Acht nieuwe KIEM-consortia gestart voor samenwerking in de creatieve industrie

10 juni 2014

Met een KIEM-financiering van € 15.000 verkennen consortia van onderzoekers en publieke en private partners hoe zij voor sectoren van de creatieve industrie nieuwe samenwerkingsverbanden kunnen opzetten. Samenwerking tussen publieke en private partijen en kennisinstellingen is noodzakelijk om de ambities van de Topsector Creatieve Industrie mogelijk te maken. Daarom stimuleert NWO met het KIEM-programma kennisinstellingen en private partijen, zoals het MKB, consortia te vormen om zo van elkaars kennis en ervaring te profiteren.


NWO heeft in juni de volgende projecten gehonoreerd:

Metabotnik
Dr. P. Dijstelberge (UvA)
Is the Medium really the Message? Het internet met zijn hyperlinks lijkt informatie te bevrijden van de beperkingen van traditionele media zoals het boek. In werkelijkheid werken de hyperlinks als een nieuw keurslijf dat de gebruiker keuzes oplegt zonder dat die zich daarvan bewust is. Het systeem dat wij METABOTNIK hebben gedoopt, is bedoeld om informatie van die dwingende vorm te bevrijden, door de gebruiker in staat te stellen over informatie heen te vliegen en te landen waar het hem goeddunkt.

Postbus voor de Open Samenleving
Ir. D. van den Heuvel (TUD)
Architecten van over de hele wereld maken plannen voor snel veranderende samenlevingen. Tijdens de 14e architectuurbiennale in Venetië worden zij via een interactief online platform in staat gesteld kennis en ervaring uit te wisselen, terwijl diverse deskundigen feedback geven. Ontwerpen voor de stad, woningbouw en de publieke ruimte staan centraal.

Knowledge sharing on cross-over creativity
Prof. dr. M.H. Huysman (VU)
Grensoverstijgende samenwerking tussen organisaties (cross-overs) zijn cruciaal voor het welvaren van onze creatieve industrie. Dit project zet een publiek-privaat consortium op om kennis en ervaringen te delen over cross-over creativiteit. Het consortium zal gezamenlijk een onderzoeksprojectaanvraag indienen en een symposium over cross-over creativiteit organiseren.

ReclaimLabb
Dr. ir. S.P.G. Moonen (TU/e)
De bouw geldt als grote verspiller. Liefst 35% van alle afval is bouwgerelateerd. De onderzoekers/ontwerpers willen bewustwording creëren en mogelijkheden tonen via een paviljoen voor festivals, volledig gemaakt van her-te-gebruikten materialen en materialen uit sloop/milieustraten (met een opvallende gevel uit plasticafval). In het paviljoen spreken onderzoekers met festivalbezoekers over duurzame ontwikkelingen.

Innovating Science Communication at Medical Museums
Mw. dr. M.S. Parry (UvA)
Recente ontwikkelingen in de medische wetenschappen zijn reden tot publieke bezorgdheid en onbegrip. Gezien de maatschappelijke impact van deze ontwikkelingen is dit een onwenselijke situatie. Medische musea kunnen een rol spelen in het vergroten en verdiepen van de publieke betrokkenheid bij kwesties rondom de medische wetenschappen.

Care Model Design for Person Centered ICT-interventions in Home Healthcare
Dr. ir. L.W.L. Simonse (TUD)
Voor zorgservices waarin de persoon centraal staat en zelf meer zorgtaken uitvoert met ICT, ontwerpen de faculteit industrieel ontwerpen (TU Delft) en het Creative Care Lab (Waag Society), nieuwe zorgmodellen waarmee strategische managers in zorgnetwerken de transformatie van arts-geleide naar gepersonaliseerde zorgservices helder kunnen communiceren en richting geven.

Cultuur- en Maatschappijwetenschappen, Letteren en Kunst
Dr. K. Wenz (UM)
The project relates to the 'Year of the Mines' organized by the province Limburg. Industrial sites and mining tools are and will be appropriated. Memories and stories related to the miners’ lives will be mapped digitally. The shared industrial and cultural heritage will be explored by including all generations.

E-Canon. Ontological computer modelling and the study of cultural heritage canons: the 'canon of Leiden' as case study
Prof. dr. C.J.M. Zijlmans (UL)
Erfgoedinstellingen bewaren een selectie van objecten die belangrijk geacht wordt, een canon. Maar hoe komt zo'n canon tot stand, wat zijn de selectiecriteria? Het consortium gaat dit onderzoeken met digitale methoden, namelijk door een ontologisch computernetwerk te maken van de collecties van de erfgoedinstellingen van Leiden: de 'canon van Leiden'.

Over KIEM

Het programma Creatieve industrie - KIEM heeft als doel om het opzetten van samenwerkingsverbanden tussen kennisinstellingen en private partijen, waaronder het midden- en klein bedrijf (MKB), te stimuleren. Met behulp van een KIEM-financiering kunnen consortia (bestaande uit minimaal één onderzoeker van een kennisinstelling en minimaal één private partner) een langduriger samenwerkingsverband opzetten. Ook is het via KIEM mogelijk om een kennisvraag van een private partij nader uit te werken.

Informatie


Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Geesteswetenschappen

Programma

Creatieve industrie

Speerpunt

Samenwerken in thema's (2011-2014) Thema: Creatieve industrie (2011-2014)