Zeven toekenningen voor internationale samenwerking in de geesteswetenschappen

14 juli 2017

NWO kent aan zeven onderzoekers financiering toe vanuit het programma Internationalisering in de geesteswetenschappen. Het gaat om projecten waarbinnen een Nederlandse geesteswetenschappelijke onderzoeksgroep samenwerkt met minimaal twee buitenlandse geesteswetenschappelijke onderzoeksgroepen.

Doel van dit programma is het bevorderen van de samenwerking tussen Nederlandse geesteswetenschappers en hun buitenlandse collega's en versterking van internationale netwerkvorming. In totaal is een budget van 300.000 euro beschikbaar.

De volgende projecten ontvangen financiering (in alfabetische volgorde van aanvragers):

Samen rond Rome
Prof. dr. P.A.J. (Peter) Attema, RUG
Het oude Rome, lang de grootste stad van Europa, kon niet zonder het omliggende rurale gebied. Maar wat weten we daar eigenlijk van? In dit project gaan de onderzoekers drie grote archeologische databases samenvoegen om vragen over de economie en sociale organisatie van stad en achterland te kunnen stellen.

Revolutionair theater
Dr. M.C.M. (Marguérite) Corporaal, RU
Welke rol speelt theater in (trans)nationale identiteitsvorming en de emancipatie van vrouwen en LGBT-gemeenschappen? Door middel van welke transnationale netwerken ontwikkelt artistiek revolutionair theater zich? Deze vragen staan centraal in het internationale Gate Theatre Research Network dat een avantgardistisch theater in Dublin in een vergelijkend Europees perspectief zal plaatsen.

Poorten vol ziekten!
Prof. dr. A.A.P.O (Angélique) Janssens, RU
Havensteden waren in het verleden de belangrijkste toegangspoorten voor besmettelijke ziekten zoals cholera, pokken en TBC. De onderzoekers analyseren hoe en waar deze virussen toesloegen in de grote havensteden in Europa tussen 1850-1950, wie de slachtoffers waren en hoe de infectieziekten langzaam plaats maakten voor de nieuwe welvaartsziekten.

Klein zijn
Dr. S. (Samuël) Kruizinga, UvA
Nederland is een klein land, net als veel anderen. Maar wat betekent dat eigenlijk? Onderzoekers gaan kijken naar de verschillende manieren waarop in de laatste tweehonderd jaar is nagedacht over wat kleine staten eigenlijk zijn en wat klein zijn betekent voor hoe zij zich opstellen ten opzichte van andere staten.

Technologie in gebruik: Onderhoud, Infrastructuren en Arbeid
Prof. dr. L.L. (Lissa) Roberts, UT
Innovatie wordt gezien als een van de belangrijkste motoren van de vooruitgang. Toch is het een klein onderdeel van ons betrokkenheid bij technologie. Om techniekgeschiedenis goed te begrijpen, moeten wij kijken naar het gebruik van technologie, naar het onderhoud ervan, de infrastructuren en de menselijke arbeid die het mogelijk maakt.

Verdeeld Europa: partitiviteit in Europese talen
Dr. A.P. (Petra) Sleeman
Partitieve elementen zoals het Nederlandse er (ik heb er drie) of het Franse du (du pain) zijn
moeilijk te vatten voor personen die een tweede taal leren. Waarom hebben sommige Europese talen ze eigenlijk? 15 experts uit 7 Europese landen zullen hiervoor een uniforme onderzoeksmethode ontwikkelen.

De geschiedenis van de vrijheid van meningsuiting in Europa tussen 1400 en 1750
Dr. M.D. (Martine) Veldhuizen, UU
Hoe lang bestaat vrijheid van meningsuiting in Europa? In de middeleeuwen en vroegmoderne tijd was ‘vrijheid van meningsuiting’ niet bij wet vastgelegd, maar men uitte bijvoorbeeld wel degelijk openlijk kritiek op autoriteiten. Historici, literatuurwetenschappers en linguïsten werken samen om inzicht te krijgen in Europa’s geschiedenis van vrijuit spreken tussen 1400-1750.

Over Internationalisering in de geesteswetenschappen

Internationalisering in de geesteswetenschappen stimuleert internationale samenwerking tussen onderzoeksgroepen, onderzoeksscholen, onderzoeksinstituten en/of leerstoelgroepen. De samenwerking moet betrekking hebben op één samenhangend onderzoeksproject. De onderzoeksactiviteiten moeten passen binnen een programma voor structurele samenwerking met minimaal twee buitenlandse instellingen of onderzoeksgroepen. De maximale looptijd van een project is drie jaar.

Meer informatie

Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Sociale en Geesteswetenschappen

Programma

Internationalisering geesteswetenschappen

Speerpunt

Internationaal samenwerken (2015-2018)