Call SURF Pop Up opnieuw opengesteld voor aanvragen

20 april 2017

Voor Smart Urban Regions of the Future (SURF) Pop Up kunnen opnieuw aanvragen worden ingediend voor een klein project op het gebied van kennis en innovatie van steden en stedelijke regio’s. In 2017 worden twee indienmomenten georganiseerd.

Beeld Smart Urban Regions of the Future (SURF)

SURF Pop Up maakt onderdeel uit van het programma SURF, dat deel is van het kennisinitiatief Verbinden van Duurzame Steden (VerDuS), en is een initiatief van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM), het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), NWO, Platform31 en NRPO SIA op het gebied van slimme stedelijke regio’s.

Onderzoekers kunnen in deze call namens een consortium met tenminste één kennisinstelling en één publieke of private partner financiering aanvragen voor kleine, kortlopende projecten, waarbij ingespeeld wordt op de behoefte aan kennis over nieuwe ontwikkelingen en ad-hoc vragen binnen de SURF-thematiek. Aanvragen op het gebied van ‘Wonen en bebouwde omgeving’ en ‘Economie’ worden in het bijzonder op prijs gesteld. Een aanvraag kan zich richten op innovatief wetenschappelijk onderzoek, maar de financiering kan ook worden gebruikt voor kennisoverdracht, het ontwikkelen van een tool of het op een andere manier toepasbaar maken van het onderzoek.

Dit kalenderjaar kunnen aanvragen worden ingediend in twee rondes, namelijk op 1 juni en op 28 september 2017. Na iedere deadline volgt een op zichzelf staande beoordelingsprocedure, waarbij de op dat moment ontvangen aanvragen met elkaar in competitie gaan. Er kunnen niet doorlopend aanvragen ingediend worden, zoals in 2016 het geval was (meer informatie over de wijzigingen ten opzichte van het voorgaande jaar vindt u op de financieringspagina of in de call for proposals). Er wordt naar gestreefd om aanvragers binnen 8 à 10 weken na de deadline te informeren over de besluitvorming.

Meer informatie over SURF Pop Up vindt u op de financieringspagina. Ook kunt u contact opnemen met de secretaris van SURF, Esther van der Wel, via surf@nwo.nl of (+31) 70 – 344 05 68.
Meer informatie over VerDuS en SURF vindt u op de VerDuS-website.

Bron: NWO