NWO onderzoekt mogelijkheden om NIOZ-Yerseke te integreren in kenniscentrum in Zeeland

16 juli 2015

Het Algemeen Bestuur van NWO, de moederorganisatie van het NIOZ, heeft besloten om mogelijke samenwerkingsverbanden in Zeeland verder te onderzoeken. De wil is er om NWO/NIOZ in Zeeland aanwezig te laten blijven. Uit een eerste verkenning door de Onderwijs Autoriteit Zeeland (OAZ) in opdracht van de provincie, blijkt dat er samenwerkingsmogelijkheden zijn die voldoende basis bieden om nader uitgewerkt te worden. NWO en het NIOZ gaan zich verder inzetten om met andere kennis- en marktpartijen te kijken of en op welke manier het mogelijk is om tot een breed en toekomstbestendig marien kenniscentrum in Zeeland te komen.

NIOZ onderzoekers in de Waddenzee

Een levensvatbaar marien kenniscentrum

Tegelijk wordt onderzocht of er voldoende draagvlak is om een afdeling Deltagericht onderzoek in te bedden in een breder kenniscentrum in Zeeland. De komende tijd wordt gekeken in hoeverre het mogelijk is om gezamenlijk tot een sluitende kennisketen te komen. Het beoogde mariene kenniscentrum zal zich voornamelijk focussen op regiogebonden schelpdier-, visserij-, delta- en ecologisch waterstaatkundig onderzoek. Het gaat hierbij niet alleen om de relatie fundamenteel en toegepast/praktijkonderzoek, maar ook om het aspect van kennisverspreiding en de verbinding met het onderwijs. Tegelijk zal gekeken worden naar de haalbaarheid van een steviger opdrachtenportefeuille. Een vereiste is dat de opdrachtenportefeuille voldoende volume heeft met passende onderzoeksopdrachten op langere termijn. Een ander vereiste is dat de brede samenwerking mogelijkheden biedt voor overheadreducties, door bijvoorbeeld het delen van (ondersteunende) faciliteiten en gebouwen van deelnemende partners.

Transitieplan NIOZ om samenwerking te versterken

Het NIOZ werkt aan een transitieplan dat de basis vormt voor een voorgenomen koerswijzigingstraject bij het instituut. Het NIOZ heeft met NWO afgesproken om een voorstel uit te werken van een structuur met vier wetenschappelijke afdelingen, waarvan één afdeling Deltagericht onderzoek. Het transitieplan heeft tot doel de versterking van de binding met stakeholders en het oppakken van de uitdagingen en kansen die kustgebieden, continentale zeeën en oceanen Nederland als maritieme natie bieden. Hiermee kan het NIOZ zijn rol als nationaal zee-onderzoeksinstituut uitbreiden en versterken.


Bron: NWO

Contact

Neem voor meer informatie contact op met de afdeling Communicatie, via +31 (0)70 344 07 29 of mail naar: