28 jonge onderzoekers aan de slag met Onderzoekstalent

23 mei 2017

Van onderzoek naar de effecten op jongeren van het plaatsen van ‘selfies’ tot crashes in de financiële markten en de neurale basis van anticipatie in taalverwerking: 28 aankomend onderzoekers gaan promotieonderzoek verrichten naar uiteenlopende onderwerpen met NWO-financiering uit het programma Onderzoekstalent.

Beeld van het NWO-programma Onderzoekstalent. Bron: Shutterstock.Beeld: Shutterstock

In de ronde van 2017 zijn 28 van de 68 ingediende uitgewerkte aanvragen gehonoreerd. Het bestuur van NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen besloot vorige week welke aanvragen op financiering kunnen rekenen.

Onderzoekstalent

Onderzoekstalent biedt uitmuntende studenten binnen de maatschappij- en gedragswetenschappen de gelegenheid om promotieonderzoek te doen. Deze ambitie blijkt onder andere uit de gevolgde opleiding, de gevolgde vakken, behaalde resultaten en ontplooide wetenschappelijke activiteiten. De hoogleraar-promotor meldt de kandidaat-promovendus aan. De onderwerpkeuze van de promotie is vrij maar moet wel passen binnen de maatschappij- en gedragswetenschappen. In deze ronde was 6,25 miljoen euro beschikbaar.

Hieronder staat een overzicht van de gehonoreerde aanvragen gesorteerd op achternaam van de hoofdaanvrager.

Gehonoreerde aanvragen

Identifying Group Differences in Large-Scale Multi-block Data
Meten is weten en tegenwoordig meten we zowat alles: niet enkel inkomen, opleiding, leeftijd, gewicht maar ook waar en wanneer we zijn, welke webpagina’s we bezoeken, ons genoom... Veel over gedrag en maatschappij kan geleerd worden door de traditionele data bronnen aan te vullen met deze nieuwe soort Big Data. Bestaande statistische methoden zijn ontoereikend voor de geïntegreerde analyse van dergelijke data. Daarom ontwikkelen we nieuwe methoden die inzicht geven in bijvoorbeeld het samenspel tussen genetische en omgevingsfactoren bij overgewicht en die mogelijke verschillen tussen personen in deze link tussen genetische constitutie en omgeving vinden.

Hoofdaanvrager: dr. K. van Deun (Tilburg University)
Discipline: Sociologie
Uitvoerende: Shuai Yuan
Medeaanvrager: prof. dr. J.K. Vermunt (Tilburg University)

A transforming public sphere: the effect of blogs on climate change communication and individual risk perceptions
De opkomst van nieuwe media transformeert de publieke sfeer: journalistieke normen en praktijken van traditionele mediaorganisaties maken plaats voor meer horizontale communicatiestrategieën waardoor doelgroepsegmentatie en -fragmentatie optreedt. Het onderzoek focust op blogs en onderzoekt hoe genoemde ontwikkelingen van invloed zijn op de communicatie over en perceptie van klimaatverandering. Met een inhoudsanalyse wordt in blogs over klimaatverandering uit vier landen polariserende en segmenterende framingstrategieën opgespoord. Met behulp van diepte-interviews en een experiment wordt vervolgens nagegaan hoe de gevonden frames van invloed zijn op individuele percepties van klimaatverandering. Hierbij wordt gebruikgemaakt van de Moral Politics Scale en modellen voor risicoperceptie van klimaatverandering.

Hoofdaanvrager: prof. P.H. Feindt (Wageningen University & Research)
Discipline: Communicatiewetenschappen
Uitvoerende: Christel van Eck

Effects of attention on (multi-)sensory entrainment in auditory cortical columns
Onze hersenen zijn erg gevoelig voor ritmische informatie. Als wij bij voorbeeld naar muziek luisteren, wordt de activiteit van hersencellen “meegesleept” zodat de muziek en de activiteit van de hersencellen hetzelfde ritme delen. Binnen ditzelfde ritme kunnen we echter ook aandacht geven aan één van meerdere instrumenten die op hetzelfde ritme spelen, zoals je op een drukke party kan kiezen aan welke stem je aandacht geeft. Dit project onderzoekt met hoge-resolutie fMRI hoe aandacht uit meeslepende ritmes de belangrijkste informatie extraheert.

