Toekenningen Vrije competitie geesteswetenschappen

20 december 2016

NWO Geesteswetenschappen heeft aan 12 onderzoeksteams financiering toegekend vanuit de Vrije competitie geesteswetenschappen. Via dit instrument is financiering beschikbaar voor de beste geesteswetenschappelijke onderzoeksvoorstellen, zonder thematische randvoorwaarden. Een programma dient uit minimaal twee deelprojecten te bestaan met daartussen een duidelijke onderlinge samenhang. De samenhang tussen de projecten moet een aantoonbare meerwaarde hebben voor het eindresultaat van het onderzoeksprogramma.

Hieronder vindt u een overzicht van toegekende financieringen (op alfabetische volgorde van de hoofdaanvrager):

Veerkrachtige diversiteit: de regulering van raciale en religieuze diversiteit in het Nederlands wereldrijk, 1600-1800
Prof. dr. Cátia Antunes (UL), prof. dr. Ulbe Bosma (IISG), dr. Karwan Fatah-Black (UL) en dr. Matthias van Rossum (IISG) - Resilient diversity: The governance of racial and religious plurality in the Dutch empire, 1600-1800
Het vroegmoderne Nederlandse wereldrijk kenmerkte zich door ongekende diversiteit. Dit project onderzoekt hoe de enorme verschillen in koloniale samenlevingen werden gereguleerd, en hoe het kwam dat de daarbij gebruikte oplossingen nog eeuwenlang impact hadden. De digitalisering en ontsluiting van unieke gerechtelijke archieven van koloniale vestigingen leidt daarvoor tot nieuwe antwoorden.

Private eigendom, publieke macht
Dr. Rutger Claassen (UU) - Private Property and Political Power in a Liberal-Democratic Society
Het dominante beeld van de liberaal-democratische samenleving scheidt private eigendom en publieke macht. De ongelijke verdeling van private vermogens, de publieke rol van bedrijfsactiviteiten en de structuren van gemeenschappelijke productie en consumptie dagen dat beeld elk op een eigen manier uit. Hoe kan de liberaal-democratische politieke theorievorming daarmee omgaan?

Monarchieën in beroering!
Prof. dr. Jeroen Duindam (UL) en prof. dr. Ida Nijenhuis (RU/Huygens ING) - Monarchy in Turmoil: Rulers, Courts and Politics in the Netherlands and Germany, c.1780 – c.1820
Tussen 1780 en 1820 stond de wereld op zijn kop. Koningen werden weggestuurd door het volk, maar andere vorsten namen spoedig hun plaats in. Hoe kreeg in deze woelingen het vorstelijk hof gestalte tussen oude en nieuwe voorbeelden? Hoe verschoof de positie van Nederlandse en Duitse heersers in de besluitvorming?

De maakbare markt. Een geschiedenis van het naoorlogse Nederlandse neoliberalisme
Prof. dr. Ido de Haan (UU) en prof. dr. Ewald Engelen (UvA) - Market Makers. A political history of neoliberalism in the Netherlands (1945-2002)
Hoewel de verzorgingsstaat sinds de jaren tachtig grondig is hervormd zou Nederland, in tegenstelling tot het buitenland, geen neoliberale stroming hebben gekend. Dit historisch onderzoek vecht dit beeld aan en bestudeert de politieke gedachtenvorming, de reikwijdte en de beleidsinvloed van de neoliberale beweging in naoorlogs Nederland.

Couponknippers aan de macht? Beleggersgedrag en politieke besluitvorming in Nederland, 1780-1920
Prof. dr. Oscar Gelderblom (UU) - Investment behaviour, political change and economic growth in the Netherlands, 1780-1920
Sinds de Gouden Eeuw kent Nederland veel effectenbezit. Gaf dat couponknippers ook meer invloed op het overheidsbeleid dan bijvoorbeeld grootgrondbezitters? We onderzoeken waar de elite z’n geld in stopte, en waarom: sociaal prestige, financieel gewin, politieke macht? En hoe beïnvloedde dat de omvorming van een kwakkelende handelsrepubliek tot industrialiserende eenheidsstaat?

Actie op afstand in het Nederlands
Prof. dr. Michael Moortgat (UU) - A composition calculus for vector-based semantic modelling with a localization for Dutch
In het Nederlands hoeven woorden die bij elkaar horen niet in elkaars onmiddellijke omgeving voor te komen: betekenisverbanden tussen woorden kunnen kriskras door elkaar lopen. Onderzoekers ontwerpen een wiskundig model om dit soort verstrengelde verbanden te ontrafelen. Daarmee hopen zij de kwaliteit van taalverwerking met de computer te verbeteren.

Hoe dekoloniseerde Indonesië kennis?
Prof. dr. Remco Raben (UvA/UU) en prof. dr. Lisa Kuitert (UvA) - Decolonizing knowledge. Postcoloniality and the making of modern Indonesia’s knowledge culture, 1945-1970
Toen Indonesië onafhankelijk werd, moest het een nieuwe kennisinfrastructuur opbouwen. In een onderzoek naar de ontwikkeling van universiteiten, uitgevers en grote bedrijven zoeken historici uit hoe groot de koloniale erfenis in Indonesië was in de productie en verspreiding van kennis en waarom de ontwikkeling van een krachtige kenniscultuur moeizaam verliep.

De alledaagse ervaring met kolonialisme, Sri Lanka 1700-1800
Dr. Alicia Schrikker (UL) - Colonialism Inside Out: Everyday Experience and Plural Practice in Dutch Institutions in Sri Lanka (c. 1700-1800)
Hoe functioneerden Nederlandse koloniale instituties zoals rechtbank en kerk in de achttiende-eeuwse Sri Lankaanse samenleving? Dit project onderzoekt dit door de levensverhalen te reconstrueren van Sri Lankanen die gebruik maakten van deze instituties. Hiermee ontwikkelt het project een nieuwe kritische visie op de koloniale geschiedenis.

Politiek vigilantisme in Indonesië in de jaren 1943-1955
Prof. dr. Henk Schulte Nordholt (KITLV), Prof. dr. Nanci Adler (NIOD) en prof. dr. Gert Oostindie (KITLV/UL) - Violence Strikes Root: Why vigilantism became central to Indonesian politics, 1943-1955
Dit voorstel onderzoekt de opkomst van para-militaire strijdgroepen in Indonesië, voor, tijdens en na de revolutie en verklaart waarom zij zich in een symbiose met de staat een permanente plek in de
Indonesische politiek hebben verworven.

Tijd in vertaling
Prof. dr. Henriette de Swart (UU) en dr. Bert Le Bruyn (UU) - Time in Translation: the Semantics of the PERFECT
Talen verschillen in hun systeem van werkwoordstijden. Dit programma gebruikt meertalige corpora van conversatie en literaire teksten om de taakverdeling tussen verleden, tegenwoordige en voltooide tijden in kaart te brengen.

Taalontwikkeling in de problemen
Prof. dr. Frank Wijnen (UU), dr. Sasja Duijff (UU), prof. dr. Ellen Gerrits (UU) en  dr. Jacob Vorstman MD (UU) - Language impairment in the 22q11.2 deletion syndrome: a model for SLI?
Dat kinderen gaan praten vinden we heel normaal. Maar wat als het niet vanzelf gaat, als je bijvoorbeeld een ontwikkelingsstoornis hebt? Door de vertraagde taalontwikkeling van kinderen met het 22q11-deletiesyndroom te onderzoeken hopen de onderzoekers beter te begrijpen wat taalontwikkeling mogelijk maakt, waar problemen kunnen ontstaan en hoe we kunnen helpen.

Wanneer taal een ritme heeft
Prof. dr. Yoad Winter (UU) - When language has a beat: Senegalese drum language and linguistic theory
Allerlei mythes doen de ronde over Afrikaanse trommeltalen, maar wetenschappelijk gezien weten we weinig over ze. Dit project bestudeert de Senegalese trommeltaal Sabar: Aan welke regels zijn ritmes uit het Sabar onderhevig? Kan deze trommeltaal gebruikt worden voor communicatie? Lijkt Sabar meer op een gewone taal of op muziek?

Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Geesteswetenschappen

Programma

Vrije competitie

Speerpunt

Investeren in talent en vrij onderzoek (2011-2014)