Call for proposals ‘Accelerator’ van NWO en TKI Logistiek opengesteld

22 april 2015

Op 22 april is de call for proposals Accelerator. Kennis en innovatie voor een concurrerende logistieke sector geopend. Consortia kunnen financiering aanvragen voor onderzoek dat bijdraagt aan het structureel en robuust uitvoeren van een deel van de innovatieagenda van de Topsector Logistiek.

Het beschikbare budget voor deze call is 4,5 miljoen euro. De private en/of (semi-) publieke partijen in het consortium dienen tezamen een concrete bijdrage te leveren aan het onderzoek, die de financieringsbijdrage van het TKI minstens evenaart. Daarmee is de minimale cofinanciering vanuit het consortium 50% van het totale projectbudget.

De Topsector Logistiek beoogt dat Nederland in 2020 een internationale toppositie heeft in de afwikkeling van goederenstromen, als ketenregisseur van (inter)nationale logistieke activiteiten, en als land met een aantrekkelijk innovatie- en vestigingsklimaat voor het verladende en logistieke bedrijfsleven.

Innovatie in de logistieke sector is al een aantal jaren aan de gang. Er is onderzoek verricht en er zijn consortia gevormd. In een aantal gevallen zijn deze consortia doorontwikkeld naar innovatieclusters of community’s, waarin nagedacht wordt over de volgende stappen in het onderzoek, en waarin bedrijven een belangrijk deel van de financiering opbrengen.

Door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu zijn middelen beschikbaar gesteld aan het TKI Logistiek voor een nieuwe call, waarin het doel vooral is om deze bestaande community’s te ondersteunen en faciliteren in het verder uitvoeren van hun onderzoeksagenda. De call draagt daarmee bij aan de uitvoering van het Meerjarenprogramma Topsector Logistiek 2015-2020 en het Jaarplan 2015 Topsector Logistiek zoals opgesteld door het Strategisch Platform Logistiek en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Financiering wordt aangevraagd bij het TKI Logistiek. NWO voert als kasbeheerder van de beschikte middelen de beoordelingsprocedure uit. Besluitvorming geschiedt door het TKI Bestuur Logistiek.

Nadere informatie en de documenten over de call vindt u op de financieringspagina van NWO of www.tki-logistiek.nl.

Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Maatschappij- en Gedragswetenschappen

Speerpunt

Thema: Verbinden van duurzame steden (2011-2014)