KIEM-premies voor niet-vervuilende coatings, superresolutie microscopie en een nieuwe klasse antibiotica

26 januari 2015

Drie universitaire onderzoekers ontvangen een KIEM-subsidie van NWO Chemische Wetenschappen. In de KIEM-projecten werken de onderzoekers en een MKB-bedrijf een aantal maanden lang samen en delen alle opgedane kennis.

Dr. ir. Maarten Smulders (WUR) en Prof. dr. Han Zuilhof (WUR) met Dr. Sven Krabbenborg (Surfix BV)
Gecontroleerde groei van niet-vervuilende coatings onder invloed van zichtbaar licht
Oppervlakken in vloeistoffen zoals bloed of melk worden snel bedekt met de daarin aanwezige biomoleculen. Om dat te voorkomen worden steeds hogere eisen gesteld aan niet-vervuilende coatings. In dit voorstel introduceren we een nieuwe fabricagemethode waarbij de groei van deze coatings kan worden gecontroleerd door licht. Deze methode geeft ook de mogelijkheid om patronen in de laagdikte en gradiënten in coatings aan te brengen.
 
Dr. ir. Jacob Hoogenboom (TUD) en Dr. Ben Giepmans (UMCG) met Mr. ir. Sander den Hoedt (Delmic BV)
Fluorescente moleculen zien door ze uit te zetten met een elektronenbundel
Met een elektronenmicroscoop kan de structuur van een biologisch materiaal met nanometer resolutie bestudeerd worden, maar identificatie van biomoleculen is lastig. Fluorescentiemicroscopie is wel in staat om biomoleculen te identificeren, maar met veel lagere resolutie dan de elektronenmicroscoop. Om zowel moleculaire componenten als structureel detail in één hoge-resolutie opname te kunnen afbeelden, willen wij fluorescente moleculen zichtbaar maken in een elektronenmicroscoop door te bepalen hoe en wanneer de fluorescentie onder elektronenbelichting uitdooft.
 
Prof. dr. Adri Minnaard (RUG) met Dr. André Heeres, (Syncom BV)
Gemodificeerde aminoglycosiden, een nieuwe klasse antibiotica
De toenemende resistentie van bacteriën tegen antibiotica wordt gezien als één van de grootste bedreigingen in de gezondheidszorg. Een recent ontwikkelde technologie in de groep van prof. Minnaard biedt de mogelijkheid om bestaande aminoglycoside antibiotica zodanig te modificeren dat de derivaten een te verwachten antimicrobiële werking hebben die afwijkt van het oorspronkelijke aminoglycoside. In het huidige KIEM-project zal deze modificatie uitgevoerd worden op de aminoglycoside antibiotica Neomycine B en Kanamycine A en een set van derivaten zal worden gesynthetiseerd. In een mogelijke vervolgfase zullen Syncom, de RUG en mogelijke derde partijen de derivaten screenen op activiteit en optimaliseren tot een niveau waarop de farmaceutische industrie geïnteresseerd is in overname of het nemen van een licentie.

Over KIEM

KIEM staat voor ‘Kennis – Innovatie Mapping’ en is één van de publiek-private samenwerkingsvormen van het Fonds Nieuwe Chemische Innovaties, het onderdeel van het Topconsortium voor Kennis & Innovatie (TKI) dat is ondergebracht bij NWO. 

KIEM is voor samenwerkingsprojecten van een midden- of kleinbedrijf met één of meer kennisinstellingen, en voor initiatieven van chemische start-ups. Voor iedere euro inleg van het MKB, legt NWO er vier tegenaan. KIEM-projecten hebben een vaste omvang van 18.750 euro (3.750 euro van MKB; 15.000 van NWO). Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend en worden in de regel binnen zes weken afgehandeld. Sinds de start van het Fonds NCI in het najaar van 2012 zijn er al 28 KIEM-projecten toegekend. 

MKB’ers die in groter verband willen samenwerken met kennisinstellingen, kunnen bij het Fonds NCI ook een aanvraag doen voor een LIFT (Launchpad for Innovative Future Technology) of een TA (Technology Area).


Bron: NWO