Hoofdaanvrager: prof. E. Formisano (Maastricht University)
Discipline: Biologische en Medische Psychologie
Uitvoerende: Miriam Heynckes
Medeaanvrager: prof. dr. P. de Weerd (Maastricht University)

Extending consciousness: how do fluctuations in conscious state influence our subjective phenomenal experience?
Tijdens het lezen van deze woorden gebeurt er iets vreemds, iets wat we nog niet goed begrijpen. De elektrochemische activiteit van miljarden hersencellen zorgt voor een bewuste ervaring van deze woorden. Maar hoe? We proberen het bewustzijn beter te begrijpen door te onderzoeken hoe bewuste ervaringen afhangen van de staat van het brein, bijvoorbeeld of dit proces anders verloopt als we indommelen, stil zitten of fietsen. Dit onderzoek zou nieuw licht kunnen werpen op wat er gebeurt als we bewustzijn verliezen, bijvoorbeeld wanneer we in een coma raken, in slaap vallen of onder narcose gaan.

Hoofdaanvrager: dr. S. van Gaal (Universiteit van Amsterdam)
Discipline: Psychonomie en Cognitieve Psychologie
Uitvoerende: Lola Beerendonk
Medeaanvrager: prof. dr. V.A.F. Lamme (Universiteit van Amsterdam)

Worker Adjustment in the Digital Age
De automatisering en robotisering, samen met globalisering, heeft een grote invloed op de arbeidsmarkt en onze maatschappij. Veel mensen denken dat economen alleen de voordelen van innovatie en globalisering zien. Maar recente economische theorieën en empirisch onderzoek tonen aan dat er winnaars en verliezers zijn van technologische vooruitgang en globalisering. Het doel van dit promotie onderzoek is daarom om de invloed van hedendaagse digitale technologieën te onderzoeken met betrekking tot de identificatie van kwetsbare groepen. Hierbij wordt extra gekeken naar hoe werknemers naar nieuwe banen zoeken en hoe kwetsbare groepen gesteund kunnen worden.

Hoofdaanvrager: prof. M. Goos (Universiteit Utrecht)
Discipline: Macroeconomie
Uitvoerende: Ronja Röttger

Does reputation management work? On the efforts of EU agencies to increase regulatees’ trust
Agentschappen zijn een steeds belangrijker onderdeel aan het worden van het institutionele landschap van de Europese Unie. Deze onafhankelijke organen hebben als taak het informeren over of reguleren van een specifieke sector van de Europese interne markt. Een goede verstandhouding tussen de sector die wordt gereguleerd en het agentschap zelf is daarbij van groot belang, omdat dit ervoor zorgt dat bedrijven de agentschappen van informatie verschaffen die essentieel is voor het uitvoeren van hun takenpakket. Dit onderzoek gaat na of en hoe deze agentschappen hun reputatie onder de bedrijven die zij reguleren onderhouden en of zij zo vertrouwen opwekken.

Hoofdaanvrager: prof. dr. M. Haverland (Erasmus Universiteit Rotterdam)
Discipline: Bestuurskunde
Uitvoerende: Rik Joosen

A new optimization framework to solve hard decision problems under uncertainty.
Veel bedrijfsproblemen bevatten moeilijke beslissingen. De moeilijkheid is vaak dat er zoveel mogelijkheden zijn dat het onmogelijk is om binnen beperkte tijd de optimale keuze te bepalen. Daarnaast is er veelvuldig onzekerheid aanwezig in dit soort problemen. Een voorbeeld van een dergelijk probleem is het plannen van ritten voor vrachtwagens met onzekere reistijden. Tot op heden is er weinig bekend over hoe je het beste om kan gaan wanneer zowel het aantal mogelijke oplossingen enorm groot is en er onzekerheid aanwezig is. Dit project probeert een robuuste aanpak te ontwikkelen die goede oplossingen kan vinden voor dergelijke moeilijke beslissingsproblemen.

Hoofdaanvrager: prof. dr. ir. D. den Hertog (Tilburg University)
Discipline: Econometrie
Uitvoerende: Ernst Roos
Medeaanvrager: prof. A. Ben-Tal (Technion – Israel Institute of Technology)

Insider witnesses’ credibility and reliability: an empirical legal framework for international criminal justice
Bewijsproblemen verhinderen vaak de vervolging van daders van ernstige, internationale misdrijven. Deze studie onderzoekt met behulp van juridische en sociaalwetenschappelijke methoden hoe bewijs afkomstig van insiders, die vaak sleutelinformatie hebben, zó verzameld kan worden dat het wel bruikbaar is in strafprocessen.

