Jaarverslag NWO 2015 online

19 juli 2016

In het jaar 2015 lanceerde NWO haar strategie voor de periode 2015-2018. Hierin profileert zij zich sterker dan voorheen als een verbinder van wetenschap, samenleving en bedrijfsleven. De nieuwe strategie zorgt voor continuïteit in de uitvoering van het NWO-beleid én voor veel vernieuwing. In het online jaarverslag is te lezen hoe NWO daar in 2015 invulling aan heeft gegeven.


Omslag jaarverslag 2015

Kerntaak

Continuïteit was er vooral in de uitvoering van de kerntaak van NWO: het financieren van het beste wetenschappelijke onderzoek. NWO ontving ruim 5.500 onderzoeksaanvragen, aan bijna 1.400 aanvragen werd financiering toegekend. Met hun beurs kunnen onderzoekers, in verschillende stadia van hun loopbaan, zich de komende jaren richten op belangrijke wetenschappelijke vraagstukken.

Open Science

De aandacht voor het vrij toegankelijk maken van publicaties en onderzoeksdata bleef een constante factor. NWO wil Open Science stap voor stap bevorderen en vraagt hier in nationaal en internationaal verband aandacht voor.

Nieuw NWO

Tot slot zette NWO in het jaar 2015 de eerste stappen naar een nieuw organisatiemodel. Het nieuwe NWO wordt slagvaardiger, richt zich meer op samenwerking, en gaat middelen flexibeler inzetten en inspelen op ontwikkelingen in de wetenschap. De vernieuwde organisatie is er straks op ingericht om meer over disciplinaire grenzen heen te werken vanuit één samenhangende programmering.

Bron: NWO