Planontwikkeling data-infrastructuur

22 december 2014

Het Gebiedsbestuur Maatschappij- en Gedragswetenschappen heeft een plan in voorbereiding voor een Nationale Data Infrastructuur voor de Sociale Wetenschappen.

In grote lijnen bestaat dat plan momenteel uit de volgende elementen:

  • De data-infrastructuur dient allereerst de continuïteit van de belangrijkste langlopende dataverzamelingen voor waarnemingsonderzoek te borgen. Continuïteit moet evenwel niet leiden tot verstarring. In een vervolg op het programma Veranderingsstudies dient, meer dan in het verleden, aandacht te komen voor innovaties in dataverzameling.
  • Daarnaast dient de data-infrastructuur de voortdurende ontsluiting van gegevensbronnen te faciliteren. Ontsluiting heeft betrekking op zowel historisch materiaal (door digitalisering) als contemporaine gegevensbronnen - bijvoorbeeld data mining van sociale media. Hierbij speelt de slimme inzet van geavanceerde methoden een centrale rol - omzetting naar digitale data, inzet van ICT voor geautomatiseerde inhoudsanalyse, enzovoorts.
  • De data-infrastructuur moet ook zorgdragen voor de verbinding van uiteenlopende dataverzamelingen. Via bruikbare identifiers kunnen dataverzamelingen vaak op zodanige wijze met elkaar worden verbonden dat nieuwe onderzoeksvragen kunnen worden gesteld en beantwoord. Het CBS heeft op dit gebied al langer geleden grote stappen gezet met de constructie van het Sociaal Statistisch Bestand. Ook het MESS project kan worden genoemd als een good practice.
  • Ten slotte moet de data-infrastructuur de toegankelijkheid van dataverzamelingen veiligstellen. Hierbij is een centrale rol weggelegd voor DANS, dat de duurzame opslag en toegankelijkheid van data als kerntaak heeft.

Veranderingsstudies, waarvan de tweede tranche thans volledig is afgerond, zal in dit licht in zijn huidige vorm worden beëindigd en opgaan in dit plan.

Daarnaast zal de beoordelingsronde 2015/2016 Investeringen Middelgroot geen doorgang vinden. Op termijn zal dit instrument geheel of gedeeltelijk worden geïntegreerd in de Nationale Data-infrastructuur voor de Sociale Wetenschappen.


Bron: NWO