Hoofdaanvrager: dr. B. Hola LLM (Vrije Universiteit Amsterdam )
Discipline: Strafrecht en Criminologie
Uitvoerende: Gabriele Chlevickaite
Medeaanvrager: prof. dr. mr. C.C.J.H. Bijleveld (NSCR/Vrij Universiteit Amsterdam)

The rise and fall of emotional memory distortions
Onze emotionele herinneringen bepalen voor een belangrijk deel onze identiteit. Wanneer onze persoonlijke herinneringen verstoord raken, heeft dat niet alleen grote gevolgen voor de manier waarop we het verleden herinneren en het moment beleven, maar ook voor hoe we ons in de toekomst gedragen. Wat zijn de precieze omstandigheden waaronder zulke persoonlijke herinneringen van kwaliteit en inhoud veranderen? En hoe kan het dat over de tijd de emotionele lading van een herinnering toeneemt, of juist afneemt? Wat voor gevolgen heeft dat voor onze stemming? Het huidige project tracht een antwoord op deze vragen te vinden.

Hoofdaanvrager: prof. dr. M. Kindt (Universiteit van Amsterdam )
Discipline: Klinische Psychologie
Uitvoerende: Sascha Duken
Medeaanvrager: dr. V.A. van Ast (Universiteit van Amsterdam)

Organized crime involvement across generations: continuity, resilience and interventions
Georganiseerde misdaad is sterk in opkomst en beheerst de publieke discussie. Eerder pilotonderzoek laat zien dat kinderen van plegers van delicten van de ernstige categorie, zoals grootschalige drugshandel en mensenhandel, een veel grotere kans lopen in de voetsporen van hun ouders te treden dan kinderen van ‘gewone’ criminelen. In deze vervolgstudie onderzoek ik hoe dat komt. Hoe sterk is de intergenerationele overdracht van georganiseerde misdaad op landelijk niveau? Welke mechanismen spelen in deze gezinnen en welke rol spelen de verschillende gezinsleden? Ook kijk ik naar mogelijke interventies die voorkomen dat kinderen van plegers van georganiseerde misdaad hun ouders achterna gaan.

Hoofdaanvrager: prof. dr. E.R. Kleemans (Vrije Universiteit Amsterdam)
Discipline: Strafrecht en Criminologie
Uitvoerende: Meintje van Dijk
Medeaanvrager: dr. V.I. Eichelsheim (NSCR)

'Protean Powers' to Empower the Self? A Cross-Cultural Comparison and Influences of Idealized Online Self(ie)-Presentations
Miljoenen selfies worden dagelijks geplaatst op sociale media. Maar, wat voor invloed heeft dat? Daarover is nog weinig bekend. Onderzoekers verschillen van inzicht in hoeverre zulke ‘self-presentations online’ een positieve of negatieve invloed hebben. Dit onderzoek beoogt in kaart te brengen onder welke omstandigheden, voor wie en hoe het maken, bewerken en plaatsen van selfies en het observeren ervan positief of negatief kan uitwerken op het ‘offline’ welbevinden van jongeren. Daarbij kijken wij ook naar de verschillen in Oosterse en Westerse culturen en de dynamiek van online-offline invloeden over de tijd heen. De resultaten zullen het debat over media-effecten nuanceren.

Hoofdaanvrager: prof. dr. E.A. Konijn (Vrije Universiteit Amsterdam)
Discipline: Communicatiewetenschappen
Uitvoerende: Nadia bij de Vaate
Medeaanvrager: prof. dr. J.B. Walther (Nanyang Technological University Singapore)

Adverse youth experiences and educational and occupational success: Resources and resilience
Er zijn veel kinderen die in hun jeugd geconfronteerd worden met negatieve ervaringen, zoals verwaarlozing, mishandeling, drankmisbruik, scheiding en gezondheidsproblemen. Eerder onderzoek laat vooral zien welke gevolgen dit heeft voor de gezondheid en het welzijn van deze kinderen. Er is echter nog betrekkelijk weinig informatie over de lange termijn gevolgen van negatieve jeugdervaringen voor de onderwijs- en beroepsloopbanen van (volwassen) kinderen. Deze studie ambieert na te gaan in hoeverre ouders via hun sociale, culturele en financiële hulpbronnen hun kinderen kunnen helpen om met negatieve ervaringen om te gaan, en daarenboven hoe nationale beleidsmaatregelen dit kunnen faciliteren.

