Snel een gezamenlijk energienet op de Noordzee levert meer welvaart op

15 februari 2016

Uit simulaties door promovendus Shahab Shariat Torbaghan blijkt dat de aanleg van een gezamenlijk energienet door landen aan Noordzee veel meer geld oplevert dan het kost. Met het voorkómen van tien jaar vertraging bij de aanleg neemt de maatschappelijke welvaart over een periode van 25 jaar met 20 procent toe, zo toont hij aan. Torbaghan promoveerde op 5 februari 2016 aan de Technische Universiteit Delft met NWO-financiering uit het programma Energy Transitions.

Windpark op zee

Er komen steeds meer windparken op zee. Op dit moment worden die via aparte kabels aangesloten op een nationaal elektriciteitsnet. Op langere termijn zullen de Noordzeelanden een gezamenlijk net realiseren. Shariat Torbaghan ontwikkelde een simulatiemodel waarmee het net zo kan worden ingericht dat de maatschappelijke welvaart in het Noordzeegebied zo hoog mogelijk uitvalt, terwijl de kosten voor de benodigde infrastructuur op zee zo laag mogelijk zijn. Met de uitkomsten van het model kan worden voorkomen dat te lage of juist te hoge financiële steun tot onder- of overinvesteringen in offshore-windenergie leiden. Dat zou verlies van maatschappelijke welvaart opleveren en hogere kosten voor de eindgebruikers.

Verschillen per land

Uit Torbaghans onderzoek blijkt dat de kosten voor de ontwikkeling van een transnationaal net op zee relatief klein zijn in vergelijking met de toename van de maatschappelijke welvaart in het Noordzeegebied. Wel profiteren de Noordzeelanden niet allemaal in gelijke mate, doordat de situatie per land economisch, technisch en geografisch verschilt.

Optimale feed-in-premie

Onderdeel van het model is de invloed van verschillende stimulerende beleidsmaatregelen van Noordzeelanden, zoals verschillende soorten feed-in-premies (terugleververgoedingen). Energieproducenten krijgen een feed-in-premie om het verschil tussen de kostprijs van hernieuwbare energie en de marktprijs te overbruggen. Torbaghan: 'Een optimaal niveau voor feed-in-premies levert economisch het meest op. De integratie van offshore-windenergie en de daling van de marktprijs in alle Noordzeelanden zijn dan het grootst.'

Bilaterale verbindingen minder gunstig

Ook nam Torbaghan de invloed mee van vertragingen door onverwachte technische beperkingen (zoals het niet beschikbaar zijn van gelijkstroomschakelaars), economische beperkingen (zoals problemen in de toeleveringsketen) en juridische obstakels (zoals verschillende vergunningsprocedures in de Noorzeelanden). Hij toont aan dat met het voorkómen van tien jaar vertraging de maatschappelijke welvaart over een periode van 25 jaar met 20 procent toeneemt. 'Langere vertragingen leiden tot grotere grensoverschrijdende kabelverbindingen tussen landen en kleinere onderlinge kabelverbindingen tussen verschillende offshore-windparken respectievelijk tussen offshore-windparken en het landelijk net. Deze situatie geeft minder maatschappelijke welvaart dan een geïntegreerd gezamenlijk net.'

Meer informatie

Shahab Shariat Torbaghan promoveert op het onderzoek 'Transmission Expansion planning in the North Sea Region. A Techno-Economic and Legal Approach' als onderdeel van het project 'Developing a Transnational Electricity Infrastructure Offshore: Design, Operations and Regulatory Solutions', met financiering uit het NWO-programma Energy Transitions. Promotor: Prof.ir. M.A.M.M. van der Meijden. Copromotor: Dr. M. Gibescu. Hoofdaanvrager: Prof. mr. dr. M.M. Roggenkamp


Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Maatschappij- en Gedragswetenschappen

Programma

Energietransities

Speerpunt

Samenwerken in thema's (2011-2014) Thema: Duurzame energie (2011-2014)