Aanvragen voor ‘Human Capital: 21e-eeuwse vaardigheden’ nu mogelijk

12 november 2014

Tot 17 maart 2015 is het mogelijk onderzoeksvoorstellen in te dienen voor het onderzoeksprogramma ‘Human Capital’. Centraal staat het concept van de zogenoemde 21e-eeuwse vaardigheden. Het gaat hier om hogere-orde-vaardigheden zoals digitale geletterdheid, creativiteit, kritisch denken, probleemoplossend vermogen, samenwerken en communiceren.

© Kees van de Veen / Hollandse Hoogte

Een leven lang leren

Het aanleren van 21e-eeuwse vaardigheden vindt plaats in de school, maar ook buiten reguliere lestijden en gedurende de gehele levensloop. Dit onderzoeksprogramma staat daarom open voor onderzoek van voor- en vroegschoolse educatie, via het funderend onderwijs (basis- en voortgezet onderwijs), het mbo en het hoger onderwijs, tot het onderwijs gedurende de rest van het leven.

Samenwerking tussen wetenschap en praktijk

Het programma is erop gericht om de wetenschappelijke kennis over dit onderwerp te verdiepen, en toepassingen te laten ontwikkelen in samenwerking tussen wetenschap en praktijk. Een voorstel moet dan ook worden opgesteld door een consortium van academische partijen, kennisinstellingen, bedrijven, overheden, en/of maatschappelijke organisaties zoals het onderwijs. Het onderzoek draait om de vraag hoe het onderwijs het beste kan inspelen op de veranderende eisen van de samenleving en arbeidsmarkt.

Meer informatie

Dit onderzoeksprogramma is een samenwerking van het NWO-gebied Maatschappij- en Gedragswetenschappen met het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek. Het onderzoek maakt onderdeel uit van de topsector Creatieve Industrie en de topsectordoorsnijdende Sociale Infrastructuur Agenda.

Meer informatie over deze call  is te vinden op de financieringspagina van NWO.

 

Bron: NWO