NWO investeert in publiek-private samenwerking in de geesteswetenschappen

18 april 2014

Met financiering uit het programma Alfa Meerwaarde gaan 14 teams van onderzoekers en publiek-private partners consortia opzetten voor publiek-private samenwerking in de geesteswetenschappen. De financiering van NWO bedraagt maximaal € 15.000, de partner draagt minimaal € 3.000 bij.

Het Gebiedsbestuur Geesteswetenschappen heeft besloten de volgende aanvragen te honoreren:

Dr. A. Andeweg (UM) - De Vliegende Hollander: van (inter)nationaal symbool tot lokale held
Terneuzen, 'stad van de Vliegende Hollander', wil in haar city-marketingbeleid ruimte maken voor een cultuurhistorisch verantwoord perspectief op het fenomeen van de Vliegende Hollander. Wetenschappers van de Universiteit Maastricht maken samen met de gemeente een (web)publicatie over de uiteenlopende betekenissen van de legendarische Hollander en het veranderende beeld van Nederland.

Dr. M. Coene (VU) - ASSESS-IT (NL) Auditory Speech Sounds Evaluation
Spraak komt vaak voor in de aanwezigheid van stoorgeluid. In de audiologische praktijk wordt spraakverstaan daarom veelal gemeten op basis van zinnen in combinatie met stoorruis. In een publiek-privaat samenwerkingsverband wordt een nieuwe zinnentest ontwikkeld voor het Nederlands. Deze bevat audiologisch gebalanceerde lijsten van zinnen met een gevarieerde grammaticale complexiteit.

Dr. O.A. Crasborn (RUN) - Mijn baby is doof
Ouders die kort na de geboorte van hun kind horen dat het kind doof is, hebben moeite om goede informatie te vinden. De te maken website (en de er uit volgende samenwerking) is een aanvulling op de medische informatie die ouders krijgen, gericht op meertaligheid, gebarentaal en dovencultuur.

Prof. dr. M. Eickhoff (NIOD) - Mapping Memory Landscapes
Natiestaten worden doorgaans niet graag herinnerd aan massaal geweld dat binnen hun grenzen plaatsvond. Toch blijft de herinnering daaraan, juist op lokaal niveau, vaak wel voortbestaan. Uitgaande van getuigen en plaatsen van geweld ontwikkelt dit project een nieuw, kleinschalig en digitaal onderzoeksmodel om verdrongen herinneringen aan massaal geweld te visualiseren.

Dr. J. Evers-Vermeul (UU) - Evidence-based adviezen voor het schrijven van begrijpelijke teksten
Begrijpelijke teksten schrijven is een kunst apart. Omdat wetenschappelijk gefundeerde schrijfadviezen schaars zijn, gaat de onderzoeker na welke tekstkenmerken zwakke lezers écht helpen om een tekst goed te begrijpen. Dit doet zij via literatuurstudie en enkele leesexperimenten, in samenwerking met Stichting Makkelijk Lezen.

Dr. L.W. van Gils (VU) - Cicero gaat verder
Het eindexamen Latijn voelt voor velen niet als een eindpunt, maar als een opstapje naar de werelden die er nu open liggen. Een groep onderzoekers ontwikkelt voor excellente leerlingen en leergierige oud-gymnasiasten een multimediaal commentaar op een beroemd pleidooi van Cicero dat de literaire, filosofische, retorische en historische werelden belicht.

Prof. dr. F. Grijzenhout (UvA) - Selling the Golden Age
Tienduizenden schilderijen uit de Gouden Eeuw die van hoge kwaliteit zijn, werden geveild op de Amsterdamse markt in de achttiende eeuw. Hoe werden deze kunstwerken beschreven, getaxeerd en verhandeld? En hoe beïnvloedde dit het toenmalige en latere beeld over de Gouden Eeuw?

Dr. E.W. van der Knaap (UU) - Koppeling van literaire competentie in de vreemde taal aan de moedertaal
Goed kunnen lezen is belangrijk. Literatuur bestaat in allerlei moeilijkheidsgraden. Als je literatuur in het Nederlands kunt lezen, kun je dat dan in een vreemde taal op hetzelfde niveau? Leerlingen in havo en vwo worden onderzocht en de onderzoeker kijkt wat leraren kunnen verbeteren.

