Nederlandse wiskunde krijgt nieuwe impuls met Deltaplan

21 maart 2016

Op 21 maart heeft de minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap Jet Bussemaker het ‘Deltaplan voor de Nederlandse Wiskunde’ ontvangen uit handen van professor Jacob Fokkema, voorzitter van de Commissie Deltaplan Wiskunde.NL. Het plan biedt een geïntegreerde aanpak voor onderzoek, onderwijs, lerarenopleiding, en innovatie. NWO stelt voor 2016 twee miljoen euro beschikbaar voor de uitvoering van het Deltaplan. Bij de uitreiking kondigde de minister de installatie van de Wiskunderaad aan die het plan gaat implementeren. Ook zegde zij de steun toe voor de uitbouw van Mastermath.

Omvang wiskundestaf niet meer toereikend

professor Fokkema en minister Bussemaker

Vanaf 2002 is het aantal wiskundestudenten in Nederland tot recordhoogte gegroeid. Dat heeft een keerzijde: de omvang van de wiskundestaf stagneert en het fundamentele wiskundeonderzoek raakt in de knel. Ook de bijdrage van de wiskunde aan de economische topsectoren en aan Europese programma’s blijft achter. “We zijn heel blij met de aandacht voor ons vak. Maar al die studenten verdienen goed onderwijs en daar is het aantal docenten nu niet op afgestemd. Het water staat de docenten niet aan de lippen, maar is boven hun kruin uit gestegen, en daarmee komt het onderzoek in gevaar”, aldus professor Jan Karel Lenstra, vicevoorzitter van de commissie.

Een geïntegreerde aanpak om de wiskunde tot volle bloei te laten komen

Het Deltaplan doet een voorstel voor een integraal pakket aan maatregelen: profilering van het wiskundeonderzoek via vier wiskundeclusters, verdere samenwerking in het universitaire onderwijs, vernieuwing van de lerarenopleiding, aandacht voor het innovatieve vermogen van de wiskunde en voor een sterke organisatie van de discipline. Deze integrale aanpak, in de vorm van een ‘wiskundehuis', zal de Nederlandse wiskunde helpen om vragen uit de recentelijk gepubliceerde Nationale Wetenschapsagenda aan te pakken. Met het Deltaplan zal wiskunde ook een stevigere rol spelen in de publiek-private samenwerking met onder andere het bedrijfsleven.

Nationale onderzoeksschool Mastermath

Twee belangrijke voorstellen in het Deltaplan zijn de uitbouw van de Nederlandse onderzoeksschool Mastermath en het verder consolideren van de vier bestaande wiskundeclusters. Door onderzoeksscholen Mastermath en WONDER samen te brengen, wordt onder de naam Mastermath één nationale onderzoeksschool gecreëerd. Deze verzorgt een breed onderwijsaanbod voor wiskunde masterstudenten en promovendi, alsmede cursussen op grensvlakken met andere disciplines en bijscholingscursussen voor leraren en onderzoekers in het bedrijfsleven. In het wiskundehuis wordt de stimulering en financiering van onderzoek bij de vier clusters neergelegd: DIAMANT (discrete wiskunde, algoritmiek, algebra en getaltheorie), GQT (meetkunde en mathematische fysica), NDNS+ (analyse, dynamische systemen en scientific computing) en STAR (stochastiek). Deze clusters dekken het grootste gedeelte van het wiskundeonderzoek in Nederland af.

Totstandkoming Deltaplan

Het Platform Wiskunde Nederland (PWN) publiceerde in 2014 zijn visiedocument 'Formulas for Insight and Innovation'. Het vandaag overhandigde Deltaplan, opgesteld op verzoek van NWO en PWN, biedt een vertaling van de aanbevelingen uit het Visiedocument in concrete acties. Het is gebaseerd op consultaties met wiskundigen, rectoren, decanen, industriële partners en gerelateerde partijen. “Het plan straalt de eenheid en kracht uit die van wezenlijk belang zijn voor verandering en daarmee ontwikkeling en vernieuwing. Het zal de wiskundigen in staat stellen een fundamenteel verschil te maken”, aldus Jacob Fokkema.

Voor vragen kunt u contact opnemen met:

beschikbaar materiaal (via www.platformwiskunde.nl):

Bron: NWO