NWO-jaarverslag 2013 online

29 juli 2014

In 2013 werkte NWO voor het derde jaar aan de realisering van haar strategie 'Groeien met kennis' vanuit de opdracht en missie van NWO: kwaliteit, vernieuwing en vooruitgang stimuleren over de volle breedte van de wetenschap door het beste onderzoek en de meest talentvolle onderzoekers te financieren.

Jaarverslag 2013 | Homepage

Daarbij stond 2013 meer nog dan andere jaren in het teken van samenwerken, verbinden, kennis delen en benutten. Samen met kennisinstellingen en bedrijfsleven zijn er spelregels gemaakt voor de samenwerking in het topsectorenonderzoek en is het Kennis- en Innovatiecontract ondertekend voor 2014 en 2015. Het programma Zwaartekracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), waarbij zes onderzoeksconsortia samen een bedrag kregen van 153 miljoen euro, sluit aan bij de ambitie van NWO om samenwerking tussen universiteiten en wetenschapsdisciplines te stimuleren.

Op vele fronten was NWO actief in het wetenschapsbestel. Op www.nwo.nl/jaarverslag2013 leest u hoe NWO hieraan invulling heeft gegeven. Hierin ontbreekt nog de jaarrekening 2013 van NWO. Deze verschijnt op een later moment als gevolg van nieuwe afspraken met OCW over het opstellen van de jaarrekening conform de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Zodra de jaarrekening is verschenen, zal deze aan het jaarverslag op de website worden toegevoegd.

 


Bron: NWO