Hoofdaanvrager: prof. G.L.M. Kraaykamp (Radboud Universiteit Nijmegen)
Discipline: Sociologie
Uitvoerende: Carlijn Bussemakers

Great expectations: can predictive coding account for language processing?
Wanneer we iets begrijpen zeggen we het te kunnen ‘volgen’. Taalverwerking zelf is echter geen volgzaam proces. Mensen anticiperen woorden op basis van hun context (“peper en […]”) en zijn verbaasd wanneer zulke voorspelingen onjuist blijken (“peper en kaas”). Dit project onderzoekt de neurale basis van anticipatie in taalverwerking. Deze breinprocessen worden vergeleken met theoretische voorspellingen over de rol van anticipatie in het brein. Tot nu toe zijn deze theoretische principes slechts bestudeerd in de context van perceptie. Hier gebruik ik taal als toetssteen voor hun vermeende algemene geldigheid.

Hoofdaanvrager: dr. F.P. de Lange (Radboud Universiteit Nijmegen)
Discipline: Psychonomie en Cognitieve Psychologie
Uitvoerende: Micha Heilbron
Medeaanvrager: prof. dr. P. Hagoort (Radboud Universiteit Nijmegen)

Social Costs and Benefits of Financial Technology (FinTech)
FinTech (‘Financial Technology’) heeft de wijze waarop financiële instellingen diensten leveren aan hun klanten fundamenteel veranderd. Computers hebben in sommige gevallen mensen volledig vervangen (bijv., beursvloeren en handelaren). Deze drastische wijzigingen zetten eenieder voor grote uitdagingen: eindgebruikers (klanten), intermediairs en academici zijn op zoek naar de meest efficiënte en `eerlijke’ marktstructuur. In dit project richt Shihao zich op één fenomeen in het bijzonder: `crashes’. Deze lijken vaker voor te komen in de huidige elektronische markten. Hij zal de oorzaken en vooral ook de sociale kosten van deze crashes onderzoeken. Daarbij richt hij zich in het bijzonder op Central Counterparties (CCPs) die in het leven zijn geroepen om een nieuwe grote financiële crash te voorkomen.

Hoofdaanvrager: prof. dr. A.J. Menkveld (Vrije Universiteit Amsterdam)
Discipline: Microeconomie
Uitvoerende: Shihao Yu

New Dimensions in Social Science: Extending Structural Equation Models to Accommodate Novel Data Sources
Met de komst van nieuwe vormen van dataverzameling komen ook nieuwe uitdagingen voor gegevensanalyse. Zo kunnen onderzoekers nu gedetailleerde tijdsreeksen meten met sensors, ons hele genoom meten met microarrays, en onze online voorkeuren meten door publieke data te verzamelen. Dit project ontwikkelt en test uitbreidingen van methoden die voor sociale wetenschappers bekend en vertrouwd zijn. Zo integreren wij nieuwe en traditionele vormen van data om sociaalwetenschappelijke vragen op nieuwe multidisciplinaire manieren te kunnen beantwoorden.

Hoofdaanvrager: dr. D.L. Oberski (Universiteit Utrecht)
Discipline: Psychometrie
Uitvoerende: Erik Jan van Kesteren
Medeaanvrager: prof. dr. I.G. Klugkist (Universiteit Utrecht)

Diabetes at the Margins: Knowing Diabetes through Global Health and Local Practice
Diabetes is een probleem dat vooral mensen in een achterstandspositie treft. Informatiecampagnes om deze mensen te bereiken zijn weinig succesvol. Deze studie onderzoekt hoe medische informatie beter afgestemd kan worden op deze groepen, door te onderzoeken hoe mensen in Aboriginal Australië diabetes begrijpen en er mee omgaan. Dit onderzoek ik met behulp van methoden uit de antropologie: participerende observatie en interviews. Het onderzoek levert een beter theoretisch begrip over hoe mensen medische informatie gebruiken in hun dagelijks leven, en praktische aanbevelingen over hoe professionele zorg beter kan aansluiten op alledaagse praktijken van het leven met diabetes.

