1,8 miljoen euro voor projecten ICT en geesteswetenschappen

Toekenningen Creatieve industrie – thematisch onderzoek

24 mei 2016

NWO heeft 1,8 miljoen euro toegekend aan drie projecten op het snijvlak van ICT en geesteswetenschappen. Een van de toekenningen is gericht op het onderzoeken van het welzijn van de werknemer door het gebruik van ‘Big Data’ verzameld uit enquêtes, experimenten en objectieve gedrags- en prestatiegegevens. Het tweede project doet onderzoek naar digitale tools in wiskundeonderwijs en handschriftherkenning voor wiskundeformules. Het laatste onderzoek betreft de ontwikkeling van smart technologies om ervoor te zorgen dat mensen makkelijker betrokken worden bij maatschappelijke issues. Deze onderzoeken worden gefinancierd via het programma Creatieve industrie – thematisch onderzoek.

De call richtte zich specifiek op onderzoek op het snijvlak van ICT en geesteswetenschappen. Onderzoekers werden uitgenodigd om met hun onderzoeksvoorstellen de kruisbestuiving tussen beide gebieden te versterken. In de projecten binnen dit programma werken één of meerdere bedrijven, die een deel van de projectkosten voor hun rekening nemen, samen met tenminste twee kennisinstellingen.

De gehonoreerde projecten zijn:

NEWEL - The New Science of Existential Well-being: Concepts, Ethics and Responsible Algorithms
Hoofdaanvrager: prof. dr. M. (Maarten) de Rijke, Universiteit van Amsterdam
Partners: Koninklijke Ahold B.V., Erasmus Universiteit Rotterdam, Universiteit Twente
Het NEWEL-project is erop gericht om fundamentele elementen van het welzijn op het werk voor vandaag en morgen te identificeren, te analyseren en te voorspellen, door middel van het gebruik van ‘Big Data’. Deze data zullen worden verkregen uit objectieve gedrags- en prestatiegegevens, experimenten alsmede enquêtes die onder het personeel van een multinationale onderneming met een groot en divers personeelsbestand worden gehouden. NEWEL brengt onderzoekers vanuit de filosofie en ethiek, kunstmatige intelligentie, gelukseconomie en organisatiepsychologie samen om een drietal vraagstukken aan te pakken. De NEWEL onderzoeksagenda zal (a) de belangrijkste determinanten van werk-gerelateerd geluk identificeren, met inbegrip van de langetermijneffecten van interventies in organisaties die geluk zouden moeten verhogen (b) de ethiek omtrent het gebruik van ‘Big Data’ en bijbehorende technieken te verkennen en (c) de behoefte, relevantie, en de juistheid verkennen met betrekking tot het concentreren op het geluk van werknemers in het kader van organisatorische besluitvorming, ook in vergelijking met het bereiken van andere organisatorische doelstellingen. De beoogde resultaten van het NEWEL-project zijn onder meer morele en ethische richtlijnen voor het gebruik van ‘Big Data’ en het geluksdata in het kader van organisatorische besluitvorming, alsmede software prototypes voor het analyseren van grootschalige en brede dataverzamelmethodes, en theorievorming en empirische modelontwikkeling met betrekking tot de relatie tussen geluk en het presteren van organisaties.

The Digital Turn in Epistemology
Hoofdaanvrager: prof. dr. F.A. (Fred) Muller, Universiteit Utrecht
Partners: Noordhoff Uitgevers, Erasmus Universiteit Rotterdam
In dit multidisciplinaire project onderzoeken filosofen samen met wiskundeonderwijsonderzoekers hoe de aard van wiskundige kennis door het gebruik van digitale tools verandert en wat dit voor consequenties heeft voor de epistemologie (kennisleer) van de wiskunde. De onderzoekers benaderen vanuit verschillende perspectieven het kruisvlak tussen wijsbegeerte, wiskundeonderwijs en digitale hulpmiddelen. Dit onderzoek ondersteunt onderwijsvernieuwing en helpt daarbij de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Een meer praktische component van het project is de ontwikkeling van handschriftherkenning voor wiskundeformules. Dit ICT-hulpmiddel wordt in nauwe samenwerking met Noordhoff Uitgevers ontwikkeld. Zij doen een belangrijke investering in kwaliteitsverbetering van het wiskundeonderwijs en bouwen daarmee voort op de succesvolle samenwerking met het Freudenthal Instituut bij de ontwikkeling van de Digitale Wiskunde Omgeving (DWO).

STEC: Smart Technologies, Empowered Citizens
Hoofdaanvrager: prof. dr. B.A.M. (Ben) Schouten BA, Technische Universiteit Eindhoven
Partners: IJsfontein Gamewise, Philips Electronics Nederland B.V., RANJ Serious Games, Koninklijke KPN N.V., One Architecture, Transform City®, Play the City, weCity B.V., Hogeschool van Amsterdam, Universiteit van Amsterdam, Radboud Universiteit Nijmegen
Dit onderzoek kijkt naar de rol en ontwikkeling van zogenoemde ‘slimme technologieën’ in de samenleving. Hoe kan het ontwerpproces daarvan zo worden ingericht dat ze daadwerkelijk leiden tot ‘empowerment’ van burgers, en daarmee tot een meer inclusieve samenleving? En welke strategieën kunnen ontwerpers daarbij gebruiken? In diverse domeinen, zoals gezondheid, educatie en stedelijke ontwikkeling, worden digitale technologieën gebruikt door burgers om zich beter te informeren, meer grip te krijgen op hun leven en zich beter toe te rusten om deel te nemen aan sociale en economische processen. Ook zien we dat groepen burgers zich met behulp van digitale media platforms organiseren rond collectieve thema’s. De sociale context waarbinnen dit plaatsvindt, kan een buurt zijn, maar ook een school of een familie. En er zijn diverse technologieën mee gemoeid, van big data tot serious games en van digitale platforms tot tastbare producten. Dit project kijkt in een aantal van deze domeinen en contexten naar de gebruikte ontwerpstrategieën en gebruikspraktijken om tot ‘empowerment’ te komen. Juist door inzichten uit verschillende domeinen te combineren, kan kennis over het design van dergelijke structuren en de onderliggende processen worden opgebouwd, en verdere theorieontwikkeling worden aangestuurd. Bij elkaar kunnen deze inzichten een belangrijke bijdrage leveren aan de uitdagingen die gepaard gaan aan het ontwikkelen van een innovatieve en inclusieve participatiesamenleving, en de rol die ‘slimme’ technologieën daarin kunnen spelen.

Programma Creatieve industrie - thematisch onderzoek 

Het onderzoeksprogramma financiert en stimuleert de ontwikkeling van nieuwe onderzoeksprojecten om de kennisbasis voor de creatieve industrie te versterken. NWO wil met Creatieve industrie - thematisch onderzoek haar bijdrage aan de stimulering van publiek-private samenwerking (PPS) in de topsector Creatieve Industrie, zoals vastgelegd in het Innovatiecontract Creatieve Industrie, leveren.  Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Exacte Wetenschappen Geesteswetenschappen

Programma

Creatieve industrie

Speerpunt

Thema: Creatieve industrie (2011-2014)