FAQ: Van STW naar TTW

14 november 2016

Welke veranderingen kunnen we verwachten wanneer STW verdergaat als NWO-domein TTW? En wat blijft er behouden?

Vanaf 1 januari 2017 zet STW haar werkzaamheden voort in het vernieuwde NWO. Daarin geeft STW vorm aan het NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW). Dat gebeurt met dezelfde filosofie, financieringsinstrumenten, budgetten en werkwijzen als bij STW. We doen dit met grotendeels dezelfde mensen, vanuit hetzelfde gebouw in Utrecht en met dezelfde telefoonnummers.

Het bestuur van TTW wordt voorgezeten door Jaap Schouten, en bestaat verder uit het voltallige, huidige STW-bestuur. Schouten is net als alle domeinvoorzitters ook lid van de Raad van Bestuur van het nieuwe NWO. Herry Nijhuis, sinds oktober directeur van STW, wordt de eerste directeur van TTW.

Waarom verandert STW?

De verandering maakt deel uit van een NWO-brede transitie. Het doel van dit proces is een slagvaardiger en meer multidisciplinair gerichte NWO-organisatie. NWO gaat zich meer richten op samenwerking tussen disciplines. Ook gaat NWO flexibeler inspelen op ontwikkelingen in de wetenschap, en zal de samenwerking binnen de wetenschap en met de maatschappij versterken. 

De huidige wetenschapsgebieden en stichtingen worden geclusterd tot vier domeinen die samen het gehele wetenschappelijke veld omvatten. Die vier domeinen zijn Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW), Zorgonderzoek en Medische wetenschappen (ZonMw),  Exacte en Natuurwetenschappen en Sociale en Geesteswetenschappen. De NWO-instituten worden gezamenlijk ondergebracht in een aparte institutenstichting.

STW verwacht veel van de beoogde nieuwe samenwerkingen en verbindingen. De flexibele en verbindende werkwijze wil STW uiteraard voortzetten in de nieuwe organisatie. Door de fusie met andere NWO-onderdelen verwacht STW een betere samenwerking met andere disciplines, wat uiteindelijk leidt tot het beter bedienen van (interdisciplinaire) wetenschappen. 

Blijft het Open Technologieprogramma bestaan?

Alle huidige financieringsinstrumenten van STW blijven bestaan, zo ook het Open Technologieprogramma. Het is wel mogelijk dat bepaalde financieringsinstrumenten uiteindelijk veranderingen ondergaan. In het vernieuwde NWO worden de financieringsinstrumenten van de afzonderlijke NWO-onderdelen beter op elkaar afgestemd en indien mogelijk gefuseerd. Als een financieringsinstrument wordt aangepast, zal NWO dat minstens zes maanden van tevoren aankondigen via onder meer de website en nieuwsbrieven. 

Wat gebeurt er met mijn lopende STW-project?

Voor lopende STW-projecten verandert er niets. Gebruikerscommissies zullen bijvoorbeeld gewoon doorgaan. STW-financieringen die vóór 1 januari 2017 zijn toegekend, blijven gelden voor de gehele periode van het betreffende project. Ook de voorwaarden die zijn afgesproken op het moment dat het project van start ging, blijven geldig.

Maakt het wat uit of ik mijn aanvraag voor of na 1 januari 2017 indien?

Nee, in januari gelden dezelfde voorwaarden en procedures als nu het geval is. Dat betekent dat een aanvraag niet anders wordt behandeld voor of na de overgang naar TTW. De projectbegeleiding blijft uitgevoerd worden vanuit hetzelfde bureau, al heet het nu geen STW meer, maar TTW.

Hoe worden TTW-projecten straks gefinancierd?

Voor nieuwe TTW-projecten zal de onderzoeksfinanciering in termijnen worden uitbetaald. Daarnaast zal de financiering inclusief btw zijn, voor ingediende STW-aanvragen blijft dit exclusief btw. Lees meer over deze belangrijke veranderingen in dit overzicht.

Blijven de huidige budgetten bestaan?

In principe wel. Het uitgangspunt van de verandering van NWO is dat de granting tijdens de transitie intact blijft. De budgetten van de huidige stichtingen gaan over naar de bijbehorende domeinen, waardoor de huidige honoreringspercentages op hetzelfde niveau blijven. Het budget van STW gaat dus over naar het budget van TTW. 

Verschuiving van budgetten is altijd mogelijk, maar dat is doorgaans een gevolg van politieke, maatschappelijke en wetenschappelijke ontwikkelingen. Dat staat dus los van de huidige organisatieverandering.

Wat gebeurt er met de stichting?

De stichting STW blijft bestaan om alle lopende projecten die voor 1 januari 2017 van start gingen te ondersteunen en af te ronden. De stichting zal worden opgeheven als het laatste project is afgerond. Octrooien, licenties en andere contracten worden dan waarschijnlijk overgezet naar NWO of TTW. Aangezien de werkzaamheden overgaan naar TTW zal de correspondentie rondom deze projecten na 1 januari 2017 vanuit TTW plaatsvinden. 

Wie is straks mijn contactpersoon bij TTW?

De huidige program officers van STW zullen onder de vlag van TTW dezelfde projecten begeleiden. Mocht er toch een andere program officer worden toegewezen aan uw project, dan wordt dat tijdig doorgegeven. De medewerkers van de afdelingen Financiën, Juridische zaken en Communicatie worden ondergebracht bij het organisatieonderdeel Bedrijfsvoering, maar zullen werkzaam blijven bij het domein TTW.

Moet ik STW of NWO noemen als ik mijn onderzoek publiceer?

Als uw STW-onderzoek leidt tot een publicatie (artikelen, rapporten, proefschriften, conferentiebijdragen, presentaties en dergelijke) verzoeken wij u een verwijzing te geven naar NWO als financier.

U kunt daarvoor de onderstaande Nederlandstalige of Engelstalige zin gebruiken: 

• Dit werk maakt deel uit van het onderzoeksprogramma [naam programma] met projectnummer [projectnummer], dat (mede)gefinancierd is door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

• This work is part of the research programme [name programme] with project number [project number] which is (partly) financed by the Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO).

U wordt verzocht bij uw acknowledgement ook het NWO-logo op te nemen. Het NWO-logo is in verschillende bestandsformaten te downloaden van de huisstijlpagina

In het Engels, Frans, Duits, Italiaans en Spaans is de naam van NWO als volgt:

• Netherlands Organisation for Scientific Research

• Organisation Néerlandaise pour la Recherche Scientifique

• Niederländische Organisation für wissenschaftliche Forschung

• Organizzazione nazionale olandese per la ricerca scientifica

• Organización neerlandesa de investigaciones científicas

Bron: