NWO investeert 4,3 miljoen euro in Topsector Water projecten

9 januari 2017

Er komen negen nieuwe projecten in het kader van de Topsector Water. Vier daarvan gaan over maritieme technologie en vijf over delta- en watertechnologie.

Deze call kwam tot stand in overleg met de Topsector Water. Voor de beoordeling van de voorstellen heeft NWO twee beoordelingscommissies samengesteld. De commissie Maritieme technologie heeft veertien aanvragen beoordeeld waarvan het gebiedsbestuur er vier toekent; het honoreringspercentage is 29 procent. De commissie Delta- en Watertechnologie heeft 28 aanvragen beoordeeld, vijf aanvragen worden gehonoreerd, met een honoreringspercentage van 18 procent.

De totale uitgaven van NWO voor deze negen projecten bedraagt ruim 4,3 miljoen euro. Private en publieke partijen dragen daarnaast voor 808.000 euro bij aan de projecten.

Maritieme technologie

NOISOURCE - Experimental and Computational Techniques to quantify noise sources from cavitating ship propellers
Dr. ir. G.E. Elsinga, TUD, prof. dr. ir. T.J.C. van Terwisga (TUD), prof. dr. ir. J. Westerweel (TUD)
Partners: Marin, Wärtsilä, Damen Shipyards

Het geluidsniveau onder water neemt sterk toe en dit verstoort het onderwaterleven. Zo wordt onderwatergeluid gelinkt aan gedragsverandering en het stranden van walvissen en dolfijnen. Een belangrijke bron van onderwatergeluid is de scheepsschroef. Om stillere scheepsschroeven te ontwerpen is een rekenmethode nodig die het geluidsniveau voorspelt. In dit onderzoeksproject wordt zo'n rekenmethode ontwikkeld, geverifieerd en gevalideerd aan de hand van data uit nieuwe experimenten in de Delftse cavitatietunnel en beschikbare metingen aan een vrachtschip.

Modelling of turbulent hyperconcentrated sediment transport in horizontal pipes
Dr. ir. W.-P. Breugem, TUD, dr.ir. G.H. Keetels (TUD), prof.dr.ir. C. van Rhee (TUD)
Partners: Boskalis, Van Oord

Tijdens baggerwerkzaamheden, diepzeemijnbouw en landaanwinningsprojecten worden grote hoeveelheden sediment getransporteerd door pijpleidingen in de vorm van hoogbeladen sediment/water mengsels. Het is lastig een betrouwbaar model te ontwikkelen dat (de verandering van) het transportregime, het sedimenttransport en de leidingdrukval voorspelt ten behoeve van praktische werkomstandigheden. Dit project ontwikkelt nauwkeurige voorspellingsmodellen voor horizontaal leidingtransport op basis van gedetailleerde computersimulaties, laboratoriumexperimenten en beschikbare experimentele data. Koninklijke Boskalis Westminster en Van Oord ondersteunen dit project.

Translating maintenance analysis and operational data to enhanced ship system design and performance contracts
Prof. ir. J.J. Hopman, TUD, prof.dr. H.W. Volberda (UR), dr. A.J. Knobbe (UL)
Partners: DMO, Damen, Croonwolter&dros, IHC

Het onderzoek wil het scheepsontwerp (TU Delft) door Big Data Analysis (Leiden University) verbeteren, met als resultaat nieuwe business cases voor onderhoud en gebruik en de daarvoor vereiste veranderingen in competenties en samenwerking tussen schip, reder en scheepswerf (Erasmus University). Het moet de bouwwerf van een schip in staat stellen om op basis van die gegevens performance based onderhoudscontracten voor het hele schip te gaan afsluiten met de reder/operator van het schip. Het onderzoek is gericht op een patrouilleschip van de marine (Damen Schelde en DMO Den Haag), een Fast Crew Supplier (Damen Gorinchem) en een dredger (Royal IHC).

Sailing through fluid mud
Prof. dr. ir. C. van Rhee, TUD, prof.ir. T. Vellinga (TUD), dr.ir. G.H. Keetels (TUD)
Partners: Rotterdam haven, RWS, Marin, Deltares

Maritiem transport is zeer efficiënt en milieuvriendelijk. De nautische diepte bepalen is belangrijk voor de toegang van waterwegen wereldwijd. Vaak bevindt zich een dikke modder laag op de bodem. Modder is een zeer complex medium tussen vaste stof en vloeistof. Hierdoor is niet goed vast te stellen wanneer schepen beperkt worden in hun beweging. In Sail FM wordt gekeken naar twee aspecten: berekening van de kracht op een schip als het door modder vaart en de ontwikkeling van een snelle meetmethode die rechtstreeks de stevigheid van modder bepaalt.

