NWO investeert 73 miljoen euro in chemie in 2016-2017

8 oktober 2015

5 oktober jl. ondertekende NWO als een van de betrokken organisaties het Nederlandse Kennis- en Innovatiecontract voor 2016 en 2017. Met dit contract onderschrijven overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen de inhoudelijke ambities voor de topsectoren met als doel het Nederlandse kennis- en innovatiesysteem te versterken. In totaal wordt een bedrag van 4,2 miljard euro geïnvesteerd, NWO draagt hier 550 miljoen euro aan bij waarvan 73 miljoen euro aan de chemie.

NWO legt met deze afspraken een solide basis onder innovatie in ons land, door het selecteren en financieren van de beste wetenschappelijke onderzoeksprojecten binnen de topsectoren. Meer dan in de voorgaande jaren legt NWO het accent op overstijgende thema’s en initiatieven die nieuwe verbindingen leggen tussen onderzoeksgebieden en de topsectoren onderling. Daarmee verbindt NWO haar bijdrage aan de topsectoren met het bredere kader van onderzoek naar grote maatschappelijke uitdagingen en internationale samenwerking, zoals aangekondigd in haar Strategie 2015-2018.

Publiek-private samenwerking in de chemie

Van de 73 miljoen euro die NWO investeert in de chemie, is ruim 23 miljoen bestemd voor publiek-private samenwerking (PPS). Sinds 2012 is NWO met de Topsector Chemie tot een werkwijze gekomen om de NWO-middelen voor PPS in de Topsector Chemie in te zetten via het PPS Innovatiefonds Chemie voor bottom-up initiatieven die gebruik maken van de verschillende instrumenten in het fonds (CHIPP, TA, LIFT, KIEM). Initiatieven zijn vraaggestuurd vanuit het bedrijfsleven (incl. MKB), dat ook zorgt voor de cofinanciering. NWO waarborgt een zorgvuldige selectie op wetenschappelijke kwaliteit en innovatiepotentieel. De bijdrage voor 2016-2017 bouwt voort op deze werkwijze, waarbij het van belang is dat initiatieven goed passen in de vier door de topsector opgestelde roadmaps. De naam voor het fonds zal dit najaar veranderen in NWO Innovatiefonds Chemie, waarmee wordt aangesloten bij de vernieuwde organisatiestructuur van de Topsector Chemie.

Klik afbeelding voor Executive summary

Meer doorsnijdende en verbindende initiatieven

Naast investeringen in publieke-private samenwerking via het Innovatiefonds Chemie draagt NWO in 2016-2017 ook bij aan voor de chemie belangrijke topsectoroverschrijdende initiatieven. Zo investeert NWO met steun van de topsectoren Chemie en Energie in de oprichting van een Advanced Research Center (ARC) voor het aanpakken van belangrijke energie- en chemievraagstukken die gepaard gaan met een groeiend beroep op de eindige voorraad grondstoffen. Door nauwe samenwerking tussen academische toponderzoekers uit verschillende expertisegebieden en het bedrijfsleven moet dit ARC oplossingen aandragen voor nieuwe chemische processen en bouwstenen voor functionele materialen en energiedragers.
Verder investeert NWO in cross-sectorale samenwerkingsprogramma’s die voor de chemie van belang zijn: bouwstenen van leven, solar to products, materialen voor duurzaamheid, high tech materialen en maatschappelijk verantwoord innoveren. Met deze verbreding speelt NWO al in op de totstandkoming van de Nationale Wetenschapsagenda, waarin wetenschap, burgers en overheid gezamenlijk de belangrijkste onderwerpen formuleren voor onderzoek.

Chemie over grenzen heen

NWO Chemische Wetenschappen heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in duurzame samenwerkingsverbanden met emerging en leading economies. In de periode 2016-2017 investeert NWO in een samenwerking met de Chinese National Natural Science Foundation voor een samenwerking op het gebied van katalyse en supramoleculaire chemie. Daarnaast maakt NWO de aansluiting bij grote voor de chemie relevante Europese onderzoeksprogramma’s. Zo stelt NWO in 2016-2017 middelen beschikbaar voor Europese samenwerkingsprogramma’s op het gebied van industriële biotechnologie, materialen en duurzame procestechnologie. Ook komen middelen beschikbaar voor deelname aan INSTRUCT, het samenwerkingsplatform voor Europese infrastructuur voor structuurbiologie. Met de NWO-investeringen in deze internationale samenwerkingsprogramma’s voegt NWO een internationale dimensie toe aan de cross-sectorale programma’s die NWO de komende jaren op nationaal niveau financiert.

Samenwerking MKB

De Topsector Chemie wil de innovatiekracht van het MKB in de chemie, met ruim 2.000 bedrijven goed voor 90 procent van de Nederlandse chemische industrie, vergroten en versnellen. NWO speelt in op deze doelstelling via onder andere het KIEM-instrument in het Innovatiefonds Chemie, een instrument dat NWO ook inzet binnen andere topsectoren zoals Energie en Creatieve Industrie. KIEM wil voor MKB's de drempel verlagen om bij kennisinstellingen binnen te stappen. Onderwerpen over de volle breedte van de chemie komen voor financiering in aanmerking. KIEM is een MKB-vriendelijk instrument; aanvragen worden binnen zes weken behandeld. Naast KIEM kan het MKB ook participeren in de andere instrumenten van het Innovatiefonds Chemie.

Vrij onderzoek

De Topsector Chemie vindt het funderend onderzoek in de chemie essentieel voor het realiseren van haar doelstellingen. Dit betekent dat al het nieuwsgierigheidsgedreven chemisch onderzoek bij NWO bijdraagt aan de essentiële kennisbasis van de Topsector Chemie. In totaal gaat het om een voorzien budget van minimaal 39 miljoen euro in de periode 2016-2017.

Meer informatie

Tanja Kulkens
Tel: 070 - 344 07 69
E-mail: t.kulkens@nwo.nl

Het NWO-werkprogramma 2016-2017 voor de topsector Chemie

Het nieuwsbericht van NWO en het Kennis- en Innovatiecontract 2016-2017

De Topsector Chemie pagina van het ministerie van Economische Zaken

De Kennis- en Innovatieagenda 2016-2019 van de Topsector Chemie

Kernpunten Kennis- en Innovatieagenda 2016-2019 van de Topsector Chemie

Website van de Topsector Chemie
    
Streefbeeld voor de Nederlandse chemische sector in 2030 

Bron: NWO