Hoofdlijnen nieuw NWO bekend

14 april 2015

NWO wordt slagvaardiger, gaat flexibeler inspelen op ontwikkelingen in de wetenschap en zal samenwerking binnen de wetenschap en met de maatschappij versterken. Vandaag maakt NWO de contouren van haar nieuwe governance en organisatie bekend. De organisatie wordt efficiënter ingericht: de huidige wetenschapsgebieden en stichtingen worden geclusterd tot vier domeinen. In de nieuwe structuur is de besluitvorming geconcentreerd in een Raad van Bestuur. Daarvan zullen vier actieve wetenschappers deel uitmaken, die ook voorzitter zullen zijn van de vier domeinbesturen. De nieuwe structuur is een essentiële stap om de ambities van de op 13 april jl. gepresenteerde NWO-strategie 2015-2018 waar te maken.

Slagvaardig en flexibel NWO

Er komen vier domeinen: Bètawetenschappen , Technische en toegepaste wetenschappen, Sociale en Geesteswetenschappen, en Zorgonderzoek en Medische wetenschappen. Elk domein zal worden bestuurd door actieve en vooraanstaande wetenschappers. De vier voorzitters van de domeinbesturen maken deel uit van de Raad van Bestuur, die verder bestaat uit een fulltime voorzitter en een portefeuillehouder financiën en operationele zaken. Het beheer van de NWO-instituten wordt samengebracht in een aparte beheersorganisatie. De bureauorganisatie zal aansluiten op domeinen en disciplines en tegelijk ruimte bieden voor dwarsverbanden en interdisciplinair samenwerken.

Wetenschappers en stakeholders uit de maatschappij krijgen via een Raad van Advies meer invloed op de strategie en het beleid van NWO. Daarmee zal NWO winnen aan flexibiliteit door beter in te spelen op ontwikkelingen in wetenschap, beleid en maatschappij. Met deze nieuwe structuur zal NWO haar primaire taken, het bevorderen van de kwaliteit en vernieuwing in vrij en thematisch wetenschappelijk onderzoek binnen alle vakgebieden, efficiënter kunnen uitvoeren. Tegelijk worden verbindingen tussen onderzoekers, met het bedrijfsleven en de maatschappij versterkt. “Ik ben zeer verheugd dat we binnen NWO in twee maanden overeenstemming hebben bereikt op deze hoofdlijnen. Met deze nieuwe governance en organisatie kan NWO bijdragen om Nederland in de wetenschappelijke voorhoede te houden,” aldus Jos Engelen, voorzitter van het algemeen bestuur van NWO.

Structurele verbindingen met actieve wetenschap

Na het verschijnen van de Wetenschapsvisie in november 2014 ontstonden er zorgen in de wetenschap dat NWO een bureaucratisch geheel zou worden zonder directe bestuurlijke invloed van actieve wetenschappers. Met de nu bekendgemaakte structuur is het gevoelen onder de huidige bestuurders binnen de NWO-koepel dat er een goede balans komt tussen centrale coördinatie, samenwerking, en maatwerk voor de disciplines. NWO heeft de medewerkers van de verschillende onderdelen van de NWO-koepel in een eerste informatiebijeenkomst op de hoogte gesteld van de nieuwe organisatie. Vandaag stuurde staatssecretaris Dekker van OCW de notitie met de hoofdlijnen van de nieuwe organisatie naar de Tweede Kamer.

Structuur volgt visie en strategie

In november 2014 maakte het ministerie van OCW de ‘Wetenschapsvisie 2025', keuzes voor de toekomst bekend. Daarin stelt het kabinet dat de uitgangspositie van de Nederlandse wetenschap goed is en dat Nederland trots mag zijn op de wetenschap en de wetenschappers. Wel is er meer samenwerking en verbinding nodig om in de wetenschappelijke voorhoede te blijven en de bijdrage aan de samenleving verder te vergroten. Dit uitgangspunt is leidend geweest voor de NWO-strategie 2015-2018 en in het verlengde daarvan voor de nieuwe governance en organisatie van NWO.Over NWO

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek is een van de belangrijkste wetenschapsfinanciers in Nederland en zorgt voor kwaliteit en vernieuwing in de wetenschap. NWO investeert jaarlijks ruim 650 miljoen in nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek en onderzoek rond maatschappelijke uitdagingen. Op basis van adviezen van deskundige wetenschappers en relevante experts uit binnen- en buitenland selecteert en financiert NWO onderzoeksvoorstellen. NWO stimuleert nationale en internationale samenwerking, investeert in grote onderzoeksfaciliteiten, bevordert kennisbenutting en beheert onderzoeksinstituten. NWO financiert meer dan 5.600 onderzoeksprojecten aan universiteiten en kennisinstellingen.

Bron: NWO

Contact

Neem voor meer informatie contact op met de afdeling Communicatie, via +31 (0)70 344 07 29 of mail naar: