Nieuwe ronde Take-off

Call is open, deadline voor voorstellen 29 februari 2016

4 februari 2016

De vierde ronde Take-off, een programma voor het stimuleren en ondersteunen van bedrijvigheid en ondernemerschap vanuit de wetenschap, is open voor voorstellen. De deadline voor het indienen van aanvragen is 29 februari 2016.

Haalbaarheidsstudies en vroegefasetrajecten

Take-off bestaat uit twee onderdelen: haalbaarheidsstudies en vroegefasetrajecten. Met maximaal 40.000 euro financiering van Take-off haalbaarheidsstudies kunnen onderzoekers een haalbaarheidsstudie uitvoeren voor commerciële toepassing van innovatieve kennis en de start van bedrijvigheid op basis van kennisinnovaties uit de kennisinstellingen. Pas gestarte ondernemingen (start-ups) van onderzoekers of ondernemers kunnen met Take-off vroegefasetrajecten een geldlening van minimaal 50.000 en maximaal 250.000 euro aanvragen voor de uitvoering van vroegefasetrajecten.

Take-off voor de sociale en geesteswetenschappen

Take-off is een belangrijke stimulans voor de kennisbenutting in de sociale- en geesteswetenschappen, want ook daar blijft kennis soms op de plank liggen. Het beschikbaar en toepasbaar maken van onderzoeksresultaten is tijdrovend en komt bovenop de taken die onderzoekers hebben. Take-off biedt onderzoekers gelegenheid om in korte tijd heel gericht en met hulp van experts uit te zoeken op welke wijze hun onderzoeksresultaten toegepast kunnen worden in de praktijk. Het programma biedt ook de kans om samen te werken met commerciële partijen. Een belangrijk doel van de haalbaarheidsstudies is een analyse van de technische en commerciële haalbaarheid van een beoogde product of dienst.

Naast de bestaande Take-off voor academische starters is er nu ook een Take-off voor hbo-starters. Take-off hbo fase 1 - haalbaarheidsstudies is een programma dat uitgevoerd wordt door het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA. Alle informatie hiervoor kunt u vinden op http://www.regieorgaan-sia.nl/content/Overige+regelingen/Take-off.

Take-off fase 2 - Vroegefasetrajecten voor hbo-starters is samengevoegd met de Take-off fase 2 - Vroegefasetrajecten voor academische starters en maakt onderdeel uit van deze open call.

Take-off is ingesteld voor de jaren 2014-2018 en kent twee rondes per jaar. Medewerkers van STW, NWO en ZonMw zijn betrokken bij de uitvoering.


Bron: NWO