen en samenwerken.
 
D-to-MII: Design to Manage Interconnected Infrastructures
Hoofdaanvrager: Prof. mr. dr. E.F. ten Heuvelhof (Technische Universiteit Delft)
Beheerders van infrastructuren ondervinden bij vervanging steeds vaker afhankelijkheden tussen infrastructuren en het gebruik ervan. In dit project brengen we de processen van vervanging van met elkaar verbonden infrastructuren in kaart en ondersteunen we de ontwikkeling van richtlijnen en oplossingen om responsieve innovaties toe te passen voor de infrastructuur van de toekomst. Ook ondersteunen we het veilig stellen van de belangen die spelen bij gebruik, beheer en onderhoud.

Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Sociale en Geesteswetenschappen

Programma

Topsector logistiek

Speerpunt

Thematisch onderzoek en publiek-private samenwerking (2015-2018)