Delta- en watertechnologie

Agriculture & Managed Aquifer Recharge (AGRIMAR): Drainage Water Recycling for Irrigation and Surface Water Quality Protection
Dr. B.M. van Breukelen, TUD, prof. Dr. J.F. Schijven (UU), prof. dr. G.J. Medema (TUD)
Partners: DLO, Acacia, Delphy, Broere

Brak of zout grondwater en ziektekiemen in oppervlaktewater veroorzaken watertekorten voor landbouw in kustdelta’s. Verdere watertekorten worden verwacht bij klimaatveranderingen. Tekort aan irrigatiewater veroorzaakt economische schade. Dit project onderzoekt een innovatieve technologie: ondergrondse opslag van perceel eigen drainagewater in natte tijden voor irrigatie in het droge groeiseizoen. Ziektekiemen worden verwijderd tijdens ondergrondse passage en de oppervlaktewaterkwaliteit verbetert door ondergronds hergebruik van voedingstoffen en afbraak van bestrijdingsmiddelen. Deze technologie zorgt voor een meer zelfvoorzienende en duurzamere landbouw, met hogere gewasopbrengst en minder risico op plantenziekten.

SWM-EVAP: Smart Water Management in a complex environment: improving the monitoring and forecasting of surface evaporation
Prof. dr. B.J.J.M. van den Hurk, KNMI/VU, dr. A.J. Teuling (WUR)
Partners: RWS, HKV, Deltares

Waterbeheer in een dichtbevolkt land is een complex probleem. Om verzekerd te zijn van voldoende zoet water en om problemen met droogte of overstromingen te voorkomen, is een efficiënt systeem van monitoring, voorspelling en besluitvorming nodig. Zelfs in een ontwikkeld land als Nederland is de kwaliteit van de bestaande systemen, en de manier waarop ze op elkaar aansluiten nog verre van optimaal. Dit onderzoek ontwikkelt een verbeterd monitoring- en voorspelsysteem voor verdamping en afgeleide grootheden als bodemvocht en waterstanden.

Dynamics of Hydraulic Structures (DynaHicS)
Dr. ir. B. Hofland, TUD, prof.dr. A. Metrikine (TUD), prof.dr.ir. S.N. Jonkman (TUD)
Partners: Deltares, Witteveen+Bos, PT-Structural, RWS

Nederland staat bekend om zijn grote waterbouwkundige werken. De kunstwerken hierin, zoals de Oosterscheldekering, zijn vaak gevoelig voor trillingen en vermoeiing. Het water kan op verschillende manieren dynamische krachten op de constructies uitoefenen: door stroming of door golven die met grote kracht tegen de constructies aan slaan. Hier komen de vakgebieden constructiemechanica en vloeistofmechanica samen. Twee onderzoekers uit deze vakgebieden ontwikkelen methoden die de golfklappen, en de reactie van kunstwerken hierop, karakteriseren. Met de resultaten kunnen waterbouwkundige constructies beter ontworpen en versterkt worden.

ShoreScape: Sustainable co-evolution of the natural and built environment along sandy shores
Dr. K. M. Wijnberg, UT, dr. ing. S. Nijhuis (TUD), prof. dr. S.J.M.H. Hulscher (UT)
Partners: HHNK, RWS, Wittenveen+Bos, Deltares, H+N+S

Laaggelegen kusten behoren tot de dichtstbevolkte gebieden op aarde. De grens van land en zee is gevoelig voor kusterosie en zeespiegelstijging, maar desondanks een gewilde bouwplek voor mensen. Dit project onderzoekt de symbiose tussen bouwen en de moderne manier van kustbescherming, met zand in plaats van beton en basalt. De onderzoekers willen enerzijds de zandstromen rond strandbebouwing beter begrijpen en voorspellen en anderzijds de bebouwing slim ontwerpen zodat deze de zandstromen stuurt en de kustduinen laat aangroeien. Dit moet leiden tot veilige en duurzame inrichting van de kustzone.

Adaptation Pathways for socially inclusive development of urbanizing deltas
Dr. ir. J.H. Kwakkel, TUD, prof. dr. H.L.F. (Henry) de Groot (VU), prof. dr. F. (Frans) Klijn (TUD)
Partners: Deltares, PBL, RIKS, Ecorys

Beleidsmakers moeten nu al besluiten over klimaatadaptatie. De gevolgen van klimaatverandering zijn echter nog onzeker zodat er te veel of te weinig in klimaatadaptatie wordt geïnvesteerd. Het Nederlandse Delta Programma is daarom adaptief opgezet zodat het tijdig kan worden aangepast aan veranderende omstandigheden. Veel ontwikkelingslanden zijn geïnteresseerd in deze adaptieve benadering van delta management. Ontwikkelingslanden hebben echter ook te maken met economische ontwikkeling, duurzaamheid en armoedebestrijding. De onderzoekers verrijken adaptief delta management met deze doelstellingen in de adaptatiepaden.

Bron: NWO