KIEM-premies voor foto-katalytische coatings en drug delivery technologie

23 juli 2015

Guido Mul (UT) en Thomas Boltje (RU) hebben recentelijk een KIEM-subsidie toegekend gekregen vanuit het NWO Fonds Nieuwe Chemische Innovaties. Mul voor onderzoek aan foto-katalytische coatings die kunnen bijdragen aan het oplossen van het ‘sick building syndrome’. Boltje voor het ontwikkelen van een nieuwe technologie voor effectievere dosering van geneesmiddelen. In deze KIEM-projecten werken de onderzoekers en een MKB-bedrijf een aantal maanden lang samen en delen alle opgedane kennis.

Prof. dr. Guido Mul (UT) met Gerben Gerrits (Exterior Coatings)

Voorkomen van het ‘Sick Building Syndrome’ is licht werk
In dit project wordt onderzocht of door het gebruik van foto-katalytische coatings op plafondplaten een significante reductie van schadelijke koolwaterstoffen in de leefomgeving van gebouwen kan worden bewerkstelligd. De coating zal bestaan uit TiO2 gebaseerde nano-laagjes, die gewenste oxidatiereacties tot stand brengen tijdens activering met licht. Met name het effect van de structuur en samenstelling van de plafondplaat op de activiteit van de nano-laagjes zal worden bestudeerd.

Dr. Thomas Boltje (RU), prof. dr. Floris Rutjes (RU) met dr. Gerrit Veeneman (PharmaCytics)

Enzyme-mediated drug delivery
Ongeveer een kwart van de bestaande orale geneesmiddelen en driekwart van de nieuwe generatie orale geneesmiddelen wordt matig tot slecht door het lichaam opgenomen. Om toch een voldoende therapeutisch effect te verkrijgen moet dan noodgedwongen hoger worden gedoseerd. Dit leidt vaak tot ongewenste bijwerkingen. In dit project worden efficiëntere drug delivery technologieën ontwikkeld die de genoemde bezwaren weg kunnen nemen en de effectiviteit van het geneesmiddel kunnen verbeteren.

Over KIEM 

KIEM staat voor ‘Kennis – Innovatie Mapping’ en is één van de vier publiek-private samenwerkingsvormen van het Fonds Nieuwe Chemische Innovaties, het fonds voor publiek-private samenwerking in de chemie bij NWO. 

KIEM is voor samenwerkingsprojecten van een midden- of kleinbedrijf met één of meer kennisinstellingen, en voor initiatieven van chemische start-ups. Voor iedere euro inleg van het MKB, legt NWO er vier tegenaan. KIEM-projecten hebben een vaste omvang van 18.750 euro (3.750 euro van MKB; 15.000 van NWO). Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend en worden in de regel binnen zes weken afgehandeld. Sinds de start van het Fonds NCI in het najaar van 2012 zijn er al 32 KIEM-projecten toegekend. 

MKB’ers die in groter verband willen samenwerken met kennisinstellingen, kunnen bij het Fonds NCI ook een aanvraag doen voor een LIFT (Launchpad for Innovative Future Technology) of een TA (Technology Area).


Meer over deze en andere mogelijkheden binnen het Fonds NCI


Bron: NWO