Zes toekenningen voor grensverleggend onderzoek land- en tuinbouw

6 november 2017

Het bestuur van het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen heeft groen licht gegeven voor de financiering van zes nieuwe projecten in land- en tuinbouw. In de call Groen II ‘Op weg naar een grensverleggende en toekomst-georiënteerde systeemverandering in land- en tuinbouw’ staat onderzoek centraal dat systeemverandering in productie-ecosystemen bevordert.

De zes projecten, die vallen binnen de NWO-bijdrage aan de twee topsectoren Agri&Food en Tuinbouw en Uitgangsmaterialen, gaan over weerbaarheid en herstel en over de inzet van slimme technologie. Specifiek gaan ze over microbiologische gewasverbeteraars, LED verlichting voor duurzame teelt in de tuinbouw, bodemprotozoa die plantengroei en plantengezondheid bevorderen, duurzame varkenshouderij, mengcultuur in de champignonkwekerij middels termietenonderzoek, en bloeiregulatie in tulpen voor een duurzame bollenteelt.

Voor dit programma ontving NWO in maart 2017 19 voorstellen die door een internationale commissie werden beoordeeld. Het honoreringspercentage bedraagt 32 procent en de financiële bijdrage van NWO-zijde is 3,7 miljoen euro. Groen II heeft een PPS opzet met matching van ten minste één private partij.

Unearthing beneficial microbe rhizosphere competence traits in vivo
Prof. dr. ir. C.M.J. Pieterse, UU
Planten scheiden via wortelexudaten tot wel 20 procent van de energie weer uit in de bodem, die ze hebben vastgelegd met fotosynthese. Ze trekken daarmee miljarden microben aan, zowel goed- als kwaadaardige. Goedaardige microben hebben een positief effect op plantengroei en plantgezondheid: ze voorzien planten van extra voedingsstoffen en bieden bescherming tegen ziekteverwekkers. Goedaardige microben steeds vaker ingezet omdat ze gewasopbrengsten verhogen om zo te voldoen aan de wereldwijde vraag naar duurzaam geproduceerd voedsel. Verschillen in gewas en teeltomstandigheden beïnvloeden echter hun effectiviteit. Dit project zoekt uit welke microbiële factoren belangrijk zijn voor het verhogen van het succes van microbiologische gewasverbeteraars.

LEDs make it resilient
Prof. dr. M. Dicke, WUR
De productie van gewassen in kassen is verantwoordelijk voor tien procent van de gasconsumptie in Nederland, vooral door het gebruik van natriumlampen. LED verlichting is veel energiezuiniger en heeft nog twee voordelen: lichtkleur en –sterkte zijn instelbaar en ontkoppeling is mogelijk tussen verlichting en verwarming. Daarmee kan lichtkwaliteit, net als temperatuur, precies gereguleerd worden. Zo biedt LED verlichting duurzame mogelijkheden voor sturing van de plantengroei, resistentie tegen plagen en verbetering van biologische bestrijding. Dit project onderzoekt welke combinaties van LED-verlichting en temperatuur leiden tot duurzame teelt van tuinbouwgewassen onder glas.

Application of protozoa as next generation biofertilizer in sustainable agriculture
Dr. A.L.C. Jousset, UU
Duurzame productie van landbouwgewassen vraagt om minder gebruik van mest en pesticiden, zonder verlies van gewaskwaliteit en opbrengst. ‘Goede’ bodemmicro-organismen stimuleren plantengroei en verhogen ziekteresistentie maar worden weinig gebruikt omdat de resultaten onder veldcondities onzeker zijn. we gaan een vaak genegeerde groep organismen onderzoeken, bodemprotozoa. Door consumptie van bacteriën en schimmels hebben deze eencelligen een grote invloed op de microbiële bodemgemeenschap. Ze stimuleren ‘goede’ bacteriën met een gunstig effect op plantengroei: ze laten groei, gezondheid en gehalte aan voedingsstoffen in gewassen toenemen. Dit project identificeert  protozoa-soorten die plantengroei en gezondheid kunnen promoten, legt onderliggende mechanismen hiervan bloot en ontwikkelt biotechnologische toepassingen. We werken hierbij samen met Nederlandse bedrijven die organische meststoffen produceren.

SmartResilience: towards a sustainable, future-oriented pig production system that supports and predicts resilience and welfare in pigs
Dr. ir. J.E. Bolhuis, WUR
De huidige manier van varkens houden lijkt soms ten koste te gaan van de weerbaarheid van varkens. Huisvestingssystemen die tegemoet komen aan de gedragsbehoeften van varkens verbeteren hun algehele weerbaarheid. Dit project ontwikkelt een innovatief systeem gebaseerd op natuurlijk gedrag van varkens, en sensoren die gedrags- en gezondheidsproblemen kunnen meten en voorspellen. We vergelijken de weerbaarheid van varkens in het nieuwe en in het huidige systeem. Ook onderzoeken we  in hoeverre het nieuwe systeem tegemoet komt aan maatschappelijke wensen, om zo te komen tot een duurzame varkenshouderij.

Towards more resilient and versatile mushroom production by mixed cultivation
Dr. D.K. Aanen, WUR
Champignons worden gekweekt op compost van stro en paardenmest in grootschalige monoculturen. Een mengcultuur zou wenselijk zijn omdat dan resistente en/of regionale variëteiten geënt kunnen worden op een generieke ‘onderstam’ geselecteerd voor optimale compostafbraak. Mengcultuur wordt echter nog niet toegepast omdat bestaande variëteiten elkaar afstoten, net als bij orgaantransplantatie, wat de opbrengst sterk verlaagt. Deze consequentie van mengcultuur zien we niet alleen bij champignons, maar ook bij schimmels die termieten eveneens in monocultuur kweken. Dit project spoort  genen op die de herkennings- en afstotingsreactie bij deze twee gekweekte schimmels bepalen, om op termijn mengcultuur te realiseren.

Life Cycle Shortening: The key towards sustainable tulip production
Prof. dr. ir. R.G.H. Immink, WUR
De tulpenbollensector heeft voor Nederland grote economische betekenis maar een toenemende ziektedruk bedreigt de bollenteelt, met een verhoogd bestrijdingsmiddelengebruik en bijbehorende milieubelasting als gevolg. De lange levenscyclus van de tulp staat een duurzame oplossing, veredeling van multiresistente tulpenbollen tegen veelvoorkomende aandoeningen, in de weg. Dit project ontwikkelt nieuwe kennis over bloeiregulatie in tulp om de levenscyclus te verkorten, zodat de bollensector zijn leidende positie kan behouden in een duurzame, groene economie.

Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Exacte en Natuurwetenschappen

Programma

Speerpunt

Thematisch onderzoek en publiek-private samenwerking (2015-2018) Tuinbouw en uitgangsmaterialen Agri & Food