Dr. M.S. Prange (UL) - Meiden, voetbal!
Meidenvoetbal is de snelst groeiende sport ter wereld, óók in Nederland. Maar wat is de maatschappelijke waarde hiervan? Meiden, voetbal! verbindt partners uit wetenschap en samenleving, die samen het belang van voetbal voor meiden in achterstandswijken onderzoeken en op basis hiervan een nieuw Impact Meetmodel (IMM) voor de Nederlandse sportonderzoeksmarkt ontwikkelen.

Prof. dr. P.B.A. Smit (VU) - De verbindende en scheidende kracht van rituele maaltijden
Samen eten verbindt mensen. Waarin zit die bindende kracht, juist als die maaltijd in verband wordt gebracht met religie? De onderzoekers willen dit analyseren aan de hand van het christelijke avondmaal en eucharistie, waarbij deelnemers aan deze religieuze maaltijden gevraagd wordt wat deze maaltijden voor hen betekenen.

Dr. S. van Voorst (RUG) - Gedeelde literatuur: Cultuur-overdracht door leesgroepen
Nederland is rijk aan leesgroepen. Deze gemotiveerde lezers spelen een actieve rol in cultuuroverdracht middels literatuur. Deze actieve rol staat centraal in ons onderzoek naar de vraag in welke literatuur lezers geïnteresseerd zijn en waarom, en hoe cultuuroverdracht van leesgroepen in de praktijk werkt.

Dr. B.G.M. de Waal (UvA) - Smart Cities in a Smart Society
De term 'smart city' is een verzamelbegrip voor technologieën die de bestaande infrastructuur van de stad efficiënter moeten maken. Het Planbureau voor de leefomgeving en de Universiteit van Amsterdam willen een onderzoeksagenda opstellen die verkent hoe deze technologieën ook ingezet kunnen worden om stedelijke infrastructuur als energie en verkeer op nieuwe manieren te organiseren, vanuit Maatschappelijke doelstellingen.

Dr. E.K. Wilson (RUG) - Channels of Change?
Het Channels of Hope programma betrekt religieuze leiders in ontwikkelingslanden bij gevoelige onderwerpen zoals HIV/AIDS, gezondheid van vrouwen en kinderen en geweld tegen vrouwen. Dit onderzoek brengt in beeld hoe het programma bijdraagt aan het verbeteren van de positie van marginale groepen in arme gemeenschappen in Zambia en Zimbabwe.

Prof. dr. ing. R. Zwijnenberg (UL) - Transparante Radiologie
Een samenwerkingsverband tussen kunstenaars, vormgevers, radiologen en geesteswetenschappers gaat onderzoeken hoe patiënten betere informatie kunnen krijgen over hun eigen diagnoseproces via informatiemonitors in de wachtkamer en persoonlijke apps voor thuis, zodat patiënten minder onzekerheid, angst en weerstand voelen als ze radiologisch onderzoek ondergaan.

Over Alfa Meerwaarde

Zowel nationaal als internationaal zijn kennisbenutting en publiek-private samenwerking (PPS) steeds belangrijker geworden bij het aanvragen van financiering voor wetenschappelijk onderzoek. In de topsectoren maar ook binnen andere onderzoeksprogramma's is het een vereiste dat wetenschappers in consortia samenwerken met maatschappelijke partners zoals overheden en bedrijven.

Het Gebiedsbestuur Geesteswetenschappen constateerde dat er behoefte is aan extra ondersteuning bij het opzetten van publiek-private samenwerking. Daarom stelde NWO Geesteswetenschappen in 2014 €300.000 beschikbaar voor ervaren, gepromoveerde onderzoekers binnen de geesteswetenschappen om een samenwerkingsverband op te zetten met publieke en/of private partners of een al bestaande samenwerking te versterken.

Meer informatie 


Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Geesteswetenschappen

Programma

Alfa Meerwaarde

Speerpunt

Bevorderen van kennisbenutting (2011-2014)