Hoofdaanvrager: prof. dr. A.J. Pols (Universiteit van Amsterdam)
Discipline: Culturele Antropologie
Uitvoerende: Maja de Langen
Medeaanvrager: dr. K. Krause (Universiteit van Amsterdam)

Making the Bayesian approach to criminal evidence work: from problems to practice.
Zaken als Lucia de B. en de Schiedammer Parkmoord hebben laten zien dat in strafzaken soms ernstige fouten gemaakt worden bij het vaststellen van de feiten. De Bayesiaanse kansrekening biedt een veelbelovend wiskundig raamwerk voor juridisch bewijzen en het voorkomen van denkfouten, maar het wordt nogal eens vergeten dat juridisch bewijzen niet alleen toegepaste wiskunde is maar ook toegepaste filosofie, en dat het gebonden is aan juridische procedures. In dit onderzoeksproject worden Bayesiaanse methoden voor juridisch bewijzen ontwikkeld gebaseerd op inzichten uit de wetenschapsfilosofie, op een manier conform strafrechtelijke beginselen, met name de onschuldpresumptie en het zwijgrecht.

Hoofdaanvrager: prof. dr. mr. H. Prakken (Rijksuniversiteit Groningen)
Discipline: Strafrecht en Criminologie
Uitvoerende: Hylke Jellema
Medeaanvrager: prof. dr. A.R. Mackor (Rijksuniversiteit Groningen)

A Neuroeconomic Investigation into the Cognitive and Affective Processes Underlying Strategic Reasoning
Strategische situaties zijn situaties waarin ons welzijn niet alleen afhangt van onze eigen beslissingen, maar ook van de beslissingen van anderen. In dit soort situaties is het belangrijk om ons in te leven in anderen, om zo hun beslissingen te kunnen voorspellen en de beste beslissing voor onszelf te kunnen nemen. Dit redeneerproces, dat ook wel strategisch redeneren wordt genoemd, wordt tot op heden nog niet goed begrepen. In dit PhD project zullen economische, psychologische, en neurowetenschappelijke onderzoeksmethoden worden gecombineerd om meer inzicht te krijgen in de cognitieve en affectieve processen die zich afspelen tijdens het strategisch redeneren.

Hoofdaanvrager: prof. dr. A.M.  Riedl (Maastricht University)
Discipline: Microeconomie
Uitvoerende: Eveline Vandewal
Medeaanvrager: dr. T. Schuhmann (Maastricht University)

Understanding between- and within-person differences in experience sampling measurements using mixture factor analysis
Experience sampling, waarbij participanten herhaaldelijk ondervraagd worden in het dagelijkse leven via smartphone apps, wordt massaal gebruikt om psychologische constructen (bv. welzijn, depressie) te meten voor bepaalde personen over de tijd. De validiteit van deze studies, bijvoorbeeld wat het toewijzen en aanpassen van behandelingen over de tijd betreft, kan belemmerd worden door distorties van de metingen van de relevante constructen, zoals responsstijlen of inhoudelijk andere interpretaties van vragenlijstitems. Dit project ontwikkelt een nieuwe benadering om de distorties te onderscheiden van de werkelijke constructmetingen, rekening houdend met de specifieke kenmerken van experience sampling studies. Deze zal geïmplementeerd worden in gebruiksvriendelijke software.

Hoofdaanvrager: dr. K. de Roover (Tilburg University)
Discipline: Psychometrie
Uitvoerende: Leonie Vogelsmeier
Medeaanvrager: prof. dr. J. Vermunt (Tilburg University)

Follow the honey. Real-world experiments among cybercrime offenders
Hoe kiezen daders van criminaliteit hun doelwitten en methoden? Welke rol spelen kosten en baten van verschillende keuzealternatieven? Bestaande theorieën gaan ervan uit dat daders rationele keuzes maken, maar die theorieën zijn zelden experimenteel getoetst. In het project wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘honey accounts, online Google accounts die expres kwetsbaar zijn gemaakt voor hacks, om gedrag van cybercriminelen experimenteel te onderzoeken. Het onderzoek biedt unieke kansen om bestaande criminologische theorieën over keuzegedrag van daders streng te toetsen. De bestudering van dadergedrag verbreedt het inzicht in cybercriminaliteit, aangezien het eerdere onderzoek vooral slachtoffers en beveiliging centraal stelde.

