Onderzoek naar publicatieculturen in de sociale en geesteswetenschappen

Stimulans voor betere beoordeling van publicatielijsten van onderzoekers

14 december 2015

In oktober 2015 hebben de NWO-onderdelen Maatschappij- en Gedragswetenschappen en Geesteswetenschappen onderzoeksbureau AO Consult de opdracht gegeven om onderzoek te doen naar publicatieculturen van de (sub)disciplines binnen de sociale- en geesteswetenschappen. De resultaten van het onderzoek zullen beoordelingscommissies helpen om publicaties op de cv’s van aanvragers op waarde te schatten. De resultaten van het onderzoek worden verwacht in maart 2016.

Een belangrijke aanleiding voor het onderzoek is de transitie van NWO waarin onder meer is voorzien in het samengaan van de NWO-gebieden Maatschappij- en Gedragswetenschappen en Geesteswetenschappen in het nieuwe domein Sociale en Geesteswetenschappen. Dit nieuw te vormen onderdeel van NWO zal tientallen wetenschappelijke disciplines omvatten, die samen een grote verscheidenheid aan publicatieculturen en academische producten laten zien. Dit bemoeilijkt een zo gelijk en eerlijk mogelijke beoordeling van financieringsaanvragen uit verschillende disciplines, wanneer die in onderlinge competitie door breed samengestelde commissies beoordeeld moeten worden.

Verschillen in publicatieculturen

In sommige disciplines wordt vooral gepubliceerd in artikelen, in andere disciplines met name in boeken. Ook is er verschil in het aantal auteurs – soms één of twee of een hele rij namen – en de volgorde waarin ze genoemd worden: alfabetisch of naar omvang van de bijdrage. In 2012 is door NWO Maatschappij- en Gedragswetenschappen reeds onderzoek gedaan naar publicatieculturen binnen de sociale wetenschappen. Dit onderzoek leverde beschrijvingen van de publicatieculturen binnen de betreffende disciplines op. Deze beschrijvingen blijken voor leden van beoordelingscommissies een bruikbaar hulpmiddel te zijn om de publicatielijsten van onderzoekers met elkaar te vergelijken. De informatie uit het onderzoek heeft commissies ook geholpen om een gezamenlijke vocabulaire te ontwikkelen om de oordelen over de kwaliteit onderling uit te kunnen wisselen. Het is de bedoeling om een open en gelijk speelveld te creëren voor alle onderzoekers binnen de sociale en geesteswetenschappen door het onderzoek nu uit te breiden naar de geesteswetenschappen. 

Bij het onderzoek zijn enkele duizenden onderzoekers uit de sociale- en geesteswetenschappen betrokken. Zij hebben de afgelopen weken de vragenlijsten ontvangen. In januari organiseert het onderzoeksbureau samen met Geesteswetenschappen en Maatschappij- en Gedragswetenschappen een aantal bijeenkomsten waarin de voorlopige resultaten voorgelegd worden aan focusgroepen. In totaal worden onderzoekers uit meer dan 40 disciplines betrokken bij het onderzoek. Het onderzoek zal in maart worden afgerond. Dan zal ook gekeken worden hoe de resultaten toegepast kunnen worden bij de huidige beoordelingsrondes en ingezet kunnen worden bij de financieringsinstrumenten van het Domein Sociale- en Geesteswetenschappen dat onderdeel zal zijn van het nieuwe NWO dat in 2016 vorm moet gaan krijgen.


Meer informatie

Onderzoek Publicatieculturen Maatschappij- en Gedragswetenschappen 2012

Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Geesteswetenschappen Maatschappij- en Gedragswetenschappen