Nu aanvragen voor Professional Games for Professional Skills

5 april 2016

Tot 30 juni kunnen binnen de NWO-financieringsronde Professional Games for Professional Skills aanvragen worden ingediend voor onderzoek naar 21ste-eeuwse vaardigheden in combinatie met (de ontwikkeling van) serious games, neurocognitieve leerprincipes en de onderwijs- en geesteswetenschappen. Het indienen van een intentieverklaring vóór 19 mei, 14.00 uur is in deze subsidieronde verplicht.

De financieringsronde Professional Games for Professional Skills is een initiatief van het Nationaal Initiatief Hersenen en Cognitie (NIHC), het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) en de NWO-gebieden Geesteswetenschappen (GW) en Maatschappij en Gedragswetenschappen (MaGW). Binnen de ronde kunnen twee soorten voorstellen worden ingediend.

  • een strategisch onderzoeksvoorstel, gericht op langetermijn-onderzoeksvraagstukken van het bedrijfsleven. Het gaat hier vooral om promotieplaatsen en postdoc-onderzoek met een looptijd van twee tot vijf jaar. De aan te vragen subsidie ligt tussen € 250.000 en € 600.000.
  • een ‘embedded’ onderzoeksvoorstel, gericht op interactie en samenwerking tussen wetenschap en bedrijfsleven. Hier ligt de aan te vragen subsidie tussen € 75.000 en € 125.000. De looptijd van het project is tussen een half en vijf jaar.

Het hoger beroepsonderwijs kan als mede-aanvrager participeren in de voorstellen.

Publiek-private samenwerking

Het gaat in alle gevallen om publiek-privaat onderzoek dat voor 80% subsidie kan ontvangen. Er wordt een matchingsdeel verwacht van 20% vanuit publieke of private partijen, dat weer voor maximaal de helft uit een in kind-bijdrage mag bestaan. Bij de beoordeling van de voorstellen zal worden gelet op zowel de wetenschappelijke kwaliteit als de economische, technologische dan wel sociale relevantie. Met deze subsidieronde voor publiek-privaat onderzoek wordt een bijdrage geleverd aan de topsector Creatieve Industrie (onderdeel CLICKNL | Game agenda).

Praktische informatie

  • De sluitingsdatum voor het indienen van intentieverklaringen is donderdag 19 mei 2016, 14:00 uur.
  • De sluitingsdatum voor het indienen van uitgewerkte aanvragen is 30 juni 2016, om 14:00 uur.
  • Aanvragen en meer informatie (in Engels): via de financieringspagina
  • Met vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Rob Heinsbroek via humancapital@nwo.nl.

Bron: Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO)

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Hersenen, Cognitie, Gedrag Geesteswetenschappen Maatschappij- en Gedragswetenschappen Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek

Programma

Human Capital

Speerpunt

Thema: Creatieve industrie (2011-2014) Topsectordoorsnijdend thema