Eerste L.INT-lector onderzoeksinstituut DIFFER en Fontys Hogescholen benoemd

Peter Thüne verbindt fundamenteel en praktijkgericht energieonderzoek

1 december 2016

Tijdens het SIA-congres presenteerde Stan Gielen (voorzitter NWO) de eerste L.INT lector die zowel bij een hogeschool als bij een NWO-instituut wordt aangesteld. Dr. Peter Thüne van Fontys Hogescholen wordt per 1 februari 2017 lector Solar Fuels en gaat deels aan het werk bij Fontys en deels bij DIFFER - het Dutch Institute for Fundamental Energy Research.

Met deze vorm van lectoraten worden de raakvlakken tussen fundamenteel en praktijkgericht onderzoek veel beter benut en kan samen met MKB en grootbedrijven de innovatie versneld worden. Bovendien draagt de samenwerking bij aan de beschikbaarheid van goed opgeleid technisch talent. De aanstelling van Thüne wordt medegefinancierd uit de L.INT-regeling van Regieorgaan SIA.

Samenwerking

Het aanstellen van de lector is een volgende stap in de samenwerking tussen de twee kennisinstituten. In november vorig jaar tekenden Fontys en DIFFER een samenwerkingsovereenkomst. In het fundamenteel energieonderzoek bij DIFFER speelt de continue ontwikkeling van experimentele systemen en geavanceerde diagnostieken een belangrijke rol. Bij Fontys is ruime kennis en expertise op dit gebied voor handen. Daar spant men zich in om in langlopende onderzoekslijnen een inspirerende leeromgeving en expertiseportfolio voor hbo-professionals te realiseren.

Bruggenbouwer

Peter Thüne, verbonden als docent aan Fontys Hogeschool Toegepaste Natuurwetenschappen heeft zijn sporen al ruimschoots verdiend met diverse wetenschappelijke publicaties in vooraanstaande tijdschriften. Hij is expert op het gebied van thermische katalyse, materialen en surface science met een ruime en brede onderzoeksachtergrond. Thüne ziet zijn rol als lector als bruggenbouwer tussen de DIFFER onderzoeksgroepen en de Fontysstudenten. Teneinde de studenten van Fontys optimaal in te kunnen zetten moeten er concrete en toegepaste onderzoeksprojecten gedefinieerd worden die bijdragen aan het onderzoeksprogramma van DIFFER en verdiepend zijn voor de studenten.

Schone circulaire brandstoffen

Het is de uitdaging voor Solar Fuels om schone circulaire brandstoffen te maken uit duurzame energie en de hedendaagse ‘afvalstoffen’: water, koolstofdioxide en stikstof.

Het thema Solar Fuels wordt binnen Fontys Hogeschool Toegepaste Natuurwetenschappen het zesde speerpunt binnen het lectoraat Thin Films & Function Materials. Het lectoraat heeft veel ervaring in het verbinden van onderzoek, in samenwerking met het werkveld, met het onderwijs, onder andere op het gebied van dunne lagen en duurzame procestechnologie. Met Solar Fuels breidt het lectoraat haar expertise op maatschappelijke ontwikkelingen in de transitie naar een duurzame samenleving uit. Klein- en grootschalige opslag en conversie van hernieuwbare energie zijn daarbij grote technologische uitdagingen.

Unieke mogelijkheid

Fontys en DIFFER zien in het gedeelde lectoraat een unieke mogelijkheid om:

  • Samen programma’s op te zetten die praktijkgericht en fundamenteel onderzoek samenbrengen
  • De vertaalslag van het DIFFER – Fontys onderzoek te maken naar MKB en industrie.
  • De koppeling van het DIFFER – Fontys Solar Fuels onderzoek te maken naar Fontys onderwijs en practica.

Thüne: “Solar Fuels is een inspirerende uitdaging die tot de verbeelding van de studenten spreekt. Ik verheug me erop om samen met alle partners en met de studenten hieraan een concrete invulling te geven.”

L.INT

Regieorgaan SIA stimuleert het leggen van verbindingen tussen fundamenteel en praktijkgericht onderzoek met als doel innovatie te versnellen en bij te dragen aan de human capital agenda. Hiervoor zet het regieorgaan de regeling Lectorposities bij de NWO-Instituten (L.INT) in. Deze regeling financiert lectorposities bij de acht NWO- en FOM-instituten (AMOLF, ASTRON, CWI, DIFFER, Nikhef, NIOZ, NSCR en SRON). Met L.INT kan een lector naast een aanstelling bij een hogeschool aan de slag bij een NWO- of FOM-instituut voor een periode van twee jaar, met perspectief op vier jaar. De samenwerking sluit aan bij de topsectoragenda.

Fontys

Het lectoraat Thin Films & Functional Materials vormt de verbindende factor tussen de verschillende onderzoekslijnen binnen Fontys Hogeschool Toegepaste Natuurwetenschappen met het omringende bedrijfsleven en andere kennisinstellingen. In de onderzoeksleerlijnen van de opleidingen Applied Science en Technische Natuurkunde speelt het lectoraat een belangrijke rol in het aandragen en begeleiden van onderzoeksprojecten voor 1e en 2e jaars studenten, voor stage en afstuderen en voor de minoren van de opleidingen.

Met de toevoeging van Solar Fuels heeft het onderzoek van het lectoraat zes speerpunten: Thin Films & Functional Materials, Diagnostiek en testen, Kunststoffen, Duurzame procestechnologie, Akoestiek en Solar fuels. Onderzoek wordt uitgevoerd binnen deze onderzoekslijnen, maar ook op het snijvlak hiervan. Voorbeelden hiervan zijn onderzoek naar biomedische sensoren door het combineren van 2D en 3D printtechnieken, onderzoek naar printed electronics, en het testen van de geluidskwaliteit van LPs gemaakt van nieuwe kunststoffen.

DIFFER

Het Dutch Institute for Fundamental Energy Research (DIFFER) is het Nederlandse centrum voor fundamenteel energieonderzoek. DIFFER onderzoekt duurzame energieopwekking uit kernfusie en ontwikkelt efficiënte technieken om met zonlicht of schone elektriciteit duurzame brandstoffen te maken uit CO2 en water. Het instituut bouwt aan een landelijk netwerk van energieonderzoekers en high-tech bedrijven, gericht op het versnellen van de energietransitie. DIFFER is onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk onderzoek NWO.

Regieorgaan SIA

Het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA (Regieorgaan SIA) heeft tot doel praktijkgericht onderzoek in het hbo te versterken en te vernieuwen. Met nadruk op kennisontwikkeling in samenwerking met (mkb-)bedrijven en instellingen en het verankeren van deze kennis in het onderwijs van hogescholen. Binnen Regieorgaan SIA zijn verschillende financieringsmogelijkheden om de samenwerking tussen hogescholen, mkb en kennisinstellingen te stimuleren

Bron: NWO