Hoofdaanvrager: prof. dr. S. Ruiter, (NSCR, Universiteit Utrecht)
Discipline: Strafrecht en Criminologie
Uitvoerende: Renushka Madarie
Medeaanvrager: dr. W. Steenbeek (NSCR)

In control of attention: teasing apart the brain’s top-down mechanisms of attention allocation.
Door onze aandacht te richten op specifieke locaties in de omgeving zorgen onze hersenen ervoor dat we niet overprikkeld raken. Verschillende hersengebieden moeten hiervoor op een complexe manier met elkaar communiceren, en dat gaat ook weleens mis: bijvoorbeeld na hersenletsel of bij het – al dan niet gezond – ouder worden. Ik onderzoek met innovatieve neurowetenschappelijke methodes hoe deze communicatie werkt. De resultaten kunnen gebruikt worden voor het ontwikkelen van nieuwe behandelingen tegen aandachtsproblemen. Inzicht in hersencommunicatie op het gebied van aandacht kan ook helpen bij andere onderwerpen, omdat de hersenen voor verschillende functies vaak soortgelijke mechanismen gebruiken.

Hoofdaanvrager: prof. dr. A.T. Sack, (Maastricht University)
Discipline: Biologische en Medische Psychologie
Uitvoerende: Shanice Janssens
Medeaanvrager: dr. T.A. de Graaf MSc (Maastricht University)

The Mediterranean Rescue Spectacle: The Reconfiguration of the Border as a Humanitarian Space
Sinds 2011 is een recordaantal migranten de Middellandse Zee overgestoken. Terwijl de Europese Unie haar grensbewakingsbeleid intensiveerde, voeren groepen Europese burgers met hun eigen boten reddingacties uit. Dit project gaat over het alledaagse werk van deze nieuwe, humanitaire organisaties in de Middellandse Zee. Het is het eerste onderzoek dat zich richt op de ‘civiele reddingsvloot’. Door middel van participerende observatie aan boord van de reddingsschepen, interviews met reddingswerkers en migranten en een analyse van hun online activiteiten, onderzoekt dit project hoe humanitaire interventies verwikkeld raken in het Europese grensregime. Daarmee biedt het nieuwe inzichten voor beleidsmakers en het publieke debat.

Hoofdaanvrager: prof. dr. W. Schinkel (Erasmus Universiteit Rotterdam)
Discipline: Sociologie
Uitvoerende: Eva van Gemert

Integrating insights from Psychology, Neuroscience and Artificial Intelligence to mechanistically understand visual attention.
Het vermogen om de aandacht te richten op belangrijke informatie is cruciaal in het dagelijks leven, van opletten op school tot navigeren in het verkeer. In dit project ontwikkelen de onderzoekers een computer model met eigenschappen van de hersenen die ervoor zorgen dat relevante informatie voor verwerking geselecteerd en irrelevante informatie genegeerd wordt. Dit model voorspelt aandachtsprestaties, en kan bijvoorbeeld ook gebruikt worden om aandachtsproblemen beter te karakteriseren, verkeerssituaties zo veilig mogelijk in te richten, en voor het verbeteren van informatie verwerking in computer modellen.

Hoofdaanvrager: dr. H.S. Scholte (Universiteit van Amsterdam)
Discipline: Psychonomie en Cognitieve Psychologie
Uitvoerende: Lynn Sörensen
Medeaanvrager: prof. dr. J.M. Murre (Universiteit van Amsterdam)

Silenced, Heard or Represented? Child participation in family law disputes
Kinderen in Nederland en Europa, zijn vaak betrokken bij familierechtelijke rechtszaken, zoals echtscheidingen en kinderbeschermingsprocedures. Terwijl in deze rechtszaken over hun belangen en toekomst besloten wordt, worden kinderen daarbij zelf vaak niet betrokken. Kinderrechten verplichten om kinderparticipatie serieus te nemen. Uit onderzoek blijkt dat kinderparticipatie in rechtszaken belangrijke voordelen heeft. De vraag hoe kinderen op een passende en kindvriendelijke manier zouden kunnen participeren in zulke geschillen is nog niet beantwoord. Dit onderzoek zal daarop een antwoord geven door een Europees kinderparticipatie model te creëren. Dat zal in Nederland en daarbuiten de rechten van kinderen versterken.

Hoofdaanvrager: prof. mr. W.M. Schrama (Universiteit Utrecht)
Discipline: Privaatrecht
Uitvoerende: Charlotte Mol

The Broad Autism Spectrum: Not in a Box, but on a Line.
Autisme wordt de laatste jaren steeds minder gezien als een apart hokje, en steeds meer als bestaande op een breed spectrum waarop sommige mensen bijna geen autistische trekjes vertonen, en anderen heel veel. Deze studie kijkt allereerst naar verbetering van de meetinstrumenten die veel worden gebruikt om te bepalen hoeveel autistische trekken mensen hebben. Daarnaast proberen we via deze (verbeterde) meetinstrumenten en het kijken naar gedrag en naar het brein specifieke vragen te beantwoorden op het gebied van hoe mensen met veel autistische trekken het beste onderwijs kunnen volgen en hoe de behandeling van sommige symptomen kan worden verbeterd.

Hoofdaanvrager: prof. dr. J.W. van Strien (Erasmus Universiteit Rotterdam)
Discipline: Biologische en medische psychologie
Uitvoerende: Kristel de Groot

Dynamic clustering: Classifying people through ecological momentary assessment
om zicht te krijgen op het ontstaan en beloop van psychische ziekten is het nodig om gegevens te verzamelen van personen op veel achtereenvolgende tijdstippen. De bestaande analysemethoden voor dergelijke gegevens schieten te kort, omdat ze maar één aspect in kaart brengen. Zij richten zich ofwel op de unieke kenmerken van iedere onderzochte persoon, ofwel de groep personen als geheel. Dit onderzoek heeft als doel nieuwe analysemethoden te ontwikkelen, zodat goed inzicht verkregen wordt in zowel de unieke kenmerken van ieder van de onderzochte personen, als in datgene wat de personen bindt.

Hoofdaanvrager: prof. dr. M.E. Timmerman (Rijksuniversiteit Groningen)
Discipline: Psychometrie
Uitvoerende: Anja F. Ernst
Medeaanvrager: dr. C.J. Albers (Rijksuniversiteit Groningen)

Blinded Analysis as a Cure for the Crisis of Confidence
De empirische wetenschappen zijn recentelijk verwikkeld in een vertrouwenscrisis. Deze crisis wordt gekenmerkt door een verontrustend laag percentage bevindingen dat succesvol gerepliceerd kan worden. Om de crisis het hoofd te bieden verkent dit project een alternatieve analysemethode: geblinddoekte analyses. Geblinddoekte analyses staan data-gebaseerde analyse-keuzes toe maar verhinderen impliciete of expliciete vormen van significantie najagen. Dit project behelst de ontwikkeling van verschillende technieken om analyses te blinddoeken, de empirische test van deze technieken, en de implementatie in gebruiksvriendelijke open-source software.

Hoofdaanvrager: prof. dr. E.J. Wagenmakers (Universiteit van Amsterdam)
Discipline: Psychometrie
Uitvoerende: Alexandra Sarafoglou

Opening ‘the black box’ of Victim-Offender Mediation (VOM): revealing how participation in VOM reduces the risk of reoffending
In Europa wordt slachtoffer-daderbemiddeling in strafzaken steeds belangrijker. Bemiddeling draagt bij aan het welzijn van slachtoffers: zij kunnen emoties uiten, vragen stellen en genoegdoening vragen aan hun dader. Tevens blijkt uit onderzoek dat bemiddeling tot minder recidive leidt dan wanneer een strafzaak op reguliere wijze wordt afgedaan. Er is echter nog geen onderzoek gedaan naar de vraag waarom en hoe bemiddeling het recidiverisico verkleint. Onderhavig onderzoek tracht deze vraag te beantwoorden. Daartoe wordt een innovatief, theoretisch model ontwikkeld waarin factoren voor, tijdens en na bemiddeling zijn opgenomen. Dit model wordt getoetst aan de bestaande bemiddelingspraktijk in Nederlands en Belgisch Limburg.

Hoofdaanvrager: dr. S. Zebel (Universiteit van Twente)
Discipline: Strafrecht en Criminologie
Uitvoerende: Jiska Jonas-van Dijk
Medeaanvrager: prof. dr. mr. J.M. Nelen (Maastricht University)

